Kiến thức

Công thức tính Số Mol, Nồng độ Mol, Phần Trăm chính xác 100%

Hóa Học

Công thức tính Số Mol, Nồng độ Mol, Phần Trăm chính xác 100%

Bạn học môn hóa chắc chẵn bạn sẽ cần học thuộc cá

công thức hóa học

của các chất cũng như công thức tính cơ bản bản đến nâng cao như : Công thức tính số mol, tính nồng độ mol, tính phần trăm

Nội Dung

Bạn đang xem: Công thức tính Số Mol, Nồng độ Mol, Phần Trăm chính xác 100%

Số Mol là gì ?

Mol là một đơn vị đo lường theo hệ SI, diễn tả lượng chất có chứa 6,022.1023 số hạt nguyên tử hoặc phân tử.

Xem thêm: Phân biệt cấu trúc Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh

Công thức tính số Mol

Ví dụ 1
Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí hiđrô thu được ở điều kiện
chuẩn. (Cho Mg=24)
2. Theo thể tích (đối với chất khí ở điều kiện chuẩn) :
n =V/22,4
Trong đó:
V: thể tích khí

Ví dụ 2
Cho 6,75 gam kim loại nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng . Phản ứng xong thu được
3,36 lít khí (đktc).
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
(Cho: Zn = 65; H = 1; S = 32; O = 16)

Xem thêm: Xin hỏi về trọng lượng riêng của bê tông nhựa trong lập dự toán

Công thức tính nồng độ Mol

Xem thêm: Tìm m để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một khoảng

Công thức tính nồng độ phần trăm (%)

Công thức tính C% theo khối lượng

Phần trăm theo khối lượng (m / m) là khối lượng chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân với 100%.

Phần trăm theo khối lượng = khối lượng chất tan/tổng khối lượng dung dịch ×100%

Công thức tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan chia cho tổng thể tích dung dịch, nhân với 100%.

Phần trăm theo khối lượng = thể tích chất tan/tổng thể tích dung dịch × 100%

Ví dụ 3

Làm thế nào bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích cồn xát/tổng thể tích dung dịch ×100% × 100%

Vì thế

Thể tích cồn xát = thể tích dung dịch × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

Bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cộng 250 mL dung dịch

Công thức tính phần trăm

Chú giải các ký hiệu

VD 4 : Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 15,8g KMnO4 trong 7,2 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 =15,8/158=0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: Cm=0,1/7,2=0,0139

VD5  : Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch.

Lời giải :

Đổi 200ml =0,2 lít
nNaOH = 16/40= 0,4 mol
Áp dụng công thức trên ta có:
CM=n:V=0,4:0,2= 2M

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button