Kiến thức

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO Fx 580VNX-BITEXEDU

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO fx 580VNX

  • 15/02/2019
  • 20,174 lượt xem
  • Toanbitexdtgd1

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một vài phương pháp tìm giới hạn hàm số dưới sự hỗ trợ của máy tính Casio fx- 580 VNX.

Bài toán 1.  Tìm giới hạn $latex underset{xto +infty }{mathop{lim }},dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$

Bình luận

Để tìm giới hạn $latex underset{xto +infty }{mathop{lim }},fleft( x right)$ hoặc $latex underset{xto -infty }{mathop{lim }},fleft( x right)$ ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để xấp xỉ giới hạn hàm số tại $latex x={{10}^{10}}$ hoặc $latex x=-{{10}^{10}}$

Hướng dẫn giải.

Nhập hàm số $latex dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$ vào máy tính

image001

r$x={{10}^{10}}$

image002image003

Vậy $latex underset{xto +infty }{mathop{lim }},dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$ =$latex dfrac{3}{2}$

Bài toán 2. Tìm giới hạn $latex underset{xto 3}{mathop{lim }},dfrac{sqrt{x+1}-sqrt[3]{x+5}}{x-3}$

Bình luận.

Nhận thấy khi thay $latex x=3$ vào tử và mẫu của hàm số đều bằng $latex 0$. Như vậy bài toán giới hạn hàm số này thuộc dạng vô định $latex dfrac{0}{0}$. Khi đó ta có thể áp dụng  tính chất $latex underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},dfrac{uleft( x right)}{vleft( x right)}=underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},dfrac{{u}’left( x right)}{{v}’left( x right)}$

Khi  $latex underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},dfrac{{u}’left( x right)}{{v}’left( x right)}$ không còn ở dạng vô định thì ta có $latex underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},dfrac{{u}’left( x right)}{{v}’left( x right)}=dfrac{{u}’left( {{x}_{0}} right)}{{v}’left( {{x}_{0}} right)}$

Hướng dẫn giải

Ta có: $latex underset{xto 3}{mathop{lim }},dfrac{sqrt{x+1}-sqrt[3]{x+5}}{x-3}$$latex =underset{xto 3}{mathop{lim }},dfrac{dfrac{dleft( sqrt{x+1}-sqrt[3]{x+5} right)}{dx}}{dfrac{dleft( x-3 right)}{dx}}$ $latex =dfrac{{{left. dfrac{dleft( sqrt{x+1}-sqrt[3]{x+5} right)}{dx} right|}_{x=3}}}{{{left. dfrac{dleft( x-3 right)}{dx} right|}_{x=3}}}$

Sử dụng MTCT Casio để tính phép toán trên

image004

Chuyển kết quả về dạng phân số  0.1Qs6=

image006

Vậy $latex underset{xto 3}{mathop{lim }},dfrac{sqrt{x+1}-sqrt[3]{x+5}}{x-3}=dfrac{1}{6}$

 

Từ khóa: giới hạn hàm số, giới hạn hàm số, giới hạn hàm số, giới hạn hàm số

Chia sẻ

Bạn đang xem: TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO Fx 580VNX-BITEXEDU

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button