Kiến thức

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7-Sách Toán

Bạn đang xem: Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7-Sách Toán

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7

Đăng ngày: 24/02/2019 Biên tập:

Bài 53 trang 77: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = 2x                       b) y= 4x

c) y = -0,5x                   d) y = -2x

Giải: a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x

Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 1  y = 2.1 = 2

Ta có: A(1; 2)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = 2x

b) Vẽ đồ thị hàm số y = 4x

Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 1  y = 4.1 = 4

Ta có: B (1; 4)

Vẽ đường thẳng ta có đồ thị hàm số y = 4x

c) Vẽ đồ thị hàm số y  = -0,5x. Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = 2  y = -0,5. 2 = -1

Ta có: C(2; -1)

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số y = -0,5 x

d) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x. Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

Cho x = -1  y = 2.(-1) = 2

Ta có D(-1; 2)

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số y = -2x.

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7


Bài 54: Đồ thị của hàm số y = bx là đường thẳng OB trong hình 10.

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7


Bài 55 trang 78: Đố: Trong hình dưới cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của máy bay vào thời gian t(phút) bay (mỗi đơn vị trên trục hoành biểu thị 10 phút, mỗi đơn vị trên trục tung biểu thị 1km). Qua đồ thị, đố em biết được:

a) Độ cao cao nhất của máy bay khi bay bằng bao nhiêu kilômét?

b) Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút?

c) Thời gian từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất là bao nhiêu phút?

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7

a) Độ cao cao nhất của máy bay bay được là 10km.

b) Thời gian từ lúc máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là 20 phút.

c) Thời gian máy bay hạ cánh từ độ cao cao nhất đến mặt đất là:

(12 – 8) x 10 = 40(phút)


Bài 56 trang 79: Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x. Bằng đồ thị, hãy tìm:

a) Các giá trị f(1);  f(-1);  f(-2);  f(2);  f(0).

b) Giá trị của x khi y = -1;  y = 0;  y = 4,5.

c) Các giá trị của x khi y dương; khi y âm.

HD Giải: Đồ thị hàm số đi qua O (0; 0)

Cho x = 2  y = 1,5. 2 = 3

Ta có: A(2; 3)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số.

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7


Bài 57: Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là x(m). Hãy biểu diễn diện tích y(m2) theo x. Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Từ đồ thị, hãy cho biết:

a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 2(m)? x = 3(m)?

b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi diện tích y của hình chữ nhật bằng 2,5(m2)?5(m2)?

Trả lời: Theo bài ra ta có: y = 5x. Đồ thị qua O(0; 0)

Cho x = 1  y = 5. Ta có: B(1; 5)

Vẽ tia OB ta có đồ thị hàm số

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7


Bài 58 trang 80: Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại. Xem đồ thị hãy cho biết 2lb, 3lb, 5lb khoảng bằng bao nhiêu kilôgam?

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7


Bài 59 trang 80 SBT Toán 7: Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7

Đồ thị hàm số y = f(x) là đường thẳng OA đi qua gốc tọa độ có dạng y = ax (a≠0)

Điểm A (-3; 1) thuộc đồ thị hàm số nên khi x = -3 thì y = 1, ta có:

Vậy hàm số đã cho là 

 


Bài 60: 

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7


Bài 61 trang 81:  a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a.

b) Biết rằng điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị của hàm số . Tìm giá trị của b.

Đáp án: 

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) – Chương 2 đại số SBT Toán 7

<!– –>

Thuộc chủ đề:

Giải sách bài tập toán 7

Giai SBT chuong 2 dai so 7

Bài liên quan:

  1. Ôn tập chương 2 – Hàm số và đồ thị đại số SBT Toán 7

  2. Bài 6: Mặt phẳng tọa độ – Chương 2 đại số SBT Toán 7

  3. Bài 5: Hàm số – Chương 2 đại số SBT Toán 7

  4. Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch – Chương 2 đại số SBT Toán 7

  5. Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch – Chương 2 đại số SBT Toán 7

  6. Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận – Chương 2 đại số SBT Toán 7

  7. Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận – – Chương 2 đại số SBT Toán 7

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button