Kiến thức

Đường xu hướng-LibreOffice Help

Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit

https://help.libreoffice.org

.

Đường xu hướng

From LibreOffice Help
<

3.3/Chart/Trend Lines

Jump to navigation

Jump to search

 • EN

 • AST

 • BG

 • BN

 • BN-IN

 • CA

 • CS

 • DA

 • DE

 • EL

 • ES

 • EU

 • FI

 • FR

 • HU

 • IT

 • JA

 • KM

 • KO

 • NB

 • NL

 • OM

 • PL

 • PT

 • PT-BR

 • RU

 • SL

 • SV

 • TR

 • VI

 • ZH-CN

 • ZH-TW

Đường cong hồi quy, cũng được biết như là đường xu hướng, có thể được thêm vào tất cả các kiểu đồ thị trừ đồ thị Bánh và Chứng khoán.

Nếu một phần tử của một chuỗi dữ liệu được chọn, lệnh này làm việc chỉ trên chuỗi dữ liệu đó. Nếu không có phần tử nào được chọn, lệnh này làm việc trên mọi chuỗi dữ liệu

Chọn lệnh Chèn > Đường xu hướng (Đồ thị).

Note.png

Nếu bạn chèn một đường xu hướng vào một kiểu đồ thị dùng phân loại, v.d. Đường hay Cột thì dãy số nguyên 1, 2, 3, được dùng làm giá trị X để tính đường xu hướng.
 1. Để chèn đường xu hướng cho mọi chuỗi dữ liệu, nhấn đôi vào đồ thị để vào chế độ chỉnh sửa. Chọn lệnh Chèn > Đường xu hướng, rồi chọn kiểu đường xu hướng: Không có, Tuyến tính, Lôga, Số mũ hay Lũy thừa.
 2. Để chèn một đường xu hướng cho một chuỗi dữ liệu riêng lẻ, chọn chuỗi dữ liệu trên đồ thị, nhấn-phải để mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Chèn > Đường xu hướng.
 3. Để xoá một đường riêng lẻ kiểu xu hướng hay giá trị trung bình, hãy nhấn vào đường đó, sau đó bấm phím Delete.
 4. Để xoá mọi đường xu hướng, chọn lệnh trình đơn Chèn > Đường xu hướng, sau đó chọn Không gì.

Note.png

Đường xu hướng được hiển thị tự động trong chú giải của đồ thị.

Đường giá trị trung bình là đường xu hướng đặc biệt mà chỉ ra giá trị trung bình. Dùng Chèn – Đường giá trị trung bình để chèn đường giá trị trung bình cho một chuỗi dữ liệu.

Nếu một phần tử của một chuỗi dữ liệu được chọn, lệnh này làm việc chỉ trên chuỗi dữ liệu đó. Nếu không có phần tử nào được chọn, lệnh này làm việc trên mọi chuỗi dữ liệu

Đường xu hướng có cùng màu với chuỗi dữ liệu tương ứng. Để thay đổi các thuộc tính của đường, lựa chọn đường xu hướng rồi chọn lệnh Định dạng > Định dạng vùng chọn > Đường.

Để hiển thị phương trình đường xu hướng, lựa chọn đường xu hướng trên đồ thị, nhấn-phải để mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn câu lệnh Chèn phương trình đường xu hướng.

Khi đồ thị nằm trong chế độ chỉnh sửa, LibreOffice cung cấp phương trình của đường xu hướng và hệ số tương quan R². Hãy nhấn vào đường xu hướng để thấy thông tin trên thanh trạng thái.

Note.png

Đối với đồ thị phân loại (v.d. đồ thị đường), thông tin hồi qui được tính dùng dãy số nguyên 1, 2, 3 … làm giá trị X. Cũng đúng nếu dãy dữ liệu dùng con số khác làm tên của giá trị X. Kiểu đồ thị XY có thể thích hợp hơn với đồ thị như vậy.

Để hiển thị cả hai phương trình và hệ số tương quan, hãy chọn đường cong hồi quy rồi chọn lệnh trình đơn Định dạng > Định dạng vùng chọn > Phương trình.

Bạn cũng có thể tính các tham số dùng hàm Calc như theo đây.

Phương trình hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính theo phương trình y=m*x+b.

m = SLOPE(Dữ_liệu_Y;Dữ_liệu_X)

b = INTERCEPT(Dữ_liệu_Y ;Dữ_liệu_X)

Tính hệ số định trị bằng

r² = RSQ(Dữ_liệu_Y;Dữ_liệu_X)

Ngoài ra « m », « b » và « r² », hàm mảng LINEST cung cấp thống kê thêm để phân tích hồi quy.

Xem thêm: Xác định tỉ số giữa gia tốc hướng tâm của đầu kim phút và đầu kim giờ.

Phương trình hồi quy lôga

Phương trình hồi quy lôga theo phương trình y=a*ln(x)+b.

a = SLOPE(Dữ_liệu_Y;LN(Dữ_liệu_X))

b = INTERCEPT(Dữ_liệu_Y ;LN(Dữ_liệu_X))

r² = RSQ(Dữ_liệu_Y;LN(Dữ_liệu_X))

Phương trình hồi quy số mũ

Đối với đường cong hồi quy số mũ thì chuyển dạng sang mô hình tuyến tính. Hàm vừa khít đường cong tối ưu cân xứng với mô hình tuyến tính, và kết quả được giải thích cho phù hợp.

Phương trình hồi quy số mũ theo phương trình y=b*exp(a*x) hay y=b*m^x, mà được chuyển dạng thành ln(y)=ln(b)+a*x hay ln(y)=ln(b)+ln(m)*x riêng từng cái.

a = SLOPE(LN(Dữ_liệu_Y);Dữ_liệu_X)

Giá trị cho biến thể thứ hai được tính như theo :

m = EXP(SLOPE(LN(Dữ_liệu_Y);Dữ_liệu_X))

b = EXP(INTERCEPT(LN(Dữ_liệu_Y);Dữ_liệu_X))

Tính hệ số định trị bằng

r² = RSQ(LN(Dữ_liệu_Y);Dữ_liệu_X)

Ngoài ra « m », « b » và « r² », hàm mảng LOGEST cung cấp thống kê thêm để phân tích hồi quy.

Xem thêm: Từ trường – Wikipedia tiếng Việt

Phương trình hồi quy lũy thừa

Đối với đường cong hồi quy lũy thừa thì chuyển dạng thành mô hình tuyến tính. Hồi quy lũy thừa theo phương trình y=b*x^a , mà được chuyển dạng thành ln(y)=ln(b)+a*ln(x).

a = SLOPE(LN(Dữ_liệu_Y);LN(Dữ_liệu_X))

b = EXP(INTERCEPT(LN(Dữ_liệu_Y);LN(Dữ_liệu_X))

r² = RSQ(LN(Dữ_liệu_Y);LN(Dữ_liệu_X))

Ràng buộc

Phép tính đường xu hướng chỉ nhận ra đôi dữ liệu có giá trị này:

 1. hồi quy lôga: chỉ nhận ra giá trị X dương.
 2. hồi quy số mũ: chỉ nhận ra giá trị Y dương.
 3. hồi quy lũy thừa: chỉ nhận ra giá trị X dương và giá trị Y dương.

Khuyên bạn chuyển dạng dữ liệu cho phụ hợp: tốt nhất khi làm việc với bản sao của dữ liệu gốc, và chuyển dạng dữ liệu đã sao chép.

Xem thêm: Cách dùng giới từ tiếng Anh In, On, At đúng nhất _ Cung cấp GVNN

Phương trình hồi quy đa thức

Đường cong hồi quy đa thức không thể được thêm tự động. Bạn cần phải tự tính đường cong này.

Hãy tạo một bảng có cột « x, x², x³, … , xⁿ, y » đến cấp n đã thích.

Dùng công thức =LINEST(Dữ_liệu_Y,Dữ_liệu_X) với toàn phạm vi « x đến xⁿ » (không có tiêu đề) làm « Dữ_liệu_X ».

Hàng đầu của kết xuất LINEST chứa các hệ số của hàm đa thức hồi quy, có hệ số « xⁿ » ở vị trí bên trái cùng.

Phần tử đầu của hàng thứ ba của kết xuất LINEST là giá trị của « r² ». Xem hàm

LINEST

để tìm chi tiết về cách sử dụng đúng và lời giải thích các tham số xuất khác.


Related Topics

Trang thẻ Thanh lỗi Y

Retrieved from “

https://help.libreoffice.org/index.php?title=3.3/Chart/Trend_Lines/vi&oldid=133938

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button