Kiến thức

Quy tắc và cách phát âm s es 's chuẩn dễ nhớ

Mẹo học cách phát âm s, es, ‘s cực đơn giản dễ nhớ!

Mẹo học cách phát âm s, es, ‘s cực đơn giản dễ nhớ!

  • Tháng Mười Một 10, 2020
  • Luyện nói tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có hai hậu tố cơ bản thường xuyên xuất hiện trong nhiều trường hợp như: danh từ số nhiều, động từ chia theo ngôi thứ ba số ít ở thì hiện tại là “s” và “es”. Tuy nhiên, đa số người học ở Việt Nam thường mắc lỗi chung khi phát âm hai hậu tố này, đa số đều phát âm là /s/. Vậy hãy cùng

ELSA Speak

tìm hiểu rõ hơn về

cách phát âm

s, es trong tiếng Anh.

Contents

hide

Quy tắc và Cách phát âm s, es, ‘s trong tiếng Anh

1. Phát âm là /s/

Trải Nghiệm Thử ELSA

2. Phát âm là /iz/

3. Phát âm là /z/

Các trường hợp đặc biệt của phát âm s/es

Mẹo nhỏ ghi nhớ cách phát âm số nhiều s, es và sở hữu ‘s

Bài tập phát âm s/es

Bạn đang xem: Quy tắc và cách phát âm s es ‘s chuẩn dễ nhớ

Quy tắc và Cách phát âm s, es, ‘s trong tiếng Anh 

Có 3 quy tắc và cách phát âm s es và ‘s cơ bản, phụ thuộc vào âm tiết cuối của danh từ, động từ đứng trước hậu tố. 

  • Quy tắc 1. Phát âm là /s/ khi tận cùng từ là âm -p, -f, -k, -t.
  • Quy tắc 2. Phát âm là /iz/ khi tận dùng từ là âm -s, -ss, -z, -o, -ge, -ce, -ch, -sh.
  • Quy tắc 3. Phát âm là /z/ với các từ còn lại.

1. Phát âm là /s/

Các âm vô thanh bao gồm: /f/, /t/, /k/, /p/, /θ/. Và sau đuôi ký tự: -f, -t, -k,-p và -th – đối với âm vô thanh.

Nếu âm cuối của một từ là âm câm (âm không được phát ra) thì khi thêm -s, -es, ‘s vào cuối của từ đó sẽ được phát âm thành /s/. Âm câm là âm sử dụng môi để phát âm thay vì từ cuốn họng.

Trải Nghiệm Thử ELSA

<!– –>

{{ sentences[sIndex].text }}.

Click to start recording!

Recording… Click to stop!

loading

Your level : {{level}}

{{ completedSteps }}%

<!–

–>

{{ sentences[sIndex].text }}.

Click to start recording!

Recording… Click to stop!

loading

Your level : {{level}}

{{ completedSteps }}%

<!–

–>

`, data() { return { audioContext: false, canTest: false, sendData: ”, loading: false, resultTest: {}, } }, mounted() { if (this.supported()) { this.canTest = true; } this.$options.sockets.onmessage = (data) => { data = JSON.parse(data.data); console.log(data); this.processResponseWebSocket(data); }; }, props: [‘input’, ‘isActive’], methods: { supported() { return (window.AudioContext !== undefined || window.webkitAudioContext !== undefined) && navigator.mediaDevices && navigator.mediaDevices.getUserMedia; }, processResponseWebSocket(data) { if (data.type === ‘ELSA:decoding_result’) { this.severStopRecording(); this.resultTest = data.data; this.emitResult(); } else if (data.type === ‘ELSA:server_closing’) { this.resultTest = { error: ‘server_closing’ }; this.emitResult(); } //data.type === ‘ELSA:error’? }, initRecording() { this.$SOCKET.initWebsocket(this.input); this.canTest = true; }, recordStreaming() { const vm = this; rec && rec.exportWAV(function(blob) { currentRecordBlob.push(blob); if (vm.$SOCKET.isOpen()) { vm.$SOCKET.sendAudio(blob); rec.clear(); } else { console.log(‘socket close!’) vm.severStopRecording(); vm.resultTest = { error: ‘server_closing’ }; vm.emitResult(); } }); }, startRecording() { console.log(‘startRecording’); if (this.canTest) { const constraints = { audio: true, video: false }; const that = this; navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints).then(function(stream) { that.audioContext = new AudioContext(); gumStream = stream; input = that.audioContext.createMediaStreamSource(stream); rec = new Recorder(input, { numChannels: 1 }) rec.record(); that.initRecording(); }).catch(function(err) { console.log(err); }); this.sendData = setInterval(this.recordStreaming, 2000); } else { alert(‘Microphone not supported. Make sure you are using a browser that allows microphone recording. (Safari for iPhone/IPad, Chrome/Firefox for Android)’) } }, userStopRecord() { this.$SOCKET.finishRecord(); rec && rec.stop(); gumStream && gumStream.getAudioTracks()[0].stop(); this.recordStreaming(); this.loading = true; rec.clear(); clearInterval(this.sendData); }, severStopRecording() { this.$SOCKET.disconnectSocket(); clearInterval(this.sendData); rec && rec.stop(); gumStream && gumStream.getAudioTracks()[0].stop(); this.loading = false; rec.clear(); }, recording: function() { if (this.isActive) { this.$emit(‘start’, {}); this.startRecording(); } }, submit: function() { this.userStopRecord(); }, emitResult: function() { this.$emit(‘result’, { score: this.resultTest }); this.resultTest = {}; } } }); /////////////////////////////////////////// data /////////////////////////////////////// var instruction = new Vue({ el: ‘#instruction’, data: { message: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/favicon/favicon.ico’ } }); var sentences = [{ text: ‘This summer I will visit a new country with two of my best friends’, hash: ‘9d04f4a4bc5b420616c5b0df180b8b4219c87a07e8348fad093c0ddabed8d48b’, audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/general_01.mp3’, audio: null, }, { text: ‘We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean’, hash: ‘0136951c3017585dd152790a772682b53749830474ca8d33fb4d0de406b155df’, audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/general_02.mp3’, audio: null, }, { text: ‘We will get to enjoy a nice room with a beautiful view of the ocean’, hash: ‘a65afb8118966d627e6f4e354ebc17a0d74c0e941a76323ff68815a73ebc2003’, audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/3-We_will_get.mp3’, audio: null, }, ] // shuffle sentences sentences.sort(() => .5 – Math.random()); /////////////////////////////////////////// tracking /////////////////////////////////////// function setCookie(cname, cvalue, exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = “expires=” + d.toUTCString(); document.cookie = cname + “=” + cvalue + “;” + expires + “;path=/”; } function getCookie(cname) { var name = cname + “=”; var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); var ca = decodedCookie.split(‘;’); for (var i = 0; i 768 ) { var circle_diameter = vw > 768 ? 120: 80; } else { var circle_diameter = vw 10) { console.log(‘wait too long’) clearInterval(waitingInterval); this.force_try_again(); } } }, restart: function() { this.sIndex = 0; this.userResponses = Array(this.sentences.length).fill(null); }, next: function() { if (this.activeButton != ”) return; saveAction(this.sentences[this.sIndex].text, this.sIndex, this.userResults[this.sIndex].nativeness_score_percentage_user, this.userResults[this.sIndex], this.userResults.map(item => item == null ? ” : item.nativeness_score_percentage_user), ‘continue’); if (this.sIndex item.nativeness_score_percentage_user).join(‘,’); // window.location.href = after_test_link + ( after_test_link.match( /[?]/g ) ? ‘&’ : ‘?’ ) + ‘score=’ + scores; window.location.href = after_test_link + (after_test_link.match(/[?]/g) ? ‘&’ : ‘?’) + ‘lead_source=’ + lead_source + ‘&score=’ + scores; } }, prev: function() { if (this.sIndex > 0) { this.sIndex–; this.retry(); } }, retry: function() { if (this.activeButton != ”) return; this.state = ‘viewing’; this.userResults[this.sIndex] = null; }, scored: function(e) { if (e.score) { waitingInterval && clearInterval(waitingInterval); if (e.score.error === ‘server_closing’) { if (this.state == ‘playing’ || this.state == ‘finish’) this.force_try_again(); return; } this.userResponses[this.sIndex] = currentRecordBlob; currentAudio = null; this.userResults[this.sIndex] = e.score this.native_score = this.userResults[this.sIndex].nativeness_score_percentage_user; this.level = score_to_level(this.native_score); this.completedSteps = Math.round(this.native_score); this.state = ‘result’; do_tracking(this.native_score); } else { alert(‘Server error! Sorry for this inconvinient, please try again’); this.state = ‘viewing’; } }, phonemeHighlighter() { let output = ”; const strings = this.sentences[this.sIndex].text.trim(); if (!this.userResults[this.sIndex]) return strings + ‘.’; phonemes = this.userResults[this.sIndex].phonemes; var whiteSpace = []; for (var i = 0; i ‘ + strings[index] + ”; if (whiteSpace.includes(index)) { output += ‘ ‘; } } } return output ? ‘‘ + output + ‘.‘ : strings + ‘.’; }, } }) $(window).resize(function() { vw = Math.min(document.documentElement.clientWidth || 1000, window.innerWidth || 1000); circle_diameter = vw > 768 ? 120 : 90; app.circle_diameter = circle_diameter; }); var do_tracking = function(score) { console.log(‘Tracking: score ‘ + score); } $(window).on(“unload”, app.close); // load audio for (let index = 0; index

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
laughs UK /lɑːfs/
US /læfs/
cười
hats /hæts/
walks /wכks/ đi bộ
maps /mæps/ bản đồ
months  /mʌnθs/ tháng

Lưu ý hãy cẩn thận đừng để tạo thêm bất kỳ âm phụ nào sau âm /s/ nhé!

2. Phát âm là /iz/

Tận cùng thường là các chữ cái -sh, -ce, -s, -ss, -z, -ge, -ch, -x …

Từ tận cùng bằng các phụ âm gió sau: /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /dʒ/, /ʒ/

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
kisses /kisiz/ hôn
prizes /praɪziz/ giải thưởng
wishes /wɪʃiz/ mong ước
witches /wɪtʃiz/ phù thủy
garages UK /ˈɡær.ɪdʒiz/
US /ɡəˈrɑːʒiz/
nhà để xe
boxes UK /bɒksiz/
US /bɑːksiz/
hộp

3. Phát âm /z/

Nếu âm cuối của một từ là một âm phát ra tiếng (ngược lại âm câm) thì tận cùng của từ đó phát âm là /z/, Từ tận cùng bằng các nguyên âm và âm hữu thanh còn lại.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
sees /siːz/ nhìn thấy
ends /endz/ kết thúc
bags /bæɡz/ cặp sách
calls UK /kɔːlz/
US /kɑːlz/
gọi (điện thoại)
dreams /driːmz/ giấc mơ
pens /penz/ bút bi
belongs UK /bɪˈlɒŋz/
US /bɪˈlɑːŋz/
thuộc quyền sở hữu
wears UK /weərz/
US /werz/
mặc
gloves /ɡlʌvz/ găng tay
says /seɪz/ nói
breathes /briːð/ thở

Các trường hợp đặc biệt của phát âm s/es

  • Với danh từ houses: sau khi thêm hậu tố sẽ có cách phiên âm là  /ˈhaʊ.zɪz/ thay vì  /ˈhaʊ.sɪz/.
  • Để phân biệt cách phát âm s và es, phải dựa vào âm tiết cuối cùng trong phiên âm, khác với chữ cái cuối cùng của từ.

Eg:  Dislike: tận cùng bằng e, nhưng có phiên âm /dɪˈslaɪk/ ⇒ Phát âm là /dɪˈslaɪks/.

Tax: tận cùng bằng x, nhưng có phiên âm /tæks/ ⇒ Thay vì thêm hậu tố s ta phải thêm hậu tố es. >> Taxes /tæksiz/

  • Trong các hình thức khác của “s” như dạng sở hữu, dạng viết tắt của “is” và “has”, ‘s’ đều được phát âm là /s/.

Có thể bạn quan tâm:

Cách phát âm ed

đơn giản và dễ nhớ.

Mẹo nhỏ ghi nhớ cách phát âm số nhiều s, es và sở hữu ‘s

Để có thể ghi nhớ nhanh các trường hợp phát âm s, es theo phân loại, đừng quên tham khảo những mẹo nhỏ hay ho từ ELSA Speak nhé!

Ghi nhớ nhanh mẹo phát âm s và es

Cách đơn giản để nắm vững các trường hợp phát âm này là hãy ghép các âm tiết trên thành một câu hài hước, hoặc một cụm từ quen thuộc thật dễ nhớ.

Với trường hợp phát âm là /s/ (tận cùng là các âm /f/, /t/, /k/, /p/, /θ/):  Thảo phải khao phở Tuấn.

Với trường hợp phát âm là /iz/ (tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /dʒ/, /ʒ/): Sóng giờ chưa szó giông.

Có thể bạn quan tâm: Cách học

tiếng Anh giao tiếp đơn giản

và hiệu quả ngay tại nhà cho người bận rộn

Bài tập phát âm s/es

Sau khi nắm được cách phát âm s, es rồi thì bạn hãy thực hành ba

bài tập phát âm s, es

sau cùng ELSA Speak nhé!

cách phát âm đuôi s, es dễ nhớ
Cách phát âm đuôi s, es

1. PGPV provides a dynamic, entrepreneurial environment that encourages our people to take initiatives and bring ideas that will contribute to the success of the company. Definitely, Puratos offers a competitive package (salary, group insurance, healthcare, …) but additionally, offers you a position that you can further develop and shape.

2. The corporate parent may access the cash flow directly via the subsidiary’s dividend payments to the parent. The parent then can channel those funds to another subsidiary through either a loan or additional equity investments in that subsidiary. Alternatively, one subsidiary can directly lend funds to a second subsidiary. Two legal constraints may affect the parent’s ability to shift funds between its subsidiaries. First, if the subsidiary is not wholly owned by the parent, the parent must respect the rights of the subsidiary’s other shareholders. Any intra company transfers of the funds must be costed on a fair market basis

This ensures that the parent does not siphon off the subsidiary’s profits through self-interest, thereby harming the other shareholders’ interests. If the subsidiary is wholly-owned transfers of funds are not a problem.

3. All disputes arising in relation to this Contract shall be resolved through amicable negotiations.

If arbitration takes place in Viet Nam, the case should be awarded to the Foreign Trade Arbitration under the Vietnam International Trade Development Council in accordance with its Arbitration Rules. Unless resolution is available through negotiation, these disputes shall be settled by arbitration in the country where the defendant resides.

If arbitration takes place in the United States, the case should be referred to the Foreign Trade Arbitration of the New York International Trade Development Council in accordance with its Arbitration Rules. The decision of the arbitral tribunal shall be the final offer and shall be binding on both parties. Unless the arbitral tribunal decides otherwise, the arbitration fee shall be borne by the losing party

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ về cách phát âm s, es trong tiếng Anh. Đến với ELSA bạn cũng học thêm nhiều cách phát âm khác ví dụ

cách phát âm TH

, cách phát âm CH,… Mong rằng có thể giúp bạn nâng cao khả năng

luyện phát âm tiếng Anh

của bản thân. Nhanh tay cài đặt app ELSA Speak và luyện tập phát âm tiếng Anh thường xuyên cùng gia sư AI nào.

Phát âm s, es, ‘s là /s/ khi nào?

Phát âm là /s/ khi tận cùng từ là âm -p, -f, -k, -t.

Phát âm s, es, ‘s là /iz/ khi nào?

Phát âm là /iz/ khi tận dùng từ là âm -s, -ss, -z, -o, -ge, -ce, -ch, -sh.

Phát âm s, es, ‘s là /z/ khi nào?

Phát âm là /z/ với các từ còn lại.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button