Kiến thức

Java: Tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số a,b-HỌC LẬP TRÌNH

Bạn đang xem: Java: Tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số a,b-HỌC LẬP TRÌNH

Java: Tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số a,b

//Code Java: Viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số a, b nhập từ bàn phím.
import java.util.Scanner; 
public class Main { 
    public static int nhap() {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        boolean check= false;
                        int n=0;
                        while(!check){
                                    System.out.print(” “);
                                    try{
                                                n= input.nextInt();
                                                check= true;
                                    }catch(Exception e){
                                                System.out.println(“Ban hay nhap lai du lieu kieu so”);
                                                input.nextLine();
                                    }
                        }
                        return (n);
    }
    public static int UCLN(int a, int b){
                        while(a!= b){
                                    if(a>b) a= a-b;
                                    else b= b-a;
                        }
                        return (a);
            }
    public static void main(String[] args) {
                        System.out.println(“Nhap a”);
                        int a = nhap();
                        System.out.println(“Nhap b”);
                        int b= nhap();
                        System.out.println(“Uoc chung lon nhat cua “+a+” va “+b+” la: “+UCLN(a,b));
                        System.out.println(“Boi chung nho nhat cua “+a+” va “+b+” la: “+((a*b)/UCLN(a,b)));
    }

}

“;q+=”

“+reljudul[D]+”

“;q+=”“+relcuplikan[D]+”“;q+=””;document.write(q);r++;if(r==relmaxtampil){break}}if(D

Related Posts

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button