Kiến thức

Hàm toán học-LibreOffice Help

Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit

https://help.libreoffice.org

.

Hàm toán học

From LibreOffice Help
<

3.5/Calc/Mathematical Functions

Jump to navigation

Jump to search

 • EN

 • AST

 • BG

 • BN

 • BN-IN

 • CA

 • CS

 • DA

 • DE

 • EL

 • ES

 • EU

 • FI

 • FR

 • HU

 • IT

 • JA

 • KM

 • KO

 • NB

 • NL

 • OM

 • PL

 • PT

 • PT-BR

 • RU

 • SL

 • SV

 • TR

 • VI

 • ZH-CN

 • ZH-TW

Phân loại này chứa các hàm Toán học của Calc. Để mở Trợ lý Hàm, chọn lệnh trình đơn

Chèn > Hàm

.

CONVERT

Chuyển đổi một giá trị từ đơn vị đo này tới đơn vị đo khác. Các thừa số chuyển đổi được cho trong một danh sách trong phần cấu hình.

Một khi trong danh sách các thừa số chuyển đổi có gồm các tiền tệ cổ truyền châu Âu và đồng Ơ-rô (xem ví dụ dưới đây). Chúng tôi khuyến nghị dùng hàm mới EUROCONVERT để chuyển đổi loại tiền tệ đó.

Bạn đang xem: Hàm toán học-LibreOffice Help

Cú pháp

CONVERT(value;"text";"text")

Thí dụ

=CONVERT(100;"ATS";"EUR") trả về giá trị theo đồng Ơ-rô của 100 Si-linh Áo.

=CONVERT(100;”EUR”;”DEM”) chuyển đổi 100 Ơ-rô thành đồng Mác Đức.

FLOOR

Làm tròn một số xuống bội số gần nhất có mức độ thống kê.

Cú pháp

FLOOR(Số; Mức_thống_kê; Chế_độ)

Số là số cần làm tròn.

Mức_thống_kê là số chữ số có nghĩa khi làm tròn số.

Chế_độ là một giá trị tùy chọn. Nếu đưa ra giá trị Chế_độ khác 0, và nếu Số & Mức_thống_kê là âm, thì làm tròn dựa vào giá trị tuyệt đối của số. Tham số này bị bỏ qua khi xuất dạng MS Excel, vì Excel không nhận ra tham số thứ ba.

Warning.png

Nếu cả hai tham số Số và Mức_thống_kê đều là âm và giá trị Chế_độ bằng số không hay không đưa a, thì có kết quả khác nhau trong hai chương trình LibreOffice và Excel sau khi xuất ra. Vì vậy, nếu bạn xuất bảng tính sang Excel, hãy dùng Chế_độ=1 để thấy cùng một kết quả trong cả hai Excel và Calc.

Thí dụ

=FLOOR( -11;-2) trả về -12

=FLOOR( -11;-2;0) trả về -12

=FLOOR( -11;-2;1) trả về -10

SIGN

Trả về dấu (+/-) của một số. Trả về 1 nếu số là dương, -1 nếu là âm, và 0 nếu là số 0.

Cú pháp

SIGN(Số)

Số là số có dấu (+/-) cần quyết định.

Thí dụ

=GESTEP(5;1) trả về 1.

=N(TRUE) trả về 1

MROUND

Trả về một số được làm tròn thành bội số gần nhất của một số khác.

Cú pháp

MROUND(Số; Bội)

Trả về Số được làm tròn thành bội số cho Bội.

Một sự thực hiện xen kẽ là Multiple * ROUND(Number/Multiple).

Thí dụ

=MROUND(15.5;3) trả về 15, vì 15,5 gần với 15 (= 3*5) hơn với 18 (= 3*6).

=MROUND(1.4;0.5) trả về 1,5 (= 0.5*3).

COUNTBLANK

Trả về tổng số các ô còn rỗng.

Cú pháp

COUNTBLANK(Phạm_vi)

Trả về số ô còn rỗng trong phạm vi ô Phạm_vi.

Thí dụ

=COUNTBLANK(A1:B2) trả về 4 nếu cả ô A1, A2, B1, B2 đều còn rỗng.

ACOS

Trả về giá trị lượng giác cosin ngược của một số.

Cú pháp

ACOS(Số)

Hàm này trả về cosin lượng giác ngược của Số, tức là góc (theo radian) có cosin Số. Góc được trả về thì nằm giữa 0 và π.

Để trả về góc theo độ, dùng hàm DEGREES.

Thí dụ

=ACOS(-1) trả về 3.14159265358979 (π radian)

=DEGREES(ACOS(0.5)) trả về 60. Cosin của 60 độ là 0,5.

ACOSH

Trả về cosin hyperbol ngược của một số.

Cú pháp

ACOSH(Số)

Hàm này trả về cosin hyperbol ngược của Số, tức là số có cosin hyperbol Số.

Số phải lớn hơn hay bằng với 1.

Thí dụ

=DELTA(1;2) trả về 0.

=ACOSH(COSH(4)) trả về 4.

SQRT

Trả về căn bậc hai dương của một số.

Cú pháp

SQRT(Số)

Trả về căn bậc hai dương của Số.

Số phải là dương.

Thí dụ

=DELTA(1;2) trả về 0.

=SQRT(-16) trả về một lỗi kiểu đối số sai.

ACOT

Trả về cotang ngước (arccotang) của số đã cho.

Cú pháp

ACOT(Số)

Hàm này trả về cotang lượng giác ngược của Số, tức là góc (theo radian) có cotang Số. Góc trả về nằm giữa 0 và π.

Để trả về góc theo độ, dùng hàm DEGREES.

Thí dụ

=ACOT(1) trả về 0,785398163397448 (π/4 radian).

=DEGREES(ACOT(1)) trả về 45. Tang của 45 độ là 1.

ACOTH

Trả về cotang hyperbol ngược của số đã cho.

Cú pháp

ACOTH(Số)

Hàm này trả về cotang hyperbol ngược của Số, tức là số có cotang hyperbol Số.

Gặp lỗi nếu Số nằm giữa -1 và +1 (kể cả hai số đó).

Thí dụ

=ACOTH(1.1) trả về cotang hyperbol ngước của 1.1, xấp xỉ 1.52226.

ASIN

Trả về sin lượng giác ngược của một số.

Cú pháp

ASIN(Số)

Hàm này trả về sin lượng giác ngược của Số, tức là góc (theo radian) có sin là Số. Góc được trả về nằm giữa -π/2 và +π/2.

Để trả về góc theo độ, dùng hàm DEGREES.

Thí dụ

=DELTA(1;2) trả về 0.

=ASIN(1) trả về 1,5707963267949 (π/2 radian).

=DEGREES(ASIN(0.5)) trả về 30. Sin của 30 độ là 0,5.

ASINH

Trả về sin hyperbol ngược của một số.

Cú pháp

ASINH(Số)

Hàm này trả về sin hyperbol ngược của Số, tức là số có sin hyperbol Số.

Thí dụ

=ASINH(-90) trả về xấp xỉ -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) trả về 4.

ATAN

Trả về tang lượng giác ngược của một số.

Cú pháp

ATAN(Số)

Hàm này trả về giá trị lượng giác là tang ngược của Số, tức là góc (theo radian) có tang là Số. Góc được trả về nằm giữa -π/2 và +π/2.

Để trả về góc theo độ, dùng hàm DEGREES.

Thí dụ

=ATAN(1) trả về 0.785398163397448 (π/4 radian).

=DEGREES(ATAN(1)) trả về 45. Tang của 45 độ là 1.

ATAN2

Trả về tang lượng giác ngược của những toạ độ x và y đã ghi rõ.

Cú pháp

ATAN2(SốX; SốY)

SốX là giá trị của toạ độ x.

SốY là giá trị của toạ độ y.

ATAN2 trả về tang lượng giác ngược, tức là góc (theo radian) nằm giữa trục X và một đường thẳng chạy từ điểm SốX, SốY đến gốc. Góc được trả về nằm giữa -π và +π.

Để trả về góc theo độ, hãy dùng hàm DEGREES.

Thí dụ

=ATAN2(20;20) trả về 0,785398163397448 (π/4 radian).

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) trả về 45. Tang của 45 độ là 1.

ATANH

Trả về tang hyperbol ngược cua một số.

Cú pháp

ATANH(Số)

Hàm này trả về tang hyperbol ngược của Số, tức là số có tang hyperbol Số.

Số phải thoả điều kiện « -1 < số < 1 ».

Thí dụ

=DELTA(1;2) trả về 0.

COS

Trả về cosin của góc đã cho (theo radian).

Cú pháp

COS(Số)

Trả về cosin (lượng giác) của Số, góc theo radian.

Để trả về cosin của một góc theo độ, hãy dùng hàm RADIANS.

Xem thêm: English Bài 6: Câu hỏi HOW-Cộng Đồng Người Việt Nam California

Thí dụ

=COS(PI()/2) trả về 0, cosin của π/2 radian.

=COS(RADIANS(60)) trả về 0,5, cosin của 60 độ.

COSH

Trả về cosin hyperbol của một số.

Cú pháp

COSH(Số)

Trả về cosin hyperbol của Số.

Thí dụ

=COSH(0) trả về 1, cosin hyperbol của 0.

COT

Trò chuyện cotang của góc đã cho (theo radian).

Cú pháp

COT(Số)

Trả về cotang (lượng giác) của Số, góc theo radian.

Để trả về cotang của một góc theo độ, hãy dùng hàm RADIANS.

Cotang của một góc tương đương với 1 chia cho tang của góc đó.

Thí dụ :

=COT(PI()/4) trả về 1, cotang của π/4 radian.

=COT(RADIANS(45)) trả về 1, cotang của 45 độ.

SQRTPI

Trả về căn bậc hai của (π nhân với một số).

Cú pháp

SQRTPI(Số)

Trả về căn bậc hai dương của (π nhân với Số).

Đây tương đương với SQRT(PI()*Number).

Thí dụ

=SQRTPI(2) trả về căn bậc hai của (2π), xấp xỉ 2,506628.

COTH

Trả về cotang hyperbol của một số (góc) đã cho.

Cú pháp

COTH(Số)

Trả về cotang hyperbol của Số.

Thí dụ

=COTH(1) trả về cotang hyperbol của 1, xấp xỉ 1.3130.

DEGREES

Chuyển đổi radian sang độ.

Cú pháp

DEGREES(Số)

Số là góc theo radian cần chuyển đổi sang độ.

Thí dụ

=DEGREES(PI()) trả về 180 độ.

EXP

Trả về e lũy thừa một số. Hằng số e có giá trị xấp xỉ 2.71828182845904.

Cú pháp

EXP(Số)

Số là lũy thừa cần tăng e.

Thí dụ

=EXP(1) trả về 2,71828182845904, hằng số toán học e theo độ chính xác của trình Calc.

FACT

Trả về giai thừa của một số.

Cú pháp

FACT(Số)

Trả về Số!, giai thừa của Số, được tính theo dạng « 1*2*3*4* … * Số ».

=FACT(0) trả về 1 theo định nghĩa.

Giai thừa của một số âm thì trả về lỗi « đối số sai ».

Thí dụ

=DELTA(1;2) trả về 0.

=N(TRUE) trả về 1

INT

Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất.

Cú pháp

INT(Số)

Trả về Số được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Mỗi số âm thì bị làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Thí dụ

=MINUTE(8.999) trả về 58

=N(123) trả về 123

EVEN

Làm tròn một số dương lên số nguyên chẵn gần nhất; làm tròn một số âm xuống số nguyên chẵn gần nhất.

Cú pháp

EVEN(Số)

Trả về Số được làm tròn lên số nguyên chẵn, về hướng khác với số 0.

Thí dụ

=GESTEP(5;1) trả về 1.

=DELTA(1;2) trả về 0.

=ISEVEN_ADD(5) trả về 0.

=ISEVEN_ADD(5) trả về 0.

GCD

Trả về ước số chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số nguyên.

Ước số chung lớn nhất là số nguyên dương lớn nhất có thể chia vào mỗi số nguyên đã cho, không có phần dư.

Cú pháp

GCD(Số_nguyên1; Số_nguyên2; ...; Số_nguyên30)

Số_nguyên1 đến 30 là đến 30 số nguyên có ước số chung nhỏ nhất cần tính.

Thí dụ

=GCD(16;32;24) trả về kết quả 8, vì 8 là số lớn nhất có thể chia 16, 24 và 32 mà không có phần dư.

=GCD(B1:B3) mà các ô B1, B2, B3 chứa 9, 12, 9 thì trả về 3.

GCD_ADD

Kết quả là ước số chung lớn nhất của một chuỗi số.

Note.png

Các hàm có tên kết thúc bằng « _ADD » trả về cùng những kết quả với các hàm MS Excel tương ứng. Hãy dùng các hàm không có « _ADD » để nhận kết quả dựa vào tiêu chuẩn quốc tế. Chẳng hạn, hàm WEEKNUM tính số thứ tự tuần của một ngày tháng đã cho, dựa vào tiêu chuẩn quốc tế ISO-6801, còn hàm WEEKNUM_ADD trả về số thứ tự tuần đó dạng MS Excel.

Cú pháp

GCD_ADD(Các_số)

Số là một chuỗi đến 30 số.

Thí dụ

=GCD_ADD(5;15;25) trả về 5.

ISEVEN

Trả về Đúng nếu giá trị là một số nguyên chẵn, hoặc SAI nếu có giá trị lẻ.

Cú pháp

ISEVEN(Giá_trị)

Giá trị là giá trị cần kiểm tra.

Nếu Giá_trị không phải là một số nguyên thì bỏ qua bất cứ chữ số phía sau dấu thập phân. Dấu (+/-) của giá trị này cũng bị bỏ qua.

Thí dụ

=ISREF(4) trả về FALSE (SAI).

=ISREF(4) trả về FALSE (SAI).

=ISEVEN_ADD(5) trả về 0.

=ISEVEN(-2.1) trả về TRUE

=ISREF(4) trả về FALSE (SAI).

ISODD

Có giá trị lẻ thì trả về Đúng; có giá trị chẵn thì trả về Sai.

Cú pháp

ISODD(giá_trị)

Giá trị là giá trị cần kiểm tra.

Giá_trị không phải số nguyên thì bỏ qua bất cứ chữ số nào phía sau dấu thập phân. Dấu (+/-) của Giá_trị cũng bị bỏ qua.

Thí dụ

=ISODD(33) trả về TRUE

=ISREF(4) trả về FALSE (SAI).

=ISODD(3.999) trả về ĐÚNG

=ISODD(-3.1) trả về TRUE

RANDBETWEEN

Trả về một số nguyên ngẫu nhiên nằm trong một phạm vi đã ghi rõ.

Cú pháp

RANDBETWEEN(Dưới; Trên)

Trả về một số nguyên ngẫu nhiên nằm giữa hai số nguyên DướiTrên (kể cả hai số đó).

Hàm này tạo một số ngẫu nhiên mỗi khi Calc tính toán lại. Để bắt Calc tính lại nhấn Shift+Ctrl+F9.

Để tạo ra các số ngẫu nhiên mà không bao giờ tính lại, hãy sao chép những ô chứa hàm này, sau đó dùng câu lệnh Sửa > Dán đặc biệt (với tùy chọn Dán tất cảCông thức không bật, và Numbers bật).

Thí dụ

=RANDBETWEEN(20;30) trả về một số nguyên nằm giữa 20 và 30.

LCM

Trả về bội số chung nhỏ nhất của một hay nhiều số nguyên.

Cú pháp

LCM(Số_nguyên1; Số_nguyên2; ...; Số_nguyên30)

Số_nguyên1 đến 30 là đến 30 số nguyên có bội số chung nhỏ nhất cần tính.

Thí dụ

Nếu bạn nhập ba số 512;10242000 vào ba hộp văn bản cho Số_nguyên1, 2 và 3, thì trả về 128000.

LCM_ADD

Kết quả là bội số chung nhỏ nhất của một chuỗi số.

Note.png

Các hàm có tên kết thúc bằng « _ADD » trả về cùng những kết quả với các hàm MS Excel tương ứng. Hãy dùng các hàm không có « _ADD » để nhận kết quả dựa vào tiêu chuẩn quốc tế. Chẳng hạn, hàm WEEKNUM tính số thứ tự tuần của một ngày tháng đã cho, dựa vào tiêu chuẩn quốc tế ISO-6801, còn hàm WEEKNUM_ADD trả về số thứ tự tuần đó dạng MS Excel.

Xem thêm: Sử dụng đọc chính tả để nói thay vì nhập trên PC

Cú pháp

LCM_ADD(Các_số)

Số là một chuỗi đến 30 số.

Thí dụ

=LCM_ADD(5;15;25) trả về 75.

COMBIN

Trả về số tổ hợp có thể làm cho thành phần không lặp lại.

Cú pháp

COMBIN(Đếm1; Đếm2)

Đếm1 là số các mục trong tập hợp.

Đếm2 là số mục cần chọn trong tập hợp.

Hàm COMBIN trả về số thứ tự có thể sắp đặt những mục này. Ví dụ, nếu một tập hợp chứa 3 mục (A, B, C), thì bạn có thể đặt ba thứ tự khác nhau : AB, AC, BC.

Hàm COMBIN thực hiện công thức: Đếm1!/(Đếm2!*(Đếm1-Đếm2)!)

Thí dụ

=DELTA(1;2) trả về 0.

COMBINA

Trả về số tổ hợp có thể làm với những mục trong một tập hợp con, cũng lặp lại.

Cú pháp

COMBINA(Đếm1; Đếm2)

Đếm1 là số các mục trong tập hợp.

Đếm2 là số mục cần chọn trong tập hợp.

Hàm COMBINA trả về số các phương pháp duy nhất có thể chọn những mục này, khi không phân biệt thứ tự chọn và cho phép lặp lại mục. Ví dụ, một tập hợp chứa ba mục A, B, C, thì bạn co thể chọn hai mục bằng 6 cách khác nhau : AB, BA, AC, CA, BC, CB.

Hàm COMBINA thực hiện công thức: (Đếm1+Đếm2-1)! / (Đếm2!(Đếm1-1)!)

Thí dụ

=DELTA(1;2) trả về 0.

TRUNC

Cắt ngắn một số bằng cách gỡ bỏ các lần số.

Cú pháp

TRUNC(Số; Đếm)

Trả về Số có nhiều nhất Đếm lần số. Các lần số thừa đơn giản bị gỡ bỏ, bất chấp dấu -/+.

TRUNC(Number; 0) ứng xử giống như INT(Number) đối với các số dương, nhưng có kết quả là làm tròn về số không đối với các số âm.

Warning.png

The visible decimal places of the result are specified in Tools – Options –

LibreOffice Calc – Calculate

.

Thí dụ

=TRUNC(1.239;2) trả về 1.23. Chữ số 9 bị mất.

=TRUNC(-1.234999;3) trả về -1,234. Tất cả các chữ số 9 đều bị mất.

LN

Trả về lôga tự nhiên dựa vào hằng số e của một số. Hằng số e có giá trị xấp xỉ 2,71828182845904.

Cú pháp

LN(Số)

Số là giá trị có lôga tự nhiên cần tính.

Thí dụ

=LN(3) trả về lôga tự nhiên của 3 (xấp xỉ 1,0986).

=VALUE("4321") trả về 4321.

LOG

Trả về lôga của một số tới cơ sở đã ghi rõ.

Cú pháp

LOG(Số; Cơ_số)

Số là giá trị có lôga cần tính.

Base (tùy chọn) là cơ số của phép toán lôgarit. Nếu bỏ qua, sẽ coi là cơ số 10.

Thí dụ

=LOG(10;3) trả về lôga với cơ số 3 của 10 (xấp xỉ 2.0959).

=LEN(12345.67) trả về 8.

LOG10

Trả về lôga cơ số 10 của một số.

Cú pháp

LOG10(Số)

Trả về lôga cơ số 10 của Số.

Thí dụ

=LOG10(5) trả về lôga cơ số 10 của 5 (xấp xỉ 0,69897).

CEILING

Làm tròn một số lên bội số gần nhất có mức độ thống kê.

Cú pháp

CEILING(Số; Mức_thống_kê; Chế_độ)

Số là số cần làm tròn lên.

Mức_thống kê là số có bội số lên đó nên làm tròn giá trị.

Chế_độ là một giá trị còn tùy chọn. Đưa ra giá trị Chế_độ khác với số không, và Số là Mức_thống_kê là âm, thì làm tròn dựa vào giá trị tuyệt đối của Số. Tham số này bị bỏ qua khi xuất dạng MS Excel, vì Excel không nhận ra tham số thứ ba.

Warning.png

Nếu cả hai tham số Số và Mức_thống_kê đều là âm và giá trị Chế_độ bằng số không hay không đưa a, thì có kết quả khác nhau trong hai chương trình LibreOffice và Excel sau khi nhập vào. Vì vậy, nếu bạn xuất bảng tính sang Excel, hãy dùng Chế_độ=1 để thấy cùng một kết quả trong cả hai Excel và Calc.

Thí dụ

=CEILING(-11;-2) trả về -10

=CEILING(-11;-2;0) trả về -10

=CEILING(-11;-2;1) trả về -12

PI

Trả về 3,14159265358979, giá trị của hằng số toán học π đến 14 lần số.

Cú pháp

PI()

Thí dụ

=PI() trả về 3,14159265358979.

RAND

Trả về một số ngẫu nhiên nằm giữa 0 và 1.

Cú pháp

RAND()

Hàm này tạo một số ngẫu nhiên mỗi khi Calc tính toán lại. Để bắt Calc tính lại nhấn Shift+Ctrl+F9.

Để tạo ra các số ngẫu nhiên mà không bao giờ tính lại, hãy sao chép mỗi ô chứa « =RAND() », và dùng lệnh trình đơn Sửa > Dán đặc biệt (với hay tùy chọn Dán tất cảCông thức không bật và tùy chọn Số bật).

Thí dụ

=RAND() trả về một số ngẫu nhiên nằm giữa 0 và 1.

MULTINOMIAL

Trả về giai thừa của tổng các đối số chia cho tích các giai thừa của các đối số.

Cú pháp

MULTINOMIAL(Các_số)

Số là một chuỗi đến 30 số.

Thí dụ

=MULTINOMIAL(F11:H11) trả về 1260, nếu các ô F11 đến H11 đều chứa những giá trị 2, 34. Đây tương ứng với công thức « =(2+3+4)! / (2!*3!*4!) ».

POWER

Trả về một số tăng lũy thừa.

Cú pháp

POWER(Base; Exponent)

Trả về Cơ_số tăng lũy thừa Lũy_thừa.

Có thể làm cùng một kết quả bằng cách ùng toán tử mũ hoá « ^ »:

Cơ_số^Lũy_thừa

Thí dụ

=POWER(4;3) trả về 64 (4 lũy thừa 3).

=4^3 cũng trả về 4 lũy thừa 3 (4³).

SERIESSUM

Cộng lại những số hạng đầu tiên của một chuỗi lũy thừa.

SERIESSUM(x;n;m;coefficients) = coefficient_1*x^n + coefficient_2*x^(n+m) + coefficient_3*x^(n+2m) +…+ coefficient_i*x^(n+(i-1)m)

Cú pháp

SERIESSUM(X; N; M; Hệ_số)

X là giá trị nhập cho chuỗi lũy thừa.

N là lũy thừa đầu tiên

M Ià lượng gia theo đó cần tăng N

Hệ số là một chuỗi các hệ số. Đối với mỗi hệ số, tổng chuỗi được kéo dài theo một phần.

PRODUCT

Nhận với nhau tất cả các số đưa ra dạng đối số, sau đó trả về tích.

Cú pháp

PRODUCT(Số1; Số2; ...; Số30)

Số1 … Số30 là đến 30 đối số làm tích cần tính.

PRODUCT trả về số1 * số2 * số3 * …

Thí dụ

=PRODUCT(2;3;4) trả về 24.

SUMSQ

Muốn tính tổng các bình phương của số (cộng lại các bình phương của các đối số) thì nhập chúng vào những trường văn bản.

Cú pháp

SUMSQ(Số1; Số2; ...; Số30)

Số1 đến 30 là đến 30 đối số có bình phương cần cộng lại.

Thí dụ

Nếu bạn nhập những số 2; 34 vào những hộp văn bản Số1, 2, 3 thì trả về 29.

MOD

Trả về phần dư khi số nguyên này chia cho số nguyên khác.

Cú pháp

MOD(Số_bị_chia; Ước_số)

Đối với đối số số nguyên, hàm này trả về « Số bị chia mod Ước số », tức là phần dư khi Số bị chia bị chia cho Ước số.

Hàm này được thực hiện dưới dạng Số_bị_chia - Ước_số * INT(Số_bị_chia/Ước_số) ; và công thức này cung cấp kết quả nếu các đối số khác số nguyên.

Thí dụ

=MOD(22;3) trả về 1, phân dư khi 22 bị chia cho 3.

=MOD(11.25;2.5) trả về 1.25.

QUOTIENT

Trả về phần số nguyên của một phép chia.

Xem thêm: Tìm n thuộc N biết 2n + 7 chia hết cho n + 1

Cú pháp

QUOTIENT(Tử_số; Mẫu_số)

Trả về phần số nguyên của Tử_số chia cho Mẫu_số.

Hàm QUOTIENT tương đương với INT(tử_số/mẫu_số), trừ nó có thể thông báo lỗi có mã lỗi khác.

Thí dụ

=QUOTIENT(11;3) trả về 3. Phần dư 2 bị mất.

RADIANS

Chuyển đổi độ sang radian.

Cú pháp

RADIANS(Số)

Số là góc theo độ cần chuyển đổi sang radian.

Thí dụ

=RADIANS(90) trả về 1,5707963267949, π/2 theo mức độ chính xác của Calc.

ROUND

Làm tròn một số thành một số lần số nào đó.

Cú pháp

ROUND(Số; Đếm)

Trả về Số được làm tròn thành Đếm lần số. Đếm bị bỏ sót hay là số không thì hàm làm tròn thành số nguyên gần nhất. Đếm âm thì hàm làm tròn thành 10, 100, 1000 v.v. gần nhất.

Hàm này làm tròn thành số gần nhất. So sánh hai hàm ROUNDDOWN (làm tròn xuống) và ROUNDUP (làm tròn lên).

Thí dụ

=ROUND(2.348;2) trả về 2.35

=ROUND(-32.4834;3) trả về -32.483. Thay đổi định dạng ô để thấy tất cả số thập phân.

=ROUND(2.348;0) trả về 2.

=ROUND(2.5) trả về 3.

=ROUND(987.65;-2) trả về 1000.

ROUNDDOWN

Làm tròn một số xuống, về số 0, theo một độ chính xác nào đó.

Cú pháp

ROUNDDOWN(Số; Đếm)

Trả về Số được làm tròn xuống (về số 0) theo Đếm lần số. « Đếm » bị bỏ sót hay là số 0 thì hàm làm tròn xuống một số nguyên. « Đếm » là số âm thì hàm làm tròn xuống 10, 100, 1000 v.v. gần nhất.

Hàm này làm tròn thành số 0. Xem thêm hàm ROUNDUP và ROUND.

Thí dụ

=ROUNDDOWN(1.234;2) trả về 1.23.

=ROUNDDOWN(45.67;0) trả về 45.

=ROUNDDOWN(-45.67) trả về -45.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) trả về 900.

COUNTIF

Trả về số ô mà thoả môt số tiêu chuẩn nào đó trong một phạm vi ô.

The search supports

regular expressions

. You can enter “all.*”, for example to find the first location of “all” followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in Tools – Options –

LibreOffice Calc – Calculate

.

Cú pháp

COUNTIF(Phạm_vi; Tiêu_chuẩn)

Phạm_vi là phạm vi cho đó các tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

Tiêu_chuẩn ngụ ý tiêu chuẩn có dạng số, biểu thức hay chuỗi ký tự. Các tiêu chuẩn này quyết định những ô nào được đếm. Bạn cũng có thể nhập một chuỗi tìm kiếm có dạng biểu thức chính quy, v.d. « b.* » để tìm mọi từ bắt đầu với b. Cũng có thể ngụ ý một phạm vi ô chứa tiêu chuẩn tìm kiếm. Khi tìm kiếm một chuỗi văn bản nghĩa chữ, có nên bao quanh nó bằng nháy kép.

Thí dụ

A1:A10 là một phạm vi ô chứa những số từ 2000 đến 2009. Ô B1 chứa số 2006. Vào ô B2, bạn nhập công thức:

=COUNTIF(A1:A10;2006) trả về 1

=COUNTIF(A1:A10;B1) trả về 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") trả về 3.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) — khi ô B1 chứa 2006 thì hàm này trả về 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) mà ô C2 chứa chuỗi >2006 thì đếm số ô trong phạm vi « A1:A10 » mà lớn hơn (nằm sau) 2006.

Để đếm chỉ những số âm: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

ROUNDUP

Làm tròn một số lên, về hướng khác với số 0, đến một mức độ chính xác nào đó.

Cú pháp

ROUNDUP(Số; Đếm)

Trả về Số được làm tròn lên (về hướng khác với số 0) đến Đếm lần số. Đếm bị bỏ sót hay là số không thì hàm làm tròn lên một số nguyên. Đếm âm thì hàm làm tròn lên 10, 100, 1000 v.v. kế tiếp.

Hàm này làm tròn về hướng khác với số không. So sánh hai hàm ROUNDDOWN (làm tròn xuống) và ROUNDUP (làm tròn lên).

Thí dụ

=ROUNDUP(1.1111;2) trả về 1.12.

=ROUNDUP(1.2345;1) trả về 1.3.

=ROUNDUP(45.67;0) trả về 46.

=ROUNDUP(-45.67) trả về -46.

=ROUNDUP(987.65;-2) trả về 1000.

SIN

Trả về sin của góc đã cho (theo radian).

Cú pháp

SIN(Số)

Trả về sin (lượng giác) của Số, góc theo radian.

Để trả về sin của một góc theo độ, hãy dùng hàm RADIANS.

Thí dụ

=SIN(PI()/2) trả về 1, sin của π/2 radian.

=SIN(RADIANS(30)) trả về 0,5, sin của 30 độ.

SINH

Trả về sin hyperbol của một số.

Cú pháp

SINH(Số)

Trả về sin hyperbol của Số.

Thí dụ

=SINH(0) trả về 0, sin hyperbol của 0.

SUM

Cộng lại tất cả các số trong một phạm vi ô nào đó.

Cú pháp

SUM(Số1; Số2; ...; Số30)

Số 1 đến 30 là đến 30 đối số cần cộng lại.

Thí dụ

Nếu bạn nhập những số 2; 34 trong những hộp văn bản 1, 2, 3 thì trả về 9.

=SUM(A1;A3;B5) tính tổng của ba ô. =SUM (A1:E10) tính tổng mọi ô trong phạm vi ô A1 đến E10.

Các điều kiện được liên kết bằng toán tử AND (và) có thể được dùng với hàm SUM() (tổng) bằng cách này:

Giả sử (ví dụ): bạn đã nhập vào một bảng các danh đơn hàng gửi. Cột A chứa giá trị ngày tháng của đơn hàng gửi, còn cột B chứa các số tiền. Bạn muốn tìm một công thức có thể sử dụng đổ trả về tổng số tất cả các số tiền chỉ cho một tháng nào đó, v.d. chỉ tổng số tiền cho thời kỳ ≥2008-01-01 đến <2008-02-01. Phạm vi các giá trị ngày tháng thì trải ra A1:140, phạm vi các số tiền cần cộng là B1:B40. C1 chứa ngày bắt đầu, 2008-01-01, của các đơn hàng gửi cần bao gồm, và C2 chứa ngày, 2008-02-01, mà không còn được bao gồm lại.

Nhập công thức sau dưới dạng một công thức mảng:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Để nhập chuỗi này dưới dạng một công thức mảng, bạn cần phải bấm tổ hợp phím Shift + Ctrl + Enter thay vì bấm phím Enter để đóng công thức. Công thức đã nhập thì sẽ hiển thị trên thanh Công thức, nằm trong dấu ngoặc móc.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Công thức này dựa vào sự thật là kết quả của một phép so sánh là 1 nếu tiêu chuẩn thoả, không thì 0. Các kết quả so sánh riêng sẽ được xử lý dạng mảng và được dùng để nhân ma trận; cuối cùng, các giá trị riêng sẽ được cộng lại để tạo ma trận kết quả.

SUMIF

Thêm những ô được ghi rõ bởi một tiêu chuẩn đã cho. Hàm này được dùng để duyệt qua một phạm vi khi bạn tìm một giá trị nào đó.

The search supports

regular expressions

. You can enter “all.*”, for example to find the first location of “all” followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in Tools – Options –

LibreOffice Calc – Calculate

.

Cú pháp

SUMIF(Phạm_vi; Tiêu_chuẩn; Phạm_vi_tổng)

Phạm_vi là phạm vi cho đó các tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

Tiêu_chuẩn là ô hiển thị các tiêu chuẩn tìm kiếm, hoặc tiêu chuẩn tìm kiếm chính nó. Để ghi tiêu chuẩn bên trong công thức, bao quanh nó trong nháy kép.

Phạm_vi_tổng là phạm vi từ đó cộng lại các giá trị. Không đưa ra tham số này thì cộng lại các giá trị nằm trong Phạm_vi.

Note.png

Hàm SUMIF hỗ trợ toán tử ghép dãy tham chiếu (~) chỉ trong tham số Criteria (tiêu chuẩn), và chỉ nếu không đưa ra tham số SumRange (phạm vi tổng).

Thí dụ

Để cộng lại chỉ những số âm: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) — cộng lại những giá trị từ phạm vi B1:B10 chỉ nếu những giá trị tương ứng trong phạm vi A1:A10 >0.

Xem hàm COUNTIF() để tìm thêm mẫu ví dụ cú pháp có thể dùng với hàm SUMIF().

TAN

Trả về tang của góc đã cho (theo radian).

Cú pháp

TAN(Số)

Trả về tang (lượng giác) của Số, góc theo radian.

Để trả về tang của một góc theo độ, hãy dùng hàm RADIANS.

Thí dụ

=TAN(PI()/4) trả về 1, tang của π/4 radian.

=TAN(RADIANS(45)) trả về 1, tang của 45 độ.

TANH

Trả về tang hyperbol của một số.

Cú pháp

TANH(Số)

Trả về tang hyperbol của Số.

Thí dụ

=TANH(0) trả về 0, tang hyperbol của 0.

SUBTOTAL

Tính tổng phụ. Nếu một phạm vi nào đó đã chứa tổng phụ, chúng không được dùng để tính nữa. Hãy dùng hàm này với các bộ lọc tự động để xử lý những bản ghi đã được lọc mà thôi.

Cú pháp

SUBTOTAL(Hàm; Phạm_vi)

Hàm là một số đại diện một của những hàm theo đây:

Chỉ mục hàm Hàm
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV
8 STDEVP
9 SUM
10 VAR
11 VARP

Phạm vi là phạm vi các ô được bao gồm.

Thí dụ

Bạn có một bảng trong phạm vi ô « A1:B5 » chứa các thành phố trong cột A, và các số tương ứng trong cột B. Bạn đã sử dụng một bộ lọc tự động để hiển thị chỉ những hàm chứa thành phố Hamburg. Bạn muốn thấy tổng số các hình được hiển thị; tức là, chỉ tổng phụ cho những hàng đã lọc. Trong trường hợp này, công thức đúng là:

=SUBTOTAL(9;B2:B5)

EUROCONVERT

Chuyển đổi tiền tệ Châu Âu cũ sang và từ đồng Âu (Euro €).

Cú pháp

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency", full_precision, triangulation_precision)

Giá trị là số tiền cần chuyển đổi.

Tiền_tệ1Tiền_tệ2 là đơn vị tiền tệ cần chuyển đổi từ và sang, riêng từng số. Đơn vị này phải được ghi rõ theo văn bản, từ viết tắt chính thức cho tiền tệ đó (.v.d. « EUR »). Các tỷ lê (được hiển thị cho mỗi đồng Âu) đa được Hội Đồng Âu đặt.

Full_precision là tùy chọn. Nếu bỏ qua hoặc trị là False, kết quả được làm tròn theo dạng thập phân của tiền tệ đổi tới. Nếu Full_precision có trị là True, kết quả không được làm tròn.

Triangulation_precision là tùy chọn. Nếu Triangulation_precision được cho và trị >=3, kết quả trung gian của phép chuyển đổi ba bên (currency1,EUR,currency2) được làm tròn với độ chính xác đó. Nếu Triangulation_precision bị bỏ qua, kết quả trung gian không được làm tròn. Cũng vậy nếu Tiền tệ đổi tới là “EUR”, Triangulation_precision được dùng mỗi khi cần có ba bên, và chuyển đổi từ EUR tới EUR được dùng.

Vi dụ

=CONVERT(100;"ATS";"EUR") thì chuyển đổi 100 đồng silinh Ảo sang đồng Âu.

=CONVERT(100;"EUR";"DEM") thì chuyển đổi 100 đồng Âu sang đồng Mác Đức.

ODD

Làm tròn một số dương lên số nguyên lẻ gần nhất, và làm tròn một số âm xuống số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp

ODD(Số)

Trả về Số được làm tròn lên số nguyên lẻ gần nhất, về hướng khác với số 0.

Thí dụ

=DELTA(1;2) trả về 0.

=ISODD_ADD(5) trả về 1.

=ISODD_ADD(5) trả về 1.

=ISODD_ADD(5) trả về 1.

ABS

Trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Cú pháp

ABS(Số)

Số là số có giá trị tuyệt đối cần tính. Giá trị tuyệt đối của một số là giá trị của nó, không có dấu +/-.

Thí dụ

=N(123) trả về 123

=N(123) trả về 123

=N(FALSE) trả về 0


Related Topics

Calc Functions By Category

in the LibreOffice WikiHelp

Retrieved from “

https://help.libreoffice.org/index.php?title=3.5/Calc/Mathematical_Functions/vi&oldid=310576

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button