Kiến thức

Tìm hiểu về DataSet

Tìm hiểu về DataSet

1. DataSet là gì

DataSet là một đối tượng có thể chứa nhiều DataTable cùng với mối liên hệ giữa chúng (relationship) và kể các ràng buộc (constraint) được lưu hoàn toàn trong bộ nhớ để làm việc offline. Qua bài viết này, bạn có thể hiểu cấu trúc của DataSet, DataTable cũng như nạp dữ liệu, tạo relation, constraint và thao tác dữ liệu trên các đối tượng dữ liệu này.

2. Cấu trúc của DataSet và DataTable

NAMESPACE: System.Data

Một DataSet tương tự như một tập tin database vật lý hoàn chỉnh nhưng được lưu trong bộ nhớ. DataSet bao gồm các DataTable, DataTable bao gồm các DataColumn, DataRow, các constraint được minh họa như hình dưới:

Các property của DataSet và DataTable dùng để lưu trữ các collection theo hình minh họa trên.

DATASET:

Type Name Description
DataTableCollection Tables Gets the collection of tables contained in the System.Data.DataSet
DataRelationCollection Relations Get the collection of relations that link tables and allow navigation from parent tables to child tables.

DATATABLE:

Type Name Description
DataColumnCollection Columns Gets the collection of columns that belong to this table.
DataRowCollection Rows Gets the collection of rows that belong to this table.
ConstraintCollection Constraints Gets the collection of constraints maintained by this table.

 

 

Posted in

Home

,

Windows 2

and tagged

class

,

dataset

on

31/03/2014

by

Phương Nguyễn

.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button