Kiến thức

Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất-HocDot.com

Bạn đang xem: Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất-HocDot.com

Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài Tập và lời giải

Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10

a) Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó.

b) Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị

c) Trái dấu với hệ số của x;

d) Cùng dấu với hệ số của x.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 90 SGK Đại số 10

Xét dấu các nhị thức (f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5).

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 92 SGK Đại số 10

Xét dấu biểu thức (f(x) = (2x – 1)(-x + 3))

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10

Giải bất phương trình x3 – 4x < 0.

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 SGK Đại số 10

 Xét dấu các biểu thức: 

a) (f(x) = (2x – 1)(x + 3));   

b) (f(x) = (- 3x – 3)(x + 2)(x + 3));

c)( f(x) = dfrac{-4}{3x+1}-dfrac{3}{2-x};)               

d) (f(x) = 4x^2– 1).

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 SGK Đại số 10

Giải các bất phương trình

a) (frac{2}{x-1}leq frac{5}{2x-1};)                                       

b) (frac{1}{x+1}<frac{1}{(x-1)^{2}};)

c) (frac{1}{x}+frac{2}{x+4}<frac{3}{x+3};)                                 

d) (frac{x^{2}-3x+1}{x^{2}-1}<1.)

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 SGK Đại số 10

 Giải các bất phương trình

a) (|5x – 4| ≥ 6);       

b) (left | frac{-5}{x+2} right |<left | frac{10}{x-1} right |.)

Xem lời giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button