Kiến thức

HIV Moves In on Homeless Youth

NEWS

HIV Moves In on Homeless Youth

See allHide authors and affiliations

Science  09 Jul 2010:
Vol. 329, Issue 5988, pp. 170-171
DOI: 10.1126/science.329.5988.170

Jon Cohen

  • Article

  • Figures & Data

  • Info & Metrics

  • eLetters

  • PDF

Loading

Bạn đang xem: HIV Moves In on Homeless Youth

Article Information

vol. 329 no. 5988 170-171

DOI: 

https://doi.org/10.1126/science.329.5988.170

PubMed: 

20616267

Published By: 

American Association for the Advancement of Science

Print ISSN: 

0036-8075

Online ISSN: 

1095-9203

History: 
  • .

Author Information

  1. Jon Cohen

Altmetric

Article usage

Article usage: July 2010 to June 2021

Abstract Full Pdf
Jul 2010 323 939 517
Aug 2010 40 137 61
Sep 2010 20 47 29
Oct 2010 25 40 23
Nov 2010 17 37 25
Dec 2010 12 27 18
Jan 2011 5 21 16
Feb 2011 9 32 14
Mar 2011 0 24 16
Apr 2011 0 35 22
May 2011 0 26 12
Jun 2011 0 17 9
Jul 2011 0 21 10
Aug 2011 0 12 8
Sep 2011 0 17 13
Oct 2011 0 9 20
Nov 2011 0 16 13
Dec 2011 0 6 7
Jan 2012 0 10 9
Feb 2012 0 13 8
Mar 2012 0 13 15
Apr 2012 0 16 10
May 2012 0 3 17
Jun 2012 0 2 7
Jul 2012 0 4 4
Aug 2012 0 9 6
Sep 2012 0 6 7
Oct 2012 0 15 12
Nov 2012 0 9 13
Dec 2012 0 9 6
Jan 2013 0 9 7
Feb 2013 0 6 8
Mar 2013 0 11 5
Apr 2013 0 12 3
May 2013 0 4 6
Jun 2013 0 10 3
Jul 2013 0 4 3
Aug 2013 0 8 5
Sep 2013 0 17 6
Oct 2013 0 9 3
Nov 2013 0 4 3
Dec 2013 0 9 5
Jan 2014 0 4 1
Feb 2014 0 3 1
Mar 2014 0 2 7
Apr 2014 0 12 5
May 2014 0 5 3
Jun 2014 0 3 8
Jul 2014 5 5 6
Aug 2014 20 10 2
Sep 2014 15 24 5
Oct 2014 13 8 4
Nov 2014 27 20 13
Dec 2014 18 13 4
Jan 2015 6 3 5
Feb 2015 16 6 5
Mar 2015 15 4 7
Apr 2015 3 4 1
May 2015 5 4 6
Jun 2015 9 3 4
Jul 2015 3 2 0
Aug 2015 5 3 3
Sep 2015 16 4 2
Oct 2015 13 23 13
Nov 2015 13 7 5
Dec 2015 14 4 3
Jan 2016 8 4 2
Feb 2016 1 1 0
Mar 2016 6 4 2
Apr 2016 8 7 1
May 2016 12 5 4
Jun 2016 11 1 6
Jul 2016 9 8 2
Aug 2016 13 3 5
Sep 2016 10 5 3
Oct 2016 15 8 12
Nov 2016 17 5 4
Dec 2016 7 9 0
Jan 2017 3 3 6
Feb 2017 7 4 8
Mar 2017 6 3 5
Apr 2017 17 2 1
May 2017 6 5 1
Jun 2017 20 10 2
Jul 2017 8 7 4
Aug 2017 26 4 2
Sep 2017 18 6 4
Oct 2017 23 5 2
Nov 2017 12 4 3
Dec 2017 12 5 1
Jan 2018 10 4 3
Feb 2018 30 18 0
Mar 2018 18 26 2
Apr 2018 13 6 4
May 2018 19 5 2
Jun 2018 15 6 6
Jul 2018 7 7 0
Aug 2018 2 16 4
Sep 2018 2 17 2
Oct 2018 4 18 2
Nov 2018 2 21 2
Dec 2018 6 12 5
Jan 2019 1 11 0
Feb 2019 2 8 8
Mar 2019 0 16 11
Apr 2019 2 11 14
May 2019 0 17 4
Jun 2019 0 11 3
Jul 2019 0 10 4
Aug 2019 1 9 1
Sep 2019 0 4 1
Oct 2019 1 14 6
Nov 2019 4 12 4
Dec 2019 5 10 0
Jan 2020 3 13 5
Feb 2020 2 7 5
Mar 2020 2 9 5
Apr 2020 0 13 3
May 2020 3 10 9
Jun 2020 0 10 3
Jul 2020 0 9 2
Aug 2020 2 8 5
Sep 2020 3 16 4
Oct 2020 0 9 3
Nov 2020 0 11 3
Dec 2020 0 11 4
Jan 2021 2 10 2
Feb 2021 0 12 7
Mar 2021 1 5 1
Apr 2021 0 8 3
May 2021 1 6 3
Jun 2021 2 5 0

View Full Text

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button