തളർന്ന ജീവിതത്തെ കൃഷിയിലൂടെ തിരികെപ്പിടിച്ച റഷീദിന്‍റെ വിജയകഥ l സമൃദ്ധി l Agriculture | Madhyamam |

0DairyFarm #agriculture #samridhi #wayanad ശാരീരിക പരിമിതികളെ അവഗണിച്ച് കൃഷിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത വയനാട് ജില്ലയിലെ …


Source: https://cyrrion.com
Read more all post Agriculture : https://cyrrion.com/agriculture/

Leave A Reply

Your email address will not be published.