Kiến thức

Ước số / bội số – Python – Góc Học Tập

Ước số / bội số – Python

Giới thiệu

Trong nội dung bài này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số bài toán cơ bản về ước số và bội số:

  • Tìm ước số chung lớn nhất của hai số tự nhiên.
  • Tìm bộ số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên.
  • Phân tích một số tự nhiên thành các thừa số nguyên tố.
  • Tính số lượng các ước số của một số tự nhiên.
  • Tính tổng các ước số của một số tự nhiên.

Ước số chung lớn nhất của hai số

Bạn đang xem: Ước số / bội số – Python – Góc Học Tập

Ý tưởng giải thuật

Ước số chung lớn nhất (USCLN) của 2 số được tính theo thuật toán Euclid:

UCLN (a, b) = UCLN (b, (a mod b))

Bước 1.

Chúng ta tạo một PyDev Project trong Eclipse IDE và đặt tên là PythonAlgorithmSecondProject.

Chúng ta tiếp tục tạo package mainmodule Main.py cùng phương thức main() mặc định.

Bước 2.

Chúng ta tạo package algorithmmodule UocBoi.py.

Bước 3.

Chúng ta thực hiện giải thuật bằng ngôn ngữ Python như sau:

Bội số chung nhỏ nhất của hai số

Ý tưởng giải thuật

Bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số được tính theo công thức:

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Học 10-Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Bước 1.

Chúng ta thực hiện giải thuật bằng ngôn ngữ Python như sau:

Bước 2.

Chúng ta thực hiện thử nghiệm phương thức tinhUCLN()tinhBCNN() trong module Main.py như sau:

Bước 3.

Chúng ta thực thi toàn bộ project để kiểm tra kết quả thử nghiệm:

Phân tích thừa số nguyên tố

Ý tưởng giải thuật

Chúng ta thực hiện chia số N cho các số nguyên tố trong đoạn [2; N].

  • Với mỗi số nguyên tố đó, đếm số lần mà số N chia hết.
  • Sau mỗi lần chia cho số i, số N của chúng ta sẽ giảm đi i lần.
  • Chúng ta dừng quá trình chia khi số chia lớn hơn N.

Bước 1.

Chúng ta thực hiện giải thuật bằng ngôn ngữ Python như sau:

Những kỹ thuật lập trình cần chú ý:

  • Chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu Dictionary của Python để lưu trữ tập hợp không giới hạn các phần tử theo từng cặp <từ_khóa, giá_trị>. Mỗi phần tử là một cặp: từ_khóa là thừa số nguyên tố; giá_trị là số mũ tương ứng với thừa số nguyên tố này.

Xem thêm: Sight and Smell: How Traditional Methods Won’t Hold up Against Ocean Acidification-Ocean Conservancy

Bước 2.

Chúng ta thực hiện thử nghiệm phương thức phanTichTSNT() trong module Main.py như sau:

Những kỹ thuật lập trình cần chú ý:

  • Cách thức để duyệt từng phần tử trong Dictionary để lấy ra được cả từ_khóagiá_trị là: for (từ_khóa, $giá_trị in dic.items) {}.

Bước 3.

Chúng ta thực thi toàn bộ project để kiểm tra kết quả thử nghiệm:

Số các ước số của một số

Ý tưởng giải thuật

Giả sử N được phân tích thành thừa số nguyên tố như sau:

Số các ước số của N là

Bước 1.

Chúng ta thực hiện giải thuật bằng ngôn ngữ Python như sau:

Tổng các ước số của một số

Ý tưởng giải thuật

Tổng các ước của N là

Xem thêm: Hương ước, quy ước là gì?-VnExpress

Bước 1.

Chúng ta thực hiện giải thuật bằng ngôn ngữ Python như sau:

Bước 2.

Chúng ta thực hiện thử nghiệm phương thức tinhSoUocSo()tinhTongUocSo() trong module Main.py như sau:

Bước 3.

Chúng ta thực thi toàn bộ project để kiểm tra kết quả thử nghiệm:

Tổng kết

Trong bài này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số giải thuật cơ bản xung quanh ước số và bội số của một số tự nhiên và thực hiện bằng ngôn ngữ Python.

Hy vọng rằng chúng ta có thể áp dụng phù hợp những kỹ thuật và chức năng này cho những bài tiếp theo.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive