Kiến thức

14 câu trắc nghiệm Phản ứng nhiệt hạch cực hay, có đáp án

14 câu trắc nghiệm Phản ứng nhiệt hạch cực hay, có đáp án

 • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!


Trang trước

Trang sau  


Câu 1: Phản ứng nhiệt hạch là:

Quảng cáo

A. sự kết hợp các hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn

B. là sự phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn

C. sự kết hợp các hạt nhân trung bình thành một hạt nhân nặng hơn

D. là sự phân chia một hạt nhân thành hai hạt nhân ở nhiệt độ rất cao

– Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn.

– Thí dụ:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án A

Câu 2: So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là:

A. tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng

B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên

C. ít gây ô nhiễm môi trường

D. cả A, B và C

Quảng cáo

– So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là:

   + Nguồn nguyên liệu dồi dào.

   + Phân ứng nhiệt hạch không gây ô nhiễm môi trường.

   + Năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch (xét cùng lượng chất tham gia phản ứng).

– Các nhà khoa học đang tìm cách kiểm soát, điều khiển phản ứng nhiệt hạch tốt hơn để cung cấp cho con người nguồn năng lượng vô tận và sạch hơn nhiều so với năng lượng nguyên tử.

Chọn đáp án D

Câu 3: Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là:

A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ

B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn

C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn

D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn

– Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra:

   + Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.

   + Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

   + Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.

Chọn đáp án D

Câu 4: Tìm phát biểu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch:

A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân do sự kết hợp của hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn

B. Phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhỏ hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.

C. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng chính của Mặt Trời.

D. Sự nổ của bôm khinh khí là phản ứng nhiệt hạch kiểm soát được.

– Bom khinh khí nổ là phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát được:

Chọn đáp án D

Câu 5: Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ để:

A. các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu – lông giữa chúng.

B. các hạt nhân có động năng lơn, thắng lực hấp dẫn giữa chúng.

C. các êlectron bứt khỏi nguyên tử

D. phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử để chúng thực hiện phản ứng.

– Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ để các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu – lông giữa chúng.

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều có nguồn nhiên liệu dồi dào.

B. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều tỏa năng lượng.

C. Với cùng một khối lượng nhiên liệu, năng lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa ra cao hơn rất nhiều so với phản ứng phân hạch.

D. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra với các hạt nhân nhẹ, còn phản ứng phân hạch xảy ra với các hạt nhân nặng.

– Chỉ có phản ứng nhiệt hạch là có nguồn nhiên liệu dồi dào.

Chọn đáp án A

Câu 7: Một phản ứng nhiệt hạch xảy ra trên các vì sao là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

– Hạt X trong phương trình là là hạt:

A. Proton        B. Êlectron

C. Nơtron        D. Pôzitron

– Từ phương trình phản ứng: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

– Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích ta tìm được X là hạt Pôzitron (β+).

Chọn đáp án D

Câu 8: X là hạt nhân của nguyên tố nào trong phản ứng hạt nhân:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

A. Heli        B. Triti

C. Liti        D. Beri

– Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích ta tìm được X là hạt Heli.

Chọn đáp án A

<!–

Quảng cáo

–>

<!– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

Câu 9: Một phản ứng tổng hợp hạt nhân được sử dụng trong bom nhiệt hạch (bom H) là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Năng lượng tỏa ra khi có 10 kg đơtêri tham gia phản ứng nói trên là

A. 2,13.1014 J

B. 2,13.1016 J

C. 1,07.1014 J

D. 1,07.1016 J

– Năng lượng tỏa ra khi có 10 kg đơtêri tham gia phản ứng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án D

Câu 10: Tính năng lượng tỏa ra khi hai hạt nhân Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 tổng hợp thành hạt nhân Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 là 1,1 MeV/nuclôn và của Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 là 7 MeV/nuclôn.

A. 11,2 MeV        B. 23,6 MeV

C. 32,3 MeV        D. 18,3 MeV

– Năng lượng liên kết của từng hạt trong phản ứng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

– Năng lượng tỏa ra là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Câu 11: Chọn câu Sai.

A. Nguồn gốc năng lượng mặt trời và các vì sao là do chuỗi liên tiếp các phản ứng nhiệt hạch xảy ra.

B. Trên trái đất con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch: trong quả bom gọi là bom H.

C. Nguồn nhiên liệu để thực hiện phản ứng nhiệt hạch rất rễ kiếm, vì đó là đơteri và triti có sẵn trên núi cao.

D. phản ứng nhiệt hạch có ưu điểm rất lớn là toả ra năng lượng lớn và bảo vệ môi trường tốt vì chất thải rất sạch, không gây ô nhiễm môi trường.

Triti (ký hiệu T hay 3H) là một đồng vị phóng xạ của hydro. Triti trong tự nhiên cực kỳ hiếm trên Trái Đất, chỉ được tạo thành ở dạng vết khi các bức xạ vũ trụ tương tác với khí quyển.

– Còn đơteri hay còn gọi là hydro nặng, là một đồng vị bền của hydro có mặt phổ biến trong các đại dương của Trái Đất với tỉ lệ khoảng 1 nguyên tử trong 6400 nguyên tử hydro (~156.25 ppm).

Chọn đáp án D

Câu 12: Gọi Q1 nhiệt độ tỏa ra khi thực hiện phản ứng nhiệt hạch của m kg nhiên liệu nhiệt hạch, Q2 là nhiệt lượng tỏa ra khi thực hiện phản ứng phân hạch của m kg nhiên liệu phân hạch . Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh Q1 và Q2.

A. Q1 = Q2      B. Q1 > Q2

C. Q1 < Q2      D. Q1 = ½ Q2

– Trung bình một phản ứng nhiệt hạch cho năng lượng 4-15 MeV nhỏ hơn năng lượng của 1 phẩn ứng phân hạch (khoảng 200MeV) nhưng do số khối của các hạt nhân trong phản ứng nhiệt hạch trung bình là dưới 10, nhỏ hơn nhiều so với hạt nhân trong phân hạch, nên với cùng lượng chất tham gia phản ứng thì năng lượng nhiệt hạch tỏa ra nhiều hơn so với phân hạch. (khi đó số phản ứng nhiệt hạch cao hơn rất nhiều số phản ứng phân hạch.

Chọn đáp án B

Câu 13: Chọn phương án Đúng. Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì:

A. một phản ứng toả, một phản ứng thu năng lượng.

B. một phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia xảy ra ở nhiệt độ cao.

C. một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

D. một phản ứng diễn biến chậm, phản kia rất nhanh.

– Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, còn phản ứng phân hạch là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

Chọn đáp án C

Câu 14: Cho phản ứng hạt nhân: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

– Biết độ hụt khối của Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 là ΔmD = 0,0024u, ΔmHe = 0,0505u và 1u = 931,5Mev/c2, NA = 6,022.1023 mol-1.

– Nước trong tự nhiên có chứa 0,015% D2O, nếu toàn bộ Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 được tách ra từ 1kg nước làm nhiên liệu dùng cho phản ứng trên thì toả ra năng lượng là:

A. 3,46.108 KJ       B. 1,73.1010 KJ

C. 3,46.1010 KJ      D. 30,762.106 kJ

– Độ hụt khối:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

– Năng lượng một phản ứng toả ra:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

– Khối lượng D2O có trong 1000g H2O = 0,015x 1000/100 = 0,15 g.

→Số phân tử D2 chứa trong 0,15 g D2O:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

– Năng lượng có thể thu được từ 1 kg nước thường nếu toàn bộ đơtêri thu được đều dùng làm nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án D

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 ôn thi THPT Quốc gia có đáp án hay khác:

 • 30 câu trắc nghiệm Chương 7 cực hay, có đáp án (phần 1)

 • 30 câu trắc nghiệm Chương 7 cực hay, có đáp án (phần 2)

 • Đề kiểm tra học kì 2

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại

khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án

 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết

 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án

 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án

 • Kho trắc nghiệm các môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại

khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Bạn đang xem: 14 câu trắc nghiệm Phản ứng nhiệt hạch cực hay, có đáp án

Luyện thi THPT QG môn Hóa – Thầy Trần Thế Anh

4.5 (243)

799,000đs

599.000 VNĐ

Xem thêm: Cách giải bài tập Định luật bảo toàn khối lượng cực hay, chi tiết

Luyện thi THPTQG môn Tiếng Anh – Cô Vũ Thanh Hoa

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Sinh – Thầy Nguyễn Viết Trung – Mục tiêu 8+

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Xem thêm: Tổng hợp 400+ câu đố dân gian hay, thú vị nhất có kèm đáp án

Luyện thi THPTQG môn Lý – Thầy Hoàng Cường – MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đs

599.000 VNĐ

Xem thêm: Câu Bị Động (Passive Voice)-Phần 2: Một số cấu trúc đặc biệt và các lưu ý khi sử dụng

Luyện thi THPTQG môn Toán – Thầy Nguyễn Quý Huy – MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Luyện thi THPT QG môn Toán – Thầy Trần Xuân Trường

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

xem tất cả


Trang trước

Trang sau  Các loạt bài lớp 12 khác
 • Soạn Văn 12

 • Soạn Văn 12 (bản ngắn nhất)

 • Văn mẫu lớp 12

 • Giải bài tập Toán 12

 • Giải BT Toán 12 nâng cao (250 bài)

 • Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 (100 đề)

 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 (100 đề)

 • Giải bài tập Vật lý 12

 • Giải BT Vật Lí 12 nâng cao (360 bài)

 • Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 12 (có đáp án)

 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 (70 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Lí (18 đề)

 • Giải bài tập Hóa học 12

 • Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 (80 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Hóa (18 đề)

 • Giải bài tập Sinh học 12

 • Giải bài tập Sinh 12 (ngắn nhất)

 • Chuyên đề Sinh học 12

 • Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)

 • Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sinh (18 đề)

 • Giải bài tập Địa Lí 12

 • Giải bài tập Địa Lí 12 (ngắn nhất)

 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12

 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 (70 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa (20 đề)

 • Giải bài tập Tiếng anh 12

 • Giải bài tập Tiếng anh 12 thí điểm

 • Giải bài tập Lịch sử 12

 • Giải tập bản đồ Lịch sử 12

 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sử (20 đề)

 • Giải bài tập Tin học 12

 • Giải bài tập GDCD 12

 • Giải bài tập GDCD 12 (ngắn nhất)

 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 (37 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn GDCD (20 đề)

 • Giải bài tập Công nghệ 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button