Kiến thức

Giải phương trình bậc 2 trong Python-Học lập trình Python-VietTuts

<!–

Add content header

–>

Giải phương trình bậc 2 trong Python

<!–

–>


Bài tập Python có lời giải

Tính giai thừa trong Python


Nội dung chính

  • Đề bài

  • Lời giải

Bạn đang xem: Giải phương trình bậc 2 trong Python-Học lập trình Python-VietTuts

Đề bài

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 trong Python. Phương trình bậc 2 có dạng:

giải phương trình bậc 2 trong Python


Lời giải

Khi bạn đang đọc bài này thì phương trình bậc 2 là một bài kinh điển mà chắc chắn bạn đã được học và có cách giải phải không?

Hãy xem code mẫu sau để biết cách giải phương trình bậc 2 trong Python:

Ví dụ này được viết trên PyCharm.

Code mẫu:

 import math """ # Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 # @param a: hệ số bậc 2 # @param b: hệ số bậc 1 # @param c: số hạng tự do """ def giaiPTBac2(a, b, c): # kiểm tra các hệ số if (a == 0): if (b == 0): print ("Phương trình vô nghiệm!"); else: print ("Phương trình có một nghiệm: x = ", + (-c / b)); return; # tính delta delta = b * b - 4 * a * c; # tính nghiệm if (delta > 0): x1 = (float)((-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)); x2 = (float)((-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)); print ("Phương trình có 2 nghiệm là: x1 = ", x1, " và x2 = ", x2); elif (delta == 0): x1 = (-b / (2 * a)); print("Phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = ", x1); else: print("Phương trình vô nghiệm!"); # Nhập các hệ số a = float(input("Nhập hệ số bậc 2, a = ")); b = float(input("Nhập hệ số bậc 1, b = ")); c = float(input("Nhập hằng số tự do, c = ")); # Gọi hàm giải phương trình bậc 2 giaiPTBac2(a, b, c) 

Kết quả:

 Nhập hệ số bậc 2, a = 2 Nhập hệ số bậc 1, b = 1 Nhập hằng số tự do, c = -1 Phương trình có 2 nghiệm là: x1 = 0.5 và x2 = -1.0 

Trong ví dụ trên,

hàm math.sqrt(a)

được sử dụng để tính căn bậc 2 của a.

Hàm input()

được sử dụng để nhập dữ liệu từ bàn phím.


Bài tập Python có lời giải

Tính giai thừa trong Python


<!–

AD content footer matched content

–>

<!–

AD content footer auto size

–>

<!–

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button