Kiến thức

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

 • Câu hỏi: <!–

  Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

  –>

  Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

  • A. 1,80gam
  • B. 2,25gam
  • C. 1,82gam
  • D. 1,44gam

  Đáp án đúng: B

  OH − CH2 − [(OH) − CH−]4CHO + H2 → OH − CH2 − [(OH) − CH −]4CH2OH (Sobitol)

  nGlucozơ = nsobitol = (frac{{1,82}}{{182}})= 0,01mol

  Với hiệu suất 80% thì lượng Glucozơ cần dùng là: (frac{{0,01.180}}{{80% }} = 2,25g) 

  <!–

  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  –>

  YOMEDIA

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

 

 
 

Bạn đang xem: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

CÂU HỎI KHÁC VỀ CACBOHIDRAT

 • Một phân tử saccarozơ có một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ

 • Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5%

 • Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit Saccarozơ

 • Đốt cháy 24,48 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccacrozơ cần dùng 0,84 mol O2

 • Hỗn hợp X gồm OHC-C≡C-CHO; HOOC-C≡C-COOH, OHC-C≡C-COOH.

 • X, Y, Z, T là một trong số các dung dịch sau: glucozơ; fructozơ; glixerol; phenol

 • Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sorbitol

 • Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 75%

 • Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ là Glucozơ và fructozơ

 • Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button