Kiến thức

Câu hỏi trắc nghiệm polime-O2 Education

0

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm polime-O2 Education

Câu hỏi trắc nghiệm polime

Câu hỏi trắc nghiệm polime

Câu hỏi trắc nghiệm polime

Câu hỏi trắc nghiệm polime

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Mức độ nhận biết

Câu 1: Một loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên “chảo chống dính” là polime có tên gọi nào sau đây?

A. Plexiglas – poli(metyl metacrylat). B. Poli(phenol – fomanđehit) (PPF).

C. Teflon – poli(tetrafloetilen). D. Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC).

Câu 2: Polime nào sau đây không phải là thành phần chính của chất dẻo

A. Poliacrilonitrin. B. Polistiren. C. Poli(metyl metacrylat). D. Polietilen.

Câu 3: Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

A. C, H, N. B. C, H, N, O. C. C, H. D. C, H, Cl.

Câu 4: Chất có thể trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3OH. B. CH3COOH. C. HCOOCH3. D. CH2=CH-COOH.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

C. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.

D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 6: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. CH3–CH2–CH3. B. CH2=CH–CN. C. CH3–CH3. D. CH3–CH2–OH.

Câu 7: Trong các chất sau : etan, propen, benzen, glyxin, stiren. Chất nào cho được phản ứng trùng hợp để tạo ra được polime ?

A. stiren, propen. B. propen, benzen. C. propen, benzen, glyxin, stiren. D. glyxin.

Câu 8: Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 9: Cho các chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl metacrylat, isopren. Số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 10: Polietilen là sản phẩm của phản ứng trùng hợp

A. CH2=CH-Cl. B. CH2=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2. D. CH2=CH-CH3.

Câu 11: Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC?

A. CH2=CHCl. B. CH2=CH2. C. CHCl=CHCl. D. CH≡CH.

Câu 12: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trao đổi. B. trùng hợp. C. trùng ngưng. D. oxi hoá-khử.

Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

A. Penta-1,3-đien. B. Buta-1,3-đien.

C. 2-metylbuta-1,3-đien. D. But-2-en.

Câu 14: Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A. B.

C. D.

Câu 15: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 16: Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

A. poliacrilonitrin. B. poli(metyl metacrylat).

C. poli(vinyl clorua). D. polietilen.

Câu 17: Chất nào không phải là polime :

A. Lipit. B. Xenlulozơ. C. Amilozơ. D. Thủy tinh hữu cơ .

Câu 18: Trong các polime sau có bao nhiêu chất là thành phần chính của chất dẻo : thuỷ tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, nhựa phenolfomanđehit, PE ?

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 19: Dãy nào sau đây gồm các polime dùng làm chất dẻo?

A. polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

B. nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit).

C. polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

D. poli stiren; nilon-6,6; polietilen.

Câu 20: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A. tơ nilon-6,6. B. tơ tằm. C. tơ visco. D. tơ capron.

Câu 21: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo ?

A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ axetat. C. Tơ capron. D. Tơ tằm.

Câu 22: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhận tạo)?

A. Bông. B. Tơ Nilon-6. C. Tơ tằm. D. Tơ Visco.

Câu 23: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

A. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat. B. tơ tằm và tơ vinilon.

C. tơ visco và tơ nilon-6,6. D. tơ nilon-6,6 và tơ capron.

Câu 24: Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ nhân tạo?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 .

Câu 25: Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, thì những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ tằm, sợi bông, tơ nitron. B. sợi bông, tơ visco, tơ axetat.

C. sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6. D. tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat.

 

Mời các thầy cô và các em tải bản pdf đầy đủ tại đây

câu hỏi trắc nghiệm POLIME

 

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Lớp 12

,

Hóa học

câu hỏi trắc nghiệm

,

hóa học

,

lớp 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button