Kiến thức

Các PTHH Tiêu Biểu NaOH Với CuSO4-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Bạn đang xem: Các PTHH Tiêu Biểu NaOH Với CuSO4-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Các PTHH Tiêu Biểu NaOH Với CuSO4

admin

January 21, 2020

Tin Tức

Comments Off on Các PTHH Tiêu Biểu NaOH Với CuSO4 811 Views

1. Cuso4 tác dụng với naoh

2NaOH + CuSO4 -> Cu(OH)2 + Na2SO4

Cách thực hiện: Nhỏ vài giọt dung dịch muối CuSO4 vào ống nhiệm đựng 1 ml dung dịch NaOH

Hiện tượng: Xuất hiện chất không tan màu xanh lơ

Bạn có biết: Muối CuSO4 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra chất không tan màu xanh là đồng (II) hidroxit.

2. Nhận biết NaOH, NaCl, CuSO4,AgNO3, HCl

Nhỏ mỗi dd lên quỳ tím :

– quỳ hóa xanh : NaOH

– quỳ hóa đỏ : HCl

– quỳ ko đổi màu : NaCl,CuSO4,AgNO3 (¹)

Lấy HCl đã nhận biết đc cho vào nhóm (¹)

– kết tủa trắng => AgNO3

AgNO3+ HCl=> AgCl + HNO3

Lấy AgNO3 vừa nhận biết đc cho vào hai đ còn lại

– kết tủa trắng : NaCl

AgNO3+ NaCl=> AgCl + NaNO3

3. fecl2 cuso4 bacl2 kno3 số chất phản ứng với naoh

Số chất tác dụng NaOH là : FeCl2, CuSO4

4. ure + naoh + cuso4

Viết PT nhận biết đạm Ure bằng NaOH và CuSO4

+ ban đầu cho NaOH vào –> có khí mùi khai bay ra –> có chứa NH3

(NH2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3

+ cho CuSO4 vào –> ban đầu xuất hiện kết tủa + có khí CO2 bay ra -> kết tủa tạo phuéc đồng

khí do CuCO3 + 2 H2O –> Cu(OH)2 + CO2

5. ch3ch2cho + cuso4 + naoh

CH3CH2CHO + 2CuSO4 + 5NaOH = CH3CH2COONa + Cu2O + 2Na2SO4 + 3H2O

6. c2h5oh + cuso4 + naoh

C2H5OH + 12NaOH + 6CuSO4 = 8H2O + 6Na2SO4 + 3Cu2O + 2COH

7. c6h12o6 + cuso4 + naoh

2CuSO4 + 4NaOH + C6H12O6 = Cu2O + 2Na2SO4 + C6H12O7 + 2H2O

8. c3h5(oh)3 + cuso4 + naoh

2C3H5(OH)3 + CuSO4 + 2NaOH = (C3H5(OH)2O)2Cu + Na2SO4 + 2H2O

9. c3h8o3 + cuso4 + naoh

C3H8O3 + CuSo4 + 2NaOH = C3H6O3Cu + 2H2O + Na2So4

10. ch3cho + cuso4 + naoh

CH3CHO + 2CuSO4 + 5NaOH = CH3COONa + Cu2O + 3H2O + 2Na2SO4

11. c12h22o11 + cuso4 + naoh

4CuSO4 + 8NaOH + C12H22O11 = 2Cu2O + 4Na2SO4 + 2C6H12O7 + 3H2O

12. mnso4 + cuso4 + naoh + br2

MnSO4 + 8NaOH + 2Br2 = Na2MnO4 + Na2SO4 + 4NaBr + 4H2O

13. cuso4 + naoh + c6h12o6

2CuSO4 + 4NaOH + C6H12O6 = Cu2O + 2Na2SO4 + C6H12O7 + 2H2O

14. cuso4 + naoh + c3h8o3

C3H8O3 + CuSo4 + 2NaOH = C3H6O3Cu + 2H2O + Na2So4

15. cuso4 + naoh + CH3COCH3

8CuSO4 + 16NaOH + 2CH3COCH3 = 3CH3COOH + 4Cu2O + 8Na2SO4 + 8H2O

16. cuso4 + naoh + c2h5oh hiện tượng

C2H5OH + 12NaOH + 6CuSO4 = 8H2O + 6Na2SO4 + 3Cu2O + 2COH

17. cuso4 + naoh + c12h22o11

4CuSO4 + 8NaOH + C12H22O11 = 2Cu2O + 4Na2SO4 + 2C6H12O7 + 3H2O

18. lòng trắng trứng + naoh + cuso4

Câu hỏi:

Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10%, thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%

Đáp án:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ xanh lam + Na2SO4

Lòng trắng trứng + Cu(OH)2 + NaOH → tạo phức màu tím

 

 

 

 

 

Tag: reaccion de reação reaksi kimia reaction reakcja z stoikiometri sistem cuso4-naoh saccharose saccarozo roztwór o stężeniu i al2(so4)3 từ đến dư uji protein dengan dan fungsi pada biuret und between urea and ion rút gọn cuso4+naoh wnioski reacting with word equation x 5h2o what happens when you mix y mezcla даны вещества zn h2so4 fe cu s h2so4(разб) đun nóng glucose explain the function of 0 in msds m cuso4+naoh=(cuoh)2so4 cuso4*5h20+naoh cuso4(aq) naoh(aq) precipitate ionic net balanced type hi các białko con cộng cuso4+c6h12o6+naoh c4h6o6 cuso4+ch3oh+naoh cuso4+naoh+c2h5oh td direaksikan gì et excess giải thích glixerol cuso4+h2o+naoh h20 h2o2 cuso4+hcl+naoh hcho+naoh+cuso4 mit nh4oh cuso4+naoh+c3h5(oh)3 plus reacts hasil voi alcol ethylic mnso4+cuso4+naoh+br2 cuso4+naoh+c6h12o6 cuso4+naoh+c3h8o3 cuso4+naoh+ch3cooh cuso4+naoh+c12h22o11 doświadczenie dipanaskan double replacement tipo etanol experiment experimento heat glucozơ glukoza hcho cuso4+naoh+h2so4 cuso4+naoh+h2o cuso4+naoh+hno3 cuso4+naoh+h2o2 phuong trinh komplex low high concentration menjadi cuso4+naoh=na2so4+cu(oh)2 cuso4+naoh+nh3 cuso4+naoh+nh4oh nadmiar cuso4+naoh+n2h4 cuso4+naoh+na2co3 observation cuso4+naoh=cu(oh)2 cuso4+naoh=cu(oh)2+na2so4 cuso4+naoh=cu(oh)2+naso4 products naoh+cuso4 test redox reaktionsgleichung complexation du react mezclar đặc тип реакции овр cuso4*5h2o+naoh среди веществ feo na2s dùng thuốc thử naoh+br2+mnso4+cuso4 c2h5oh+naoh+cuso4 mgo naoh+cuso4+hcl giữa hazards are associated molecular for na2so4(aq) cu(oh)2(s) antara using balance ch3ch2cho+cuso4+naoh c2h5oh+cuso4+naoh c6h12o6+cuso4+naoh c3h5(oh)3+cuso4+naoh c3h8o3+cuso4+naoh ch3cooh+cuso4+naoh c12h22o11+cuso4+naoh ch2o+cuso4+naoh c2h4o+cuso4+naoh laporan praktikum que ocurre entre endapan ecuacion balanceada etylenglicol which forms is mixed penambahan naoh+cuso4=na2so4+cu(oh)2 calculate weight reactants full fructozo glycerin gliserol glycerol glucozo co hien tuong gi hcho+cuso4+naoh hcooh+cuso4+naoh khi cuso4+naoh+hcl ratio moles to complete total complex if 638 44 g 240 jonowo zapis jonowy jonowa nêu larutan trộn limiting reagent at leche maltose menghasilkan mas does make ( point) n2h4+cuso4+naoh obserwacje na2o-naoh-cu(oh)2-cuso4 cuso4+naoh+c2h4(oh)2 na-naoh-cu(oh)2-cuo-cuso4 phương trình persamaan percobaan của produce pasa es quimica acontece

2020-01-21

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button