Kiến thức

Biến cách (Inflection) và Dẫn xuất (Derivation) là gì? – Cái Hữu Thức's notes

Bạn đang xem: Biến cách (Inflection) và Dẫn xuất (Derivation) là gì? – Cái Hữu Thức’s notes

Biến cách (Inflection) và Dẫn xuất (Derivation) là gì?

Biến cách (Inflection)

Biến cách (inflection) là dạng mà trong đó có một hình vị ràng buộc kết hợp vào một từ để thể hiện những ý nghĩa ngữ pháp như: thì (tense), số (number), giống (gender), cách (case).

Một số hậu tố của biến cách: s (danh từ số nhiều), s (động từ ngôi thứ ba số ít), ‘s (sở hữu cách), ing (hiện tại phân từ), ed (quá khứ), er/est (so sánh).

Các loại hậu tố thuộc dạng biến cách mang các đặc điểm sau:

  1. Không làm thay đổi từ loại của danh từ.
  2. Không nối tầng (pile up) và chỉ nằm ở cuối từ.
  3. Có thể kết nối với bất kỳ thân từ nào của một từ loại được cho

Dẫn xuất (Derivation)

Dẫn xuất (Derivation) là dạng từ mới được hình thành trên cơ sở từ gốc kết hợp với các phụ tố nhằm thể hiện những ý nghĩa từ vựng, như lặp lại (re-), chống (anti-), người/vật thực hiện (-er/-or).

Phụ tố của dẫn xuất bao gồm các hậu tố và tiền tố

  • Hậu tố dẫn xuất có đặc điểm:
  1. Thường làm thay đổi từ loại của thân từ (stem).
  2. Có thể nối tầng (pile) nhiều cấp.
  3. Việc kết nối là theo thói quen.

Ví dụ:

develop (verb) -> development (noun)

decorate (verb) -> decoration (noun)

normal (adj) -> normalize (verb) -> normalization (noun)

  • Tiền tố của dẫn xuất có đặc điểm là chỉ làm thay đổi nghĩa mà không làm thay đổi về mặt từ loại của hình thái gốc.

Ví dụ: anti- (chống), bi- (hai), co- (đồng), dis- (khử),…

Ngoại trừ a- (đang): live (verb) -> alive (adj); sleep (verb) => asleep (adj)

Tài liệu tham khảo

Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Đinh Điền, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM

Posted in

Uncategorized

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button