Kiến thức

7 Mẫu Bài Tập Tiêu Biểu Giữa NaOH Với AgNO3-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Bạn đang xem: 7 Mẫu Bài Tập Tiêu Biểu Giữa NaOH Với AgNO3-Công Ty Hóa Chất Hanimex

7 Mẫu Bài Tập Tiêu Biểu Giữa NaOH Với AgNO3

admin

February 1, 2020

Tin Tức

Comments Off on 7 Mẫu Bài Tập Tiêu Biểu Giữa NaOH Với AgNO3 1,316 Views

1. agno3 + naoh dư

2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O + H2O + 2NaNO3

agno3 + naoh có hiện tượng gì?

Agno3 cặn đục chuyển sang trong

2. c3h6o2 tác dụng naoh và agno3

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dd NaOH đun nóng và dd AgNO3/NH3,t0.Vậy A có CTCT là:

Đáp án: HCOOC2H5 là este của axit fomic nên tác dụng được với ding dịch NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3/NH3.

3. nhận biết agno3 naoh hcl nano3 bằng 1 kim loại

Đáp án: Dùng KL hoạt động như Mg, dd AgNO3 tạo kết tủa Ag, dd HCl tạo bọt khí. Sau khi biết được 2 dung dich này thì cho AgNO3 vào 2 dd còn lại thì nếu là NaOH thì tạo kết tủa Ag2O.

4. cho các dung dịch hcl hno3 naoh agno3 nano3

Cho các dung dịch HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Nếu chỉ được dùng thêm thuốc thử duy nhất là đồng kim loại thì có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch đã cho ở trên?

Đáp án: 5 dung dịch có thể nhận biết được

• Nếu dùng Cu có thể nhận biết được cả 5 dung dịch:

– HNO3: Khi cho Cu tác dụng thì có khí hóa nâu:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu + 2NO↑ + 4H2O

– AgNO3: Khi cho Cu tác dụng thì Cu tan ra; có kim loại Ag xuất hiện:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

– HCl; AgNO3; NaNO3 không có hiện tượng.

• Dùng AgNO3 vừa nhận ra để nhận biết ba dung dịch còn lại:

– HCl khi phản ứng với AgNO3 có ↓ trắng:

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

– NaOH khi phản ứng với AgNO3 có ↓ nâu đen:

2NaOH + 2AgNO3 → Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O

– NaNO3 không có hiện tượng gì.

5. chcl3 + naoh + hno3 + agno3

lấy 1 ống nghiệm, cho vào 2ml dd NaOH và 2 giọt CHCl3. đun nóng cho hh đồng nhất. axit hóa hh bằng HNO3. Thêm 3-4 giọt AgNO3 /NH3 vào

Đáp án:

CHCl3 + 3NaOH -> CH(OH)3 ( ancol không bền ) + 3NaCl

CH(OH)3 ( ancol không bền phân huỷ ) -> HCOOH + H2O

Có thể do NaOH còn dư nên có phản ứng :

HCOOH + NaOH -> HCOONa + H2O

Axít hoá bằng H2SO4 ta có phản ứng

Nếu NaOH dư có phản ứng

2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O

2HCOONa + H2SO4 -> 2HCOOH + Na2SO4

+Sau đó cho AgNO3/NH3 vào thì HCOOH sẽ có phản ứng tráng gương :

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O -> (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

6. cho các chất naoh cu hcl hno3 agno3 mg

Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

Đáp án:

NaOH, HCl, HNO3, AgNO3, Mg

2OH- + Fe2+ → Fe(OH)2

Fe2+ + H+ + NO3- → Fe3+ + NO + H2O (HCl và HNO3)

Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

7. naoh+hcl+agno3

NaOH + AgNO3 + HCl = AgCl + NaNO3 + H2O

 

 

 

 

 

Tag: and what precipitates when agno3(aq) is mixed with naoh(aq) the formula of precipitate formed from precipitation reaction agoh net ionic equation between how much produced 0 200 g react (aq) benzyl chloride double replacement heat then add dilute ml 400ml does form el kbr son ejemplos de agno3+naoh molecular complete for 00 300 h3po4 sodium hydroxide silver(ii) nitrate jonowo k2co3 хлорид бария не реагирует с mas na2so3+naoh+agno3 obserwacje observation plus persamaan reaksi precipitado pthh reacts dan solution agoh(s) nano3(aq) agno3+naoh+nh4oh agno3+naoh+h2o2 td und даны вещества znso4 раствор 1-bromobutane nh4no3 ag(nh3)2oh co(no3)2+agno3+naoh test naoh(aq)+agno3(aq) cộng agno3+naoh+nh3 n2h4+agno3+naoh vao agno3+naoh=agoh+nano3 color agno3+naoh+nh3+c6h12o6 agno3+naoh+nh4oh+c6h12o6 ditambah i naoh+agno3 naoh+agno3+nh3 nh4oh p2o5+naoh+agno3 reaktionsgleichung agno3+na2so3+naoh=na2so4+ag+nano3+h2o agno3+na2sno2+naoh=ag+na2sno3+nano3+h2o agno3+naoh+h2o2=ag+nano3+o2+h2o

2020-02-01

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button