Kiến thức

Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh at, on, in …

Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh: at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

Giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh (prepositions of time) rất phong phú vì vậy cách dùng giới từ chỉ thời gian sẽ trở nên khó khăn nếu không nắm được quy tắc hay cấu trúc của các giới từ thời gian. Nếu biết được cách sử dụng giới từ chỉ thời gian thì giới từ sẽ nằm trong tầm tay. Bài viết sau đây sẽ đưa ra cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Chúng ta cùng bắt đầu với bảng tóm tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời gian.

giới từ chỉ thời gian

Bảng tóm tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN TRONG TIẾNG ANH
Giới Từ Cách dùng Ví dụ
at giờ at 5 o’clock, at 4:30
buổi trong ngày at noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngày at 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ lễ at Christmas; at Easter
cụm từ cố định at the same time
on ngày (days) on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc tháng + ngày on the 1st  of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/night on Monday morning
dịp lễ + ngày on Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày)
buổi + tomorrow
on the afternoon of Feb 2nd
on the evening of tomorrow
in tháng in January; in October
mùa in spring; in the winter of 1990
năm in 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉ in the 1980s; in the 18th century
buổi trong ngày (ngoại lệ) – xem lại giới từ on ở trên in the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gian in three days; in 5 minutes
thành ngữ in time (kịp giờ)
Không giới từ next / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm… next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
for hành động trong 1 khoảng thời gian for 2 days
during trong khoảng thời gian nào đó, thì một hành động khác diễn ra during the holidays
since mốc thời gian since tomorrow
between (and) 2 điểm thời gian between Friday and Saturday
from … to 2 điểm thời gian from Friday to Saturday
from… till/until from Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/until cho đến khi mà / tới mức mà till / until next week
wait till/untill I come
within trong vòng khoảng thời gian within 5 working days
not until không làm gì ….trước khi …. we didn’t eat till midnight
don’t get down till the train has stopped
after muộn hơn (thời gian) after school
before sớm hơn (thời gian) before Christmas eve
by không muộn hơn; vào lúc hay trước (mốc thời gian) by Monday
up to = up until lên đến (không nhiều hơn một khoảng thời gian) up to yesteday
ago điều gì đã xảy ra trước lúc nói 5 minutes ago
past dùng với giờ half past six
to dùng với giờ half to six

Cách dùng giới từ chỉ thời gian

Để sử dụng giới từ chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to một cách đúng đắn, chúng ta phải nắm rõ cách dùng của chúng, chúng ta cùng tìm hiểu.

Cách sử dụng giới từ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ thường gặp nhất trong các bài tập về giới từ chỉ thời gian, quy tắc ghi nhớ

– at + giờ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock  : lúc 7 giờ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào thứ 3 ; on Oct 17th: vào ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào những thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

cách sử dụng giới từ in on at chỉ thời gian

Giới từ by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào lúc hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước thứ 2

By = before

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất

Cách dùng giới từ chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to each of them. Trước khi đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong số họ.

She’s always up before dawn. Cô ấy luôn dậy trước bình minh. (Xem thêm

hợp pháp hóa lãnh sự

)

Giới từ thời gian after

after + thời gian / danh từ (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số người tin có cuộc sống sau khi chết.

Giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh: till/until

till / untill + thời gian / danh từ : đến khi, cho đến khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed to vote. Đến năm 1918, phụ nữ nước Anh chưa được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao lâu nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới từ đi với thời gian up to

up to = up until = đến, cho đến

Ví dụ: Up to two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up to intermediate level here. Chúng ta có thể dạy diễn viên múa có trình độ trung cấp tại đây.

Xem thêm: Graduate Basics : Stanford University

Cách dùng giới từ thời gian between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Có giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The shop is closed for lunch between 12.30 and 1.30. Cửa hàng đóng cửa suốt buổi trưa giữa 12.30 – 1.30.

Cách dùng các giới từ chỉ thời gian from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ …….đến……..

Ví dụ: The museum is open from 9.30 to 6.00 Tuesday to Sunday.  Bảo tàng mở cửa từ 9.30 đến 6.00 từ Thứ Ba đến Chủ Nhật.

Giới từ trước thời gian during

during: trong lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh khoảng thời gian một sự việc xảy ra khi một hành động khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night and sleep by day. Họ làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn mạnh thời gian ban đêm là lúc họ làm việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây nhiều lần trong đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ được chiếu trên truyền hình vào cuối tuần.

Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh for

for + khoảng giời gian: trong khoảng  thời gian ; được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian diễn ra của hành động hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đã làm giám đốc được / trong 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời gian 5 năm, diễn ra “working…”

Xem thêm: Hướng dẫn cách chia sẻ máy in trong Win 7 bằng hình ảnh

Sử dụng giới từ chỉ thời gian since

since + mốc thời gian / mệnh đề ở quá khứ đơn: từ / từ khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, and has been there ever since (= and is still there) . Anh ấy bắt đầu làm việc cho công ty khi rời trường học, và đã ở đó kể từ đó (= và vẫn ở đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng thời gian: trong vòng thời gian/trong khoảng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng ba tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! Trong một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể nói tiếng Anh hoàn hảo!

Các giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh past, to

past/ to + giờ: quá (qua, sau) / kém (đến, tới)

Ví dụ: It’s 5/10/a quarter/20/25/half past three. Bây giờ là 3 giờ 5/10 / 15 / 20/25/30 phút.

It’s a quarter to six. 6 giờ kém 15 phút.

Trước thời gian dùng giới từ gì ago

thời gian + ago: cách/ đã qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời khỏi nhà hơn một giờ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long đã chết cách đây 65 triệu năm.

Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A)

100 câu b

ài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 11A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B)

Kết luận: Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to mỗi từ có cách dùng riêng, chúng ta cần hiểu rõ cấu trúc, công thức và ý nghĩa của từng giới từ một thì mới có thể sử dụng giới từ chỉ thời gian một cách chính xác được. Trong quá trình biên soạn, chắc chắn có những thiếu sót, mong nhận được đóng góp và bình luận của bạn bên dưới bài viết.

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button