Kiến thức

Giới từ (Prepositions) – Chức năng của giới từ trong câu – Connector English

Giới từ (Prepositions) – Chức năng của giới từ trong câu

1. Định nghĩa giới từ

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là một bộ phận lời nói giới thiệu một giới ngữ. Một giới từ được đặt vào câu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những điều được đề cập trong câu ấy. Ví dụ, trong câu “The cat sleeps on the sofa” (Con mèo ngủ trên ghế sofa), từ “on” là một giới từ, giới thiệu giới ngữ “on the sofa”

giới từ tiếng Anh

2. Vị trí của giới từ

Giới từ có vị trí đứng riêng của mình trong câu, dưới đây là vị trí của một số giới từ cơ bản trong tiếng Anh:

Bạn đang xem: Giới từ (Prepositions) – Chức năng của giới từ trong câu – Connector English

a. Trước danh từ

Ví dụ:

  • In the morning: Vào buổi sáng
  • On Monday: Vào thứ 2

Xem thêm: Giải phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

b. Sau động từ

Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ

Ví dụ:

  • THE BOOK IS ON THE TABLE. = Quyển sách ở trên bàn.
  • I LIVE IN HO CHI MINH CITY = Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
  • HE PICKED ME UP (FROM THE AIRPORT) YESTERDAY. = Anh ấy đã đưa tôi lên (từ sân bay) ngày hôm qua.

c. Sau tính từ

Ví dụ:

  • I’M NOT WORRIED ABOUT LIVING IN A FOREIGN COUNTRY. = Tôi không lo lắng về việc sống ở nước ngoài.
  • HE IS NOT ANGRY WITH YOU. = Anh ấy không giận bạn.

Giới từ chỉ vị trí

3. Các giới từ thường gặp

Các giới từ thường gặp
1) Giời từ chỉ thời gian: – At: vào lúc (thường đi với giờ)- I get up at 6.00
-On: vào (thường đi với ngày)- The book on the table
-In: vào (thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ)- On my birthday, on Saturday
-Before: trước- Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden
-After: sau- After David had gone home, we arrived
-During: (trong khoảng) đi với danh từ chỉ thời gian- I fell asleep during the film
2) Giời từ chỉ nơi chốn: -At : tại (dùng cho nơi chốn nhỏ như trường học, sân bay…)- The teacher is at the desk
-In : trong (chỉ ở bên trong) , ở (nơi chốn lớn thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục…)
Coffee 2 in 1, I’m working in Hanoi
-On, above, over : trên- The cat sleeps above the box
3) Giời từ chỉ sự chuyển dịch: -To, into, onto : đến, tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật, địa điểm
I go into the garden, the boat was driven onto the rocks
-Across : ngang qua – A bird is flying across
-Along : dọc theo- I knew it all along
-Round, around, about: quanh- a round voyage Halong bay
4) Giới từ chỉ thể cách: -With: với- I’m shopping with my brother
-Without: không, không có- to travel without a ticket
-According to: theo- according to the archives, he was born in Paris
-In spite of : mặc dù- In spite of eating KFC regularly Giang remained slim
-Instead of : thay vì- I’ll have coffee instead of tea
5) Giới từ chỉ mục đích: -To : để
-In order to : để- She gave up work in order/so as to have more time with the children
-For : dùm, dùm cho- He signed it for me, Let me do it for you
-So as to để- She works hard so as to have a better life in the future
6) Giới từ chỉ nguyên do: -Thanks to nhờ ở
Thanks to your help, I passed the exam (nhờ sự giúp đỡ của bạn mà tôi thi đậu)
-By means of : nhờ, bằng phương tiện

Tìm hiểu thêm: 

In-on-at dùng sao cho đúng

4. Một số sai lầm thường gặp

Khi sử dụng một số giới từ cơ bản trong tiếng Anh bạn có thể mắc phải các lỗi sai sau:

Xem thêm: Học sinh THCS FPT hào hứng với hình thức báo cáo dự án cuối kỳ môn Vật Lý-Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

a. Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó

Trước đó ta gặp : worry about : lo lắng về

Lần sau gặp chữ : discuss _____ (thảo luận về) thế là ta suy ra từ câu trên mà điền about vào, thế là sai.

Xem thêm: Tính đạo hàm lượng giác

b. Không nhận ra là giới từ thay đổi vì thấy cùng một danh từ

Trước đó ta gặp: in the morning

Thế là khi gặp: ___ a cold winter morning, thấy morning nên chọn ngay in => sai (đúng ra phải dùng on)

c. Bị tiếng Việt ảnh hưởng

Tiếng Việt nói: lịch sự với ai; nên khi gặp : polite (lịch sự) liền dùng ngay with (với) trong khi cấu trúc đúng thì polite lại đi cùng to.

Nào, để hình dung hiệu quả hơn về giới từ, chúng ta cùng xem ngay bài hát “hot hit” về chủ đề này của The Bazillions nhé! Học qua âm nhạc cũng là một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn tiếp thu tối đa kiến thức đấy!

Để ghi nhớ thật “lâu” và ”dai” các giới từ trong tiếng Anh, mời bạn đọc thêm bài viết: Nằm lòng các giới từ TA chỉ với 2 phương pháp đơn giản sau

5. Bài tập về giới từ

1) He aimed ………. the tiger.

A. for B. at C.with D.to

2) In boxing it is a foul to hit ………. the belt.

A. above B. over C. below D. down

3) You must settle the matter ………. yourselves.

A. with B. in C. into D. among

4) He spoke ………. a whisper.

A. in B. into C. like D. with

5) He was ill ………. fever.

A. to B. in C. with D. for

6) I came on Monday at ten o’clock ………. the morning.

A. from B. in C. at D. for

7) I took him ………. the hand.

A. with B. at C. by D. to

8) He made himself pleasant ………. visitors.

A. with B. by C. to D. for

9) He stayed home ………. the rain.

A. because B. because of C. for D. against

10) I really respect that man ………. his honesty.

A. by B. about C. with D. for

Đáp án:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C D A B B C A B D

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button