Kiến thức

JavaScript: Tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b (nguyên, nhập từ bàn phím)-HỌC LẬP TRÌNH

Bạn đang xem: JavaScript: Tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b (nguyên, nhập từ bàn phím)-HỌC LẬP TRÌNH

JavaScript: Tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b (nguyên, nhập từ bàn phím)

<html>

<head>

<title>UCLN</title>

</head>

<body>

<script language=”JavaScript”>

var a,b;

function UCLN(x,y){

while(x!=y)   {

            if(x>y) x=x-y;

            else y=y-x;

}

return x;

}

a=prompt(“Nhap gia tri a:”);

b=prompt(“Nhap gia tri b:”);

document.write(“Uoc chung lon nhat: ” + UCLN(a,b))

document.write(“Boi chung nho nhat: ” + a*b/UCLN(a,b))

</script>

</body>

</html>
Tags: Lập trình, JavaScript, BCNN, UCLN

“;q+=”

“+reljudul[D]+”

“;q+=”“+relcuplikan[D]+”“;q+=””;document.write(q);r++;if(r==relmaxtampil){break}}if(D

Related Posts

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button