Kiến thức

Cách Sử Dụng Đúng Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh

Cách Sử Dụng Đúng Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ (relative clause) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) vì nó là một mệnh đề phụ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó (tiền ngữ). Mệnh đề quan hệ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ (relative pronouns)Who, Whom, Which, Whose, That hoặc các trạng từ quan hệ (relative adverbs) When, Where, Why.

Mệnh đề quan hệ đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa.

Cach su dung menh de

Cách Sử Dụng  Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh
1. Cách dùng đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ.
1.1. WHO: Who là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Ex: – The man who is standing overthere is Mr. Pike. – That is the girl who I told you about.
1.2. WHOM: Whom là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Ex: – The woman whom /who you say yeaaterday is my aunt. – The boy whose/ who we are looking for is Tom. Who/ whom làm tân ngữ có thể lược bổ được trong mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause). Ex: – The woman you saw yesterday is my aunt – The boy we are looking for is Tom.
1.3. WHICH: Which là đại từ quan hệ chỉ vật, đứng sau danh từ chỉ vật để làm chủ ngữ (Subject) hoặc tân ngữ(object) cho động từ đứng sau nó. Ex: – This is the book which I like best. – The hat which is red is mine.
Which làm tân ngữ có thể lược bỏ trong mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause)..Ex: – This is the book I like best. – The dress I bought yesterday is very beuatiful. 1.4. THAT: That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật. That có thể được dùng thay chowho, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định (dèining ralative clause) Ex: – That is the book that/ which I like best. – That is the bicycle that/ which belongs to Tom. – My father is the person that/ who(m) I admire most. – The woman that/ who lived here before us is a novelist.

 

 

That luôn được dùng sau các tiền tố hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật), sau các đại từeveything, something, anything, all, little, much, more và sau dạng so sánh nhất (superlative).Ex: – I can see a girl and her dog that are running in the park. – She is the nicest woman that I’ve ever met.

 

1.5 .WHOSE: Whose là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ.

Whose luôn đi kèm với một danh từ.
Ex:
– The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom. – John found a cat whose leg was broken.

1. 6. WHEN: When là đại từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ chỉ thời gian. When được dùng thay cho at/on/ in which, then. Ex: – May Day is the day when (on which) people hold a meeting. – That was the time when (at which) he managed the company.
1.7. WHERE: Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn.Wheređược dùng thay cho at/ in/ to which, there. Ex: – Do you know the country where (in which) I was born? – Hanoi is the place where I like to come.
1.8. WHY: Why là trạng từ quan hệ chỉ lý do, đứng sau the reason. Why được dùng thay cho for which. Ex: – Please tell me the reason why (for which) you are so sad. – He told me the reason why he had been absent from class the day before.
2. Phân loại mệnh đề quan hệ:  Có 2 loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định (defining/ restrictive relative clause) và mệnh đề không xác định (non-defining/ non-restrictive relative clause)
.2.1 Defining relative clauses (mệnh đề quan hệ xác định) Đây là loại mệnh đề cần thiết vì tiền ngữ chưa xác định, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Ex: – The man who keeps the school library is Mr Green. – That is the book that I like best.
2.2. Non-defining relative clause (mệnh đề quan hệ không xác định) Đây là loại mệnh đề không cần thiết vì tiền ngữ đã được xác định, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Mệnh đề quan hệ không xác định được ngăn với mệnh đề chính bằng các dấu phẩy. Trước danh từ thường có: this, that, these, those, my, his … hoặc tên riêng.
Ex: – That man, whom you saw yesterday, is Mr Pike. – This is Mr Jones, who helped me last week. – Mary, whose sister I know, has won an Oscar. – Harry told me about his new job, which he’s enjoying very much.
Lưu ý: Không được dùng THAT trong mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause).
 

Cách sử dụng mệnh đề trong tiếng anh

3. Giới từ trong mệnh đề quan hệ:
– Trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ có giới từ, ta đem giới từ đặt ra trước mệnh đề quan hệ (trước whom, which).

Ex: The man to whom Mary is talking is Mr Pike.
The shop from which I got my stereo has lots of bargains.
– Ta cũng có thể bỏ whom, which và đặt giới từ ra sau động từ của mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause).Ex: The man Mary is talking to is Mr Pike. The shop I got my stereo from has lots of bargains.
– Khi dùng that hoặc who, ta không đưa giới từ ra trước.Ex: The man that/ who Mary is talking to is Mr Pike. (NOT The man to that/ whom Mary is talking is Mr Pike.) – Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ là thành phần của cụm động từ (phrasal verbs) thì ta không đem giới từ ra trước whom, which. Ex: This is the book which I’m looking for. That is the child whom you have to look after.
– Khi dùng whom, which các giới từ cũng có thể đứng sau động từ (ngoại trừ without).Ex: The man whom Mary is talking to is Mr Pike. That is the man without whom we’ll get lost. (NOT … the man whom we’ll get lost without.)
4. Dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ:
4.1. Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cách dùng cụm phân từ (participle phrases).
Có 2 loại cụm phân từ.

– Cụm phân từ hiện tại (present particciple phrase) là cụm từ bắt đầu bằng hiện tại phân từ (present participle: V-ing).
– Cụm phân từ quá khứ (past participle phrase) là cụm từ bắt đầu bằng quá khứ phân từ (past participle: V3) *
Cách rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cụm phân từ (participle phrases):

– Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng cụm phân từ hiện tại (present participle phrase) thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu rồi thêm -ing)
. Ex: The man who is sitting next to you is my uncle. –>The man sitting next to you is my uncle. Do you know the boy who broke the windows last night? —> Do you know the boy breaking the windows last night?
– Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (pastive), ta dùng cụm phân từ quá khứ (past participle phrase) thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, bắt đầu cụm từ bằng V3).
Ex: The books which were written by To Hoai are interesting. —> The books written by To Hoai are interesting. A bridge which has built only two years ago has been declared unsafe. —> A bridge built only two years ago has been declared unsafe. 4.2. Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cách dùng động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) hoặc cụm động từ nguyên mẫu (infinitive phrase: for + O +  to-inf)
Ex: English is an important language which we have to master. –> English is an important language to master. There is a good restaurant where we can eat seafood.
–>There is good restauant to eat seafood. That is the hotel where we can stay.
–> That is the hotel to stay There’s a lot of work which has to be done.
–> There’s a lot of work to be done.
Here is a form that you must fill in. –> Here is a form for you to fill in.
I don’t like him playing in the streets; I wish we had a garden that he could play in. –> I don’t like him playing in the streets; I wish we had a garden for him to play in.
Nguồn: Internet

Bạn đang xem: Cách Sử Dụng Đúng Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh

Cách Sử Dụng Đúng Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh

Bình Luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button