Kiến thức

Các dạng bài tập lượng giác

Bạn đang xem: Các dạng bài tập lượng giác

Các dạng bài tập lượng giác

tải về

57.92 Kb.

Chuyển đổi dữ liệu 18.08.2016
Kích 57.92 Kb.
  • Phương trình bậc nhất và bậc hai , bậc cao với 1 hàm số lượng giác

  • Phương trình đẳng cấp đối với sin x và cosx

  • Phương trình vế trái đối xứng đối với sinx và cosx

  • Giải phư­ơng trình bằng phương pháp hạ bậc

  • Ph­­­ương trình LG biến đổi về tích bằng 0

  • Phư­­ơng trình LG phải thực hiện công thúc nhân đôi, hạ bậc

  • Ph­­­ương trình LG phải thực hiện phép biến đổi tổng_tích và tích_tổng GIẢI PHƯ­­­ƠNG TRÌNH

  • Ph­­­ương trình LG phải đặt ẩn phụ góc A hoặc đặt hàm B GIẢI PH­­­­ƯƠNG TRÌNH

  • Ph­­­ương trình LG phải thực hiện các phép biến đổi phức tạp GIẢI PH­­­­ƯƠNG TRÌNH

  • Ph­­­­ương trình LG không mẫu mực, đánh giá 2 vế ,tổng 2 lượng không âm,vẽ 2 đồ thị bằng đạo hàm GIẢI PH­­­­­ƯƠNG TRÌNH

powerpluswatermarkobject4337033THPT_TL ……..

Các dạng bài tập lượng giác

A/KIẾN THỨC CẦN NHỚ VÀ PHÂN LOẠI BÀI TOÁN

DẠNG 1 Phương trình bậc nhất và bậc hai , bậc cao với 1 hàm số lượng giác

Đặt HSLG theo t với sinx , cosx có điều kiện 1

Giải phương trình ……….theo t

Nhận t thoả mãn điều kiện giải Pt lượng giác cơ bản

Giải phương trình:

1/ 2/ 4sin3x+3sin2x=8sinx

3/ 4cosx.cos2x +1=0 4/

5/ Cho 3sin3x-3cos2x+4sinx-cos2x+2=0 (1) và cos2x+3cosx(sin2x-8sinx)=0 (2).

Tìm n0 của (1) đồng thời là n0 của (2) ( nghiệm chung sinx=)

6/ sin3x+2cos2x-2=0 7/ a/ tanx+ -2 = 0 b /+tanx=7

c* /sin6x+cos4x=cos2x

8/sin()-3cos()=1+2sinx 9/

10/ cos2x+5sinx+2=0 11/ tanx+cotx=4 12/

13/ 14/ cos2x+3cosx+2=0

15/ 16/ 2cosx-=1

DẠNG 2: Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx : asinx+bcosx=c

Cách 1: asinx+bcosx=c

Đặt cosx= ; sinx=

Cách : 2

Đặt

Cách 3: Đặt ta có

Đăc biệt :

Điều kiện Pt có nghiệm :

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH :

1/ 2sin15x+cos5x+sin5x=k với k=0 và k=4 với k=0

2/ a : b:

c:

3/ *tìm nghiệm

4/( cos2x-sin2x)- sinx-cosx+4=0 5/

6/

DẠNG 3 Phương trình đẳng cấp đối với sin x và cosx

Đẳng cấp bậc 2: asin2x+bsinx.cosx+c cos2x=0

Cách 1: Thử với cosx=0 Với cosx0 .Chia 2 vế cho cos2x ta được:

atan2x+btanx +c=d(tan2x+1)

Cách2: áp dụng công thức hạ bậc

Đẳng cấp bậc 3: asin3x+b.cos3x+c(sinx+ cosx)=0 hoặc

asin3x+b.cos3x+csin2xcosx+dsinxcos2x=0

Xét cos3x=0 và cosx0 Chia 2 vế cho cos2x ta được Pt bậc 3 đối với tanx

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

1/a/ 3sin2x- sinxcosx+2cos2x cosx=2 b/ 4 sin2x+3sinxcosx-2cos2x=4

c/3 sin2x+5 cos2x-2cos2x-4sin2x=0 d/ 2 sin2x+6sinxcosx+2(1+ )cos2x-5-=0

2/ sinx- 4sin3x+cosx=0 2 cách +/ (tanx -1)(3tan2x+2tanx+1)=0

+ sin3x- sinx+ cosx- sinx=0 (cosx- sinx)(2sinxcosx+2sin2x+1)=0

3/

tanx sin

2x-2sin2x=3(cos2x+sinxcosx)

4/ 3cos4x-4sin2xcos2x+sin4x=0 5/ 4cos3x+2sin3x-3sinx=0

6/ 2 cos3x= sin3x 7/ cos3x- sin3x= cosx+ sinx

8/ sinx sin2x+ sin3x=6 cos3x 9/sin3(x-/4)=sinx

DANG 4 Phương trình vế trái đối xứng đối với sinx và cosx

* a(sin x+cosx)+bsinxcosx=c đặt t= sin x+cosx

at + b=c bt2+2at-2c-b=0

* a(sin x- cosx)+bsinxcosx=c đặt t=

sin x- cosx

at + b=c bt2 -2at+2c-b=0

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

1/ a/1+tanx=2sinx + b/ sin x+cosx=

2/ sin3x+cos3x=2sinxcosx+sin x+cosx 3/ 1- sin3x+cos3x= sin2x

4/ 2sinx+cotx=2 sin2x+1 5/sin2x(sin x+cosx)=2

6/ (1+sin x)(1+cosx)=2 7/(sin x+cosx)=tanx+cotx

8/1+sin3 2x+cos32x=sin 4x 9/* a* 3(cotx-cosx)-5(tanx-sin x)=2

9/b*: cos4x+sin4x-2(1-sin2xcos2x) sinxcosx-(sinx+cosx)=0

10/ 11/ cosx++sinx+=

12/ sinxcosx+=1

DANG 5 Giải phư­ơng trình bằng phương pháp hạ bậc

Công thức hạ bậc 2

cos2x= ; sin2x=

Công thức hạ bậc 3

cos3x= ; sin3x=

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

1/ sin2 x+sin23x=cos22x+cos24x 2/ cos2x+cos22x+cos23x+cos24x=3/2

3/sin2x+ sin23x-3 cos22x=0

4/ cos3x+ sin7x=2sin2()-2cos2

5/ sin24x+ sin23x= cos22x+ cos2x với

6/sin24x-cos26x=sin() với 7/ cos4x-5sin4x=1

8/4sin3x-1=3-cos3x 9/ sin22x+ sin24x= sin26x

10/ sin2x= cos22x+ cos23x 11/ (sin22x+cos42x-1):=0

12/ 4sin3xcos3x+4cos3x sin3x+3 cos4x=3 13/ 2cos22x+ cos2x=4 sin22xcos2x

14/ cos4xsinx- sin22x=4sin2()-7/2 với

15/ 2 cos32x-4cos3xcos3x+cos6x-4sin3xsin3x=0

16/ sin3xcos3x +cos3xsin3x=sin34x 17/ * 8cos3(x+)=cos3x

18/cos10x+2cos24x+6cos3xcosx=cosx+8cosxcos23x

19/ =1

20 / cos7x+ sin22x= cos22x- cosx 21/ sin2x+ sin22x+ sin23x=3/2

22/ 3cos4x-2 cos23x=1

DANG 6 : Phư­­ơng trình LG giải bằng các hằng đẳng thức

* a3b3=(ab)(a2ab+b2) * a8+ b8=( a4+ b4)2-2 a4b4

* a4– b4=( a2+ b2) ( a2– b2) * a6b6=( a2b2)( a4a 2b2+b4)

GIẢI PH­ƯƠNG TRÌNH

1/ sin4+cos4=1-2sinx 2/ cos3x-sin3x=cos2x-sin2x

3/ cos3x+ sin3x= cos2x 4/ vô nghiệm

5/cos6x-sin6x=cos22x 6/sin4x+cos4x=

7/ cos6x+sin6x=2(cos8x+sin8x) 8/cos3x+sin3x=cosx-sinx

9/ cos6x+sin6x=cos4x 10/ sinx+sin2x+sin3x+sin4x= cosx+cos2x+cos3x+cos4x

11/ cos8x+sin8x= 12/ (sinx+3)sin4-(sinx+3) sin2+1=0

DANG 7 : Ph­­­ương trình LG biến đổi về tích bằng 0

1/ cos2x- cos8x+ cos4x=1 2/sinx+2cosx+cos2x-2sinxcosx=0

3/sin2x-cos2x=3sinx+cosx-2 4/sin3 x+2cosx-2+sin2 x=0

5/ 3sinx+2cosx=2+3tanx 6/ sin2x+cos2x+cosx=0

7/ 2sin2x-cos2x=7sinx+2cosx-4 8/

9/ 2cos2x-8cosx+7= 10/ cos8x+sin8x=2(cos10x+sin10x)+cos2x

11/ 1+ sinx+ cos3x= cosx+ sin2x+ cos2x

12/ 1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0 13/ sin2 x(tanx+1)=3sinx(cosx-sinx)+3

14/ 2sin3x-=2cos3x+ 15/cos3x+cos2x+2sinx-2=0

16/cos2x-2cos3x+sinx=0 17/ tanx–sin2x-cos2x+2(2cosx-)=0

18/sin2x=1+cosx+cos2x 19/1+cot2x=

20/ 2tanx+cot2x=2sin2x+ 21/cosx(cos4x+2)+ cos2x-cos3x=0

22/ 1+tanx=sinx+cosx 23/ (1-tanx)(1+sin2x)=1+tanx

24/ 2= 25/ 2tanx+cotx=

26/ cotx-tanx=cosx+sinx 27/ 9sinx+6cosx-3sin2x+cos2x=8

DANG 8 : Phư­­ơng trình LG phải thực hiện công thúc nhân đôi, hạ bậc

cos2x= cos2x- sin2x =2cos2x-1=1-2sin2x

sin2x=2sinxcosx

tan2x=

sinx = ; cosx= tanx=

GIẢI PH­­ƯƠNG TRÌNH

1/ sin3xcosx=+ cos3xsinx 2/ cosxcos2xcos4xcos8x=1/16

3/tanx+2cot2x=sin2x 4/sin2x(cotx+tan2x)=4cos2x

5/ sin4x=tanx 6/ sin2x+2tanx=3 7/ sin2x+cos2x+tanx=2

8/tanx+2cot2x=sin2x 9/ cotx=tanx+2cot2x

10/a* tan2x+sin2x=cotx b* (1+sinx)2= cosx

DANG 9 : Ph­­­ương trình LG phải thực hiện phép biến đổi tổng_tích và tích_tổng

GIẢI PHƯ­­­ƠNG TRÌNH

1/ sin8x+ cos4x=1+2sin2xcos6x 2/cosx+cos2x+cos3x+cos4x=0

3/ tìm 4/ sinx+sin2x+sin3x+sin4x=0

5/ sin5x+ sinx+2sin2x=1 6/

7/ tanx+ tan2x= tan3x 8/ 3cosx+cos2x- cos3x+1=2sinxsin2x

DANG 10 : Ph­­­ương trình LG phải đặt ẩn phụ góc A hoặc đặt hàm B

GIẢI PH­­­­ƯƠNG TRÌNH

1/ sin()=sin() 2/ sin()=sin2x sin()

3/(cos4x/3 – cos2x):=0 4/ cosx-2sin()=3

5/ cos()=sin(4x+3) 6/3cot2x+2sin2x=(2+3)cosx

7/2cot2x++5tanx+5cotx+4=0 8/ cos2x+=cosx+

9/sinx- cos2x++2=511/+2=3

DANG 11 : Ph­­­ương trình LG phải thực hiện các phép biến đổi phức tạp

GIẢI PH­­­­ƯƠNG TRÌNH

1/ 2/cos=1 tìm n0 xZ

3/+2sinx=0 4/3cotx- tanx(3-8cos2x)=0

5/ 6/sin3x+cos3x+ sin3xcotx+cos3xtanx=

7/tan2xtan23xtan24x= tan2x-tan23x+tan4x 8/tanx+tan2x=-sin3xcos2x

9/sin3x=cosxcos2x(tan2x+tan2x) 10/

11/cos2-1=tan2

12/

DANG 12 : Ph­­­­ương trình LG không mẫu mực, đánh giá 2 vế ,tổng 2 lượng không âm,vẽ 2 đồ thị bằng đạo hàm

GIẢI PH­­­­­ƯƠNG TRÌNH

1/ cos3x+=2(1+sin22x) 2/ 2cosx+sin10x=3+2sinxcos28x

3/ cos24x+cos26x=sin212x+sin216x+2 với x 4/ 8cos4xcos22x++1=0

5/ 6/ 5-4sin2x-8cos2x/2 =3k tìm k Z* để hệ có nghiệm 7/ 1-=cosx 8/( cos2x-cos4x)2=6+2sin3x 9/

Chuyªn ®Ò ph­¬ng trinh l­îng gi¸c

3>

:

wp-content

->

uploads

->

2015

2015 -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++

2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01

2015 -> Hãy là người đầu tiên biết

2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức

2015 -> BỘ TÀi chính

2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ

2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI

2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI

2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019

được sử dụng cho việc quản lý

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button