Kiến thức

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal

Bạn đang xem: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal

Ý tưởng: Lấy số lớn hơn trong 2 số trừ đi nhau. Lặp lại thao tác đến khi nào 2 số bằng nhau -> UCLN. Lấy tích của 2 số chia cho UCLN -> BCNN.

Thuật toán tìm Bội chung nhỏ nhất và Ước chung lớn của 2 số trong Pascal:


Cách 1: Dưới đây là thuật toán tìm UCLN bằng cách trừ đi nhau, được trình bày trong SGK tin học 10.

var x,y,UCLN,BCNN:integer;
begin
readln(x,y);
BCNN:=x*y;
While x<>y do If x>y then x:=x-y else y:=y-x;
UCLN:=x;
BCNN:=BCNN div UCLN;
write(UCLN,’ ‘,BCNN);

end.

Cách 2: Thuật toán Euclide: Ngoài cách tìm UCLN như trên. Các bạn có thể sử dụng cách chia lấy dư (mod), chương trình sẽ tối ưu do phải thực hiện ít phép tính hơn.

Ý tưởng: UCLN của 2 số x, y cũng là UCLN của 2 số y và x mod y, vậy ta sẽ đổi x là y, y là x mod y cho đến khi y bằng 0. Khi đó UCLN là x.

var x,y,UCLN,BCNN,t:integer;
begin
readln(x,y);
BCNN:=x*y;
t:= y mod x;
While t <> 0 do
      Begin
        t:= x MOD y;
        x:= y;
        y:= t;
      End;
ucln:=x;
BCNN:=BCNN div UCLN;
write(UCLN,’ ‘,BCNN);

end.

Cách 3: Tìm UCLN bằng cách dùng đệ quy: Đệ quy được hiểu đơn giản là sự gọi nhiều lần chương trình con trong chương trình. Thực sự, đối với bài toán đơn giản, không ai sử dụng đệ quy vì sẽ làm phức tạp vấn đề và làm chương trình trở nên rắc rối, phải thực hiện nhiều phép tính hơn. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải dùng đệ quy, các bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây:

function ucln(x,y:integer):integer;
begin
if x = y then
ucln:=x
else if x > y then
ucln:=ucln(x mod y,y)
else
ucln:=ucln(x, y mod x);
end;
var x,y:integer;
begin
readln(x,y);
write(‘Ước chung lớn nhất là: ‘, UCLN(x,y), ‘ Bội chung nhỏ nhất là: ‘, (x*y) div UCLN(x,y));
end.

Bài tập Pascal

,

Câu lệnh lặp

,

Pascal cơ bản

,

Vòng lặp while

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button