Kiến thức

Hàm pow tính x mũ y

Bạn đang xem: Hàm pow tính x mũ y

Hàm pow tính x mũ y

November 12, 2015

VietVH

C/C++

0

Facebook0

Google+0

Twitter0

double pow(double x, double y);

Parameter:

x: cơ số

y: số mũ

Remark:

Hàm sẽ trả về giá trị x^y. Nếu có tràn trên hoặc tràn dưới, hàm sẽ không thông báo message lỗi.

  • x > 0 hoặc x < 0 và y = 0, Hàm trả về giá trị 1
  • x = 0 và y = 0, hàm trả về giá trị 1
  • x = 0 và y < 0, hàm trả về INF

Ví dụ:

 #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> void main( void ) { double x = 2.0, y = 3.0, z; z = pow(x, y); printf( "%.1f to the power of %.1f is %.1fn", x, y, z ); getch(); } 

Kết quả:

Hàm pow tính x mũ y

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button