Kiến thức

CHO MNG QU THY C V CC EM

Bạn đang xem: CHO MNG QU THY C V CC EM

CHO MNG QU THY C V CC EM

  • Slides: 15

Download presentation

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

A M T R I N N I C O T I N P

A M T R I N N I C O T I N P R O T E I N I A M E N I T Y L I L N A M I N

Tiết 14. Bài 9. AMIN (t 2)

Tiết 14. Bài 9. AMIN (t 2)

Bài 9: AMIN (T 2) Cấu tạo phân tử Tính chất hóa học.

Bài 9: AMIN (T 2) Cấu tạo phân tử Tính chất hóa học.

1. Cấu tạo phân tử R H 1 N R H 3 H 2

1. Cấu tạo phân tử R H 1 N R H 3 H 2 R AMIN BẬC 3 1 2 ANILIN

Kết luận + Amin có tính bazơ giống NH 3 (vì còn cặp electron

Kết luận + Amin có tính bazơ giống NH 3 (vì còn cặp electron chưa tham gia liên kết) + Amin có tính chất hóa học của gốc hidrocacbon

2. Tính chất hóa học • a. Tính bazơ • b. Anilin Phản ứng

2. Tính chất hóa học • a. Tính bazơ • b. Anilin Phản ứng thế nhân thơm của

a. Tính bazơ TN 1: Nhận biết bằng quỳ tím • Trong phân tử

a. Tính bazơ TN 1: Nhận biết bằng quỳ tím • Trong phân tử amin nguyên tử nitơ vẫn còn cặp electron chưa tham gia liên kết nên có tính bazơ giống NH 3. • Metylamin và một số amin khác khi tan trong nước phản ứng với nước tương tự như NH 3 ( qùy tím chuyển thành màu xanh) • Anilin và một số amin thơm khác có phản ứng với nước rất kém. ( quỳ tím không bị chuyển màu)

TN 2: Chứng minh tính bazơ của anilin • Anilin phản ứng với nước

TN 2: Chứng minh tính bazơ của anilin • Anilin phản ứng với nước rất kém. • Anilin tan trong axit HCl chứng minh anilin là một bazo NH 3 Cl + HCl →

Kết luận: • Các amin tan nhiều trong nước như metyl amin, etylamin …

Kết luận: • Các amin tan nhiều trong nước như metyl amin, etylamin … có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein vì có lực bazơ mạnh hơn NH 3 nhờ ảnh hưởng của nhóm ankyl. • Anilin có tính bazơ nhưng không làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein vì lực bazơ yếu hơn NH 3 do ảnh hưởng của gốc phenyl.

b. Phản ứng thế nhân thơm của anilin. + 3 Br 2 → +

b. Phản ứng thế nhân thơm của anilin. + 3 Br 2 → + 3 HBr Kết tủa trắng Do ảnh hưởng của nhóm NH 2 nên 3 nguyên tử hiđro ở vị trí ortho và para dễ bị thay thế bởi 3 nguyển tử brom.

CH 3 NH 2 + H 2 O → CH 3 NH 3++OH- NH

CH 3 NH 2 + H 2 O → CH 3 NH 3++OH- NH 3 + H 2 O → NH 4+ + OH- CH 3 NH 2 NH 3 C 6 H 5 NH 2

C 6 H 5 NH 2 + HCl → C 6 H 5 NH

C 6 H 5 NH 2 + HCl → C 6 H 5 NH 3 Cl H 2 O HCl

dd Br 2 dd C 6 H 5 NH 2 + 3 Br 2

dd Br 2 dd C 6 H 5 NH 2 + 3 Br 2 → + 3 HBr 14

Kiểm tra 5 phút ( Phát phiếu học tập) Câu 1: Amin có tính

Kiểm tra 5 phút ( Phát phiếu học tập) Câu 1: Amin có tính bazơ do: a. Amin còn dư cặp electron chưa tham gia liên kết. b. Amin được tạo thành do sự thay thế các nguyên tử hidro trong phân tử NH 3 bởi các gốc hiđrocabon. c. Amin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. d. Amin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh và phenolphtalein chuyển thành màu hồng. Câu 2: Sắp xếp các amin theo thứ tự tính bazơ tăng dần: a. (CH 3)2 NH < (CH 3)3 N < C 6 H 5 NH 2 < NH 3 < CH 3 NH 2. b. C 6 H 5 NH 2 < NH 3 < CH 3 NH 2 < (CH 3)2 NH < (CH 3)3 N. c. C 6 H 5 NH 2 < NH 3 < CH 3 NH 2< (CH 3)3 N< (CH 3)2 NH. d. CH 3 NH 2 < (CH 3)2 NH < (CH 3)3 N <C 6 H 5 NH 2 < NH 3. Câu 3: Phương trình nhận biết anilin a. C 6 H 5 NH 2 + HCl → C 6 H 5 NH 3 Cl b. C 6 H 5 NH 2 + Br 2 → C 6 H 2 NH 2(Br)3 c. C 6 H 5 NH 2 + H 2 O → C 6 H 5 NH 2 OH d. tác dụng với quỳ tím làm quỳ chuyển thành màu xanh. Câu 4: Xác định câu nhận xét đúng: a. Tất cả các amin đều làm quỳ tím chuyển thành màu xanh và phenolphtalein chuyển thành màu hồng. b. Nitơ có 5 electron lớp ngoài cùng nên có thể tạo được 5 liên kết trực tiếp với nguyển tử cacbon. c. Anilin tác dụng với dung dịch Br 2 tạo ra kết tủa trắng d. Amin được tạo thành do sự thay thế các nguyên tử hiđro trong phân tử NH 3 bởi các nhóm metyl. Câu 5: chọn câu đúng a. Để khử mùi tanh của dao thái cá (mùi tanh của cá là do hỗn hợp của một số amin và một số chất khác gây nên) nguời ta sử dụng nước vôi trong. b. Để khử mùi tanh của dao thái cá (mùi tanh của cá là do hỗn hợp của một số amin và một số chất khác gây nên) người ta sử dụng axit sunfuaric hoặc axit bất kỳ. c. Để rửa sạch trai lọ đựng anilin ta sử dụng dung dịch brom. d. Để rửa sạch trai lọ đựng anilin ta sử dụng một axit bất kỳ.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button