Kiến thức

Chương VII: Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính

Chương VII: Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính

Chương VII: Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính

Chương VII: Cấu tạo quang học của mắt, các tật của mắt và cách khắc phục

1/ Chứng minh công thức thấu kính hội tụ
xét trường hợp vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ.

a/ trường hợp vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật

Chương VII: Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kínhChương VII: Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính

Chương VII: Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính

ΔA’B’O đồng dạng với ΔABO =>
ABAB=AOAO=ddA′B′AB=A′OAO=d′d (1)
ΔA’B’F’ đồng dạng với ΔOIF’ =>
ABOI=AFOFA′B′OI=A′F′OF′=OAOFOF=dffOA′−OF′OF′=d′−ff (2)
từ (1) và (2) => dd=dffd′d=d′−ff => 1f=1d+1d1f=1d+1d′
b/ trường hợp vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo
Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính

Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính
ΔABO đồng dạng với ΔA’B’O =>
ABAB=AOAO=ddA′B′AB=A′OAO=d′d (1)
ΔOIF’ đồng dạng với ΔA’B’F’ =>
ABOI=ABAB=AFOFA′B′OI=A′B′AB=A′F′OF′=OA+OFOF=d+ffOA′+OF′OF′=d′+ff (2)
từ (1) và (2) => dd=d+ffd′d=d′+ff => 1f=1d1d1f=1d−1d′
2/ Chứng minh công thức thấu kính phân kỳ
Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kínhCông thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính
ΔABO đồng dạng với ΔA’B’O =>
ABAB=AOAO=ddA′B′AB=A′OAO=d′d (1)
ΔOIF’ đồng dạng với ΔA’B’F’ và (OI = AB) =>
ABAB=AFOFA′B′AB=A′F′OF′=OFOAOF=fdfOF′−OA′OF′=f−d′f (2)
từ (1) và (2) => dd=fdfd′d=f−d′f => 1f=1d1d1f=1d′−1d
3/ Công thức thấu kính dùng chung và qui ước dấu

Thảo luận cho bài: Chương VII: Công thức thấu kính, chứng minh công thức thấu kính

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button