Kiến thức

bài tập về although in spite of despite phổ biến nhất

bài tập although in spite of despite có đáp án

Bài tập Although In spite of despite là một dạng bài tập rất dễ nhầm lẫn với nhau, nếu không chú ý và thực hành tốt sẽ hay bị sai sót trong các bài kiểm tra. Vì thế trong bài viết hôm nay hãy cùng nhau củng cố lại kiến thức cũng như thực hiện các bài tập về điểm ngữ pháp này nhé!

bài tập although in spite of despite có đáp án

Bạn đang xem: bài tập về although in spite of despite phổ biến nhất

Cấu trúc Although In spite of despite

Although/ In spite of/ Despite trong Tiếng Anh nó đều mang một ý nghĩa là mặc dù. Các liên từ này có vai trò thể hiện sự tương phản ý nghĩa trong câu, nó có vị trí đứng ở đầu mệnh đề hay giữa câu.

Nếu đặt ở vị trí đầu câu, sau mệnh đề chứa Although/

In spite of

/ Despite bắt buộc phải thêm dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề.

Cụ thể cấu trúc như sau:

                                                 Although + S + V, S + V.

➔ Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

 

Bài tập Although In spite of despite

Bài 1: Sử dụng Although/ In spite of/ Despite điền vào chỗ trống:

1. They liked their camping holiday, ……………. of the rain.

2. My father decided to buy the car ……………. he didn’t really have enough money.

3. ……………. his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside ……………. of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted ……………. of not understanding anything.

6. Salim wnet to school alone, ……………. she knew that it was very unsafe.

7. ……………. the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. ……………. she was very sick, she still try to complete this job.

9. ……………. Land and Mike went to university together, they weren’t close friend.

10. ……………. her illness, she must go to school.

ĐÁP ÁN

1. They liked their camping holiday, in spite of the rain.

2. My father decided to buy the car although he didn’t really have enough money.

3. Despite his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside in spite of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted in spite of not understanding anything.

6.Salim wnet to school alone, although she knew that it was very unsafe.

7. Despite the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. Although she was very sick, she still try to complete this job.

9. Although Land and Mike went to university together, they weren’t close friend.

10. Despite her illness, she must go to school.

Bài 2: Bài tập although in spite of despite viết lại câu với từ cho sẵn trong ngoặc

1. I couldn’t sleep although I was tired (despite)

2. Although he’s got an English name, he is in fact German (despite)

3. In spite of her injured foot, she managed to walk to the village (although)

4. I decided to accept the job although the salary was low (in spite of)

5. We lost the match although we were the better team (despite)

6. In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry (although)

7. I’m not tired in spite of working hard all day (although)

8. She is quite fat although she plays sport everyday (despite / the fact)

9. Although I see him every morning, I’ve never spoken to him (in spite of)

10. It’s quite warm although it’s a bit windy (despite)

ĐÁP ÁN

1. I couldn’t sleep despite being tired.

2. Despite his English name, he is in fact German.

3. Although she had an injured foot, she managed to walk to the village.

4. I decided to accept the job in spite of the low salary.

5. We lost the match despite being the better team.

6. Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7. I’m not tired although I work all day.

8. Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9. In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to him.

10. It’s quite warm despite being a bit windy.

bài tập về although in spite of despite 1

Bài 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

=> ……………………………………………………………………………………….

2. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

=> ……………………………………………………………………………………….

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

=> ……………………………………………………………………………………….

4. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

=> ……………………………………………………………………………………….

5. The film poster is wonderful. I don’t like to see it.

=> ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

5. Although the film poster is wonderful, I don’t like to see it.

Bài 4: Hoàn thành câu dưới đây sao cho đúng cấu trúc của Although/ In spite of/ Despite

1. ………….. the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to see the film ………….. feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War………….. most of my friends said it wasn’t a very good film.

4. ……………careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5. …………..the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

ĐÁP ÁN

1. Although

2. Despite/ in spite of

3. Although

4. Despite/In spite of

5. Although

Xem thêm:

  • bài tập câu điều kiện hỗn hợp

  • Bài tập chia động từ hay gặp trong Tiếng Anh

 

Rate this post

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button