3 Comments
  1. Noah _D says

    Phần 1 cũng có cảnh bị giết mất ngựa. NPH game này có thù với ngựa hay gì ta? ?

  2. LHK YT Roblox says

    em srry ah em k xem live ah dc vi em di lam :((

  3. Trân Nek says

    Hello,mấy tháng nay e hơi bận do học?Để mai xem bù…..

Leave A Reply

Your email address will not be published.