Kiến thức

Cộng hai số phức trong java-Freetuts

Bạn đang xem: Cộng hai số phức trong java-Freetuts

Cộng hai số phức trong java

<!–

–>

Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình tính tổng của hai số phức trong java, với bài tập này các bạn sẽ nắm rõ hơn về cách tạo hàm và sử dụng hàm trong java.

Số phức bao gồm có hai phần: phần thực và phần ảo. Trong bài tập này, mình sẽ viết 1 chương trình java để thêm hai số phức. Sau khi thêm hai số phức mình sẽ thực hiện cộng các phần thực lại với nhau và các phần ảo lại với nhau như công thức dưới đây.

cong hai so phuc java JPG

Ví dụ: Cộng hai số phức trong java

Trong chương trình này, chúng ta có một lớp tên là ComplexNumber. Trong lớp này, chúng ta có hai biến đối tượng là real img để giữ phần thực và phần ảo của số phức.

 public class ComplexNumber{ //cho phần thực và phần ảo của số phức double real, img; }

Hàm tạo của lớp này được sử dụng để khởi tạo các số phức.

 ComplexNumber(double r, double i){ this.real = r; this.img = i; }

Ví dụ như khi ta thực hiện câu lệnh:

 ComplexNumber temp = new ComplexNumber (0, 0);

Nó sẽ tạo ra một số phức là: 0 + 0i.

Tiếp đến chúng ta sẽ khai báo một hàm Sum() để cộng hai số bằng cách cộng các phần thực và phần ảo của chúng lại với nhau.

 public static ComplexNumber sum(ComplexNumber c1, ComplexNumber c2) { //tạo một số phức tạm thời để giữ tổng của hai số ComplexNumber temp = new ComplexNumber(0, 0); temp.real = c1.real + c2.real;// cộng các phần thực temp.img = c1.img + c2.img;// cộng các phần ảo //trả về số phức đầu ra return temp; }

Cuối cùng chúng ta sẽ có một hàm Main để gọi hàm thực hiện phép tính và hiển thị ra màn hình kết quả.

 public static void main(String args[]) { ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(5.2, 4.4);//nhập phần thực và ảo cho số phức thứ nhất ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(2.0, 7.3);//nhập phần thực và ảo cho số phức thứ hai ComplexNumber temp = sum(c1, c2); System.out.printf("Kết quả là: "+ temp.real+" + "+ temp.img +"i"); }

Full code:

 public class ComplexNumber{ //cho phần thực và phần ảo của số phức double real, img; //constructor để khởi tạo số phức ComplexNumber(double r, double i){ this.real = r; this.img = i; } public static ComplexNumber sum(ComplexNumber c1, ComplexNumber c2) { //tạo một số phức tạm thời để giữ tổng của hai số ComplexNumber temp = new ComplexNumber(0, 0); temp.real = c1.real + c2.real;//cộng các phần thực temp.img = c1.img + c2.img;//cộng các phần ảo //trả về số phức đầu ra return temp; } public static void main(String args[]) { ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(5.2, 4.4);//nhập vào phần thực và phần ảo của số phức thứ nhất ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(2.0, 7.3);//nhập vào phần thực và phần ảo của số phức thứ hai ComplexNumber temp = sum(c1, c2); System.out.printf("Kết quả là: "+ temp.real+" + "+ temp.img +"i");//hiển thị kết qua ra màn hình } } 

Kết quả:

ket qua cong hai so phuc java JPG

Như vậy là đã thực hiện xong một chương trình cộng hai số phức trong java. Đây là một bài tập cơ bản để làm quen với hàm trong java, nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hàm khi làm các bài tập phức tạp hơn.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại

hoicode.com

để admin trả lời.

Bài sau

Bài tiếp

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button