Kiến thức

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách dùng There Is, There Are, Some, Any

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng Anh: Cách dùng There Is, There Are, Some, Any

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách dùng There Is, There Are, Some, Any

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Chúng ta sử dụng “there is” và “there are” để nói về những điều chúng ta có thể thấy và những thứ tồn tại.

Cách dùng There is và there areChúng ta sử dụng “there is” cho danh từ số ít và không đếm được, và chúng ta sử dụng “there are” cho danh từ đếm được số nhiều.
“There are five people in the office.” (Danh từ đếm được số nhiều)
“There’s a television in the living room.” (Danh từ có thể đếm được)
hoặc “There’s some milk in the fridge.” (danh từ không đếm được)

Sử dụng “some”

cach dung some va any


Với danh từ đếm được số nhiều, chúng ta có thể cung cấp số lượng “five people”) hoặc sử dụng “some” nếu chúng ta không biết chính xác số lượng.
“There are five people in the office.” (Chúng ta có thể thấy chính xác năm người)
“There are some people in the office.” (Chúng ta không biết chính xác có bao nhiêu người)
Với danh từ không đếm được, Chúng ta cũng sử dụng “một số”.
“There’s some milk in the fridge,” (Tôi không biết chính xác số lượng.)
“There’s some money in my wallet.” (Tôi không biết chính xác bao nhiêu tiền.)
Hãy nhớ rằng: với các danh từ có thể đếm được, chúng ta sử dụng a/an, hoặc một định nghĩa hay đại từ khác – không phải là ““some”.
“There’s a woman in the shop.”
“There’s the woman who works in the hospital.”
“There’s my sister in the photo.”

Hình thức phủ định và sử dụng “any”

Có hai cách để hình thành phủ định.
1. Thêm not (n’t) vào cuối động từ. 
“There isn’t a freezer in the kitchen.” (danh từ đếm được số ít)
“There isn’t any money in my wallet.” (danh từ không thể đếm được)
“There aren’t any students” in the classroom.” (danh từ số nhiều)
Đối với danh từ không đếm được, sử dụng “any” sau ” isn’t” và cho danh từ số nhiều dùng “any” sau “aren’t”.
Hãy nhớ: Không sử dụng “any” với danh từ đếm được số ít. 
“There isn’t a single biscuit left in the packet.” (không dùng “There isn’t any single biscuit left in the packet.”)
2. Sử dụng “no” sau “there is” hoặc “there are”.
“There is no freezer in the kitchen.” (danh từ đếm được số ít)
“There are no students in the classroom.” (danh từ số nhiều)
“There’s no coffee left.” (danh từ không thể đếm được)
Tuy nhiên, việc sử dụng “not + a” cho danh từ có thể đếm được ít hơn, “isnt + any” cho danh từ có thể đếm được và ” aren’t + any ” cho danh từ số nhiều.
Biểu mẫu câu hỏi
Để đặt câu hỏi, thay đổi thứ tự từ từ chủ ngữ thành động từ: subject-verb to verb-subject:
There is a + singular noun = Is there a + singular noun?
There is some + uncountable noun = Is there any + uncountable noun?
There are some + plural noun = Are there any + uncountable noun?
“Is there a toilet on this train?”
“Is there any time to go shopping?”
“Are there any trains to London this morning?”
Biểu mẫu trả lời ngắn
Yes, there is. / No there isn’t.
Yes there are. / No there aren’t.
Ngữ pháp tiếng Anh cần phải trau dồi thường xuyên và học lại mỗi ngày vì thế các bạn hãy đồng hành cùng mình để cùng nhau học tốt tiếng Anh nhé.
Xem thêm: 

Giao tiếp tiếng Anh về chủ đề thời tiết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button