Kiến thức

Dạng bài tập danh pháp Este Có đáp án-Bảng tên gọi este-VnDoc.com

Dạng bài tập danh pháp Este Có đáp án

2 21.911

Tải về

Bài viết đã được lưu

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Dạng bài tập cách gọi tên Este. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn sẽ giải

Hóa lớp 12

tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Hóa học 12 Danh pháp Este

 • Lý thuyết

 • Bài tập vận dụng

Bạn đang xem: Dạng bài tập danh pháp Este Có đáp án-Bảng tên gọi este-VnDoc.com

Lý thuyết

Tên este gồm:

Tên gốc hidrocacbon R’ + tên anion gốc axit (thay đuôi ic thành đuôi at)

Lưu ý: Tên 1 số axit thông thường

Công thức Tên thông thường Tên quốc tế
Axit no đơn chức
H-COOH Axit metanoic Axit fomic
CH3-COOH Axit etanoic Axit axetic
CH3-CH2-COOH Axit propanoic Axit propinoic
CH3-(CH2)2-COOH Axit butanoic Axit butyric
(CH3)2CH-COOH Axit 2-metylpropanoic Axit isobutiric
CH3-(CH2)3-COOH Axit pentanoic Axit valeric
CH3-(CH2)4-COOH Axit hexanoic Axit caproic
CH3-(CH2)5-COOH Axit heptanoic Axit enantoic
CH3-(CH2)13-COOH Axit pentadecanoic Axit panmitic (axit béo)
CH3-(CH2)15-COOH Axit heptadecanoic Axit stearic (axit béo)
Axit không no có 1 nối đôi đơn chức
CH2=CH-COOH Axit acrylic
CH2=CH(CH3)-COOH Axit metacrylic
C17H33COOH Axit oleic (axit béo)
Axit nhị chức
HOOC-COOH Axit oxalic
HOOC-CH2-COOH Axit malonic
HOOC-CH=CH-COOH Axit maleic
Axit có vòng benzen
Dạng bài tập cách gọi tên Este Axit benzoic

Ví dụ tên gọi 1 số este

HCOOC2H5: etyl fomat (hay etyl metanoat)

CH3COOCH=CH2: vinyl axetat

CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat

CH2=C(CH3)COOCH3: metyl metacrylat

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2: isoamyl axetat

CH3COOCH2CH=CHCH2CH2CH3: hex-2-en-1-yl axetat

C6H5COOCH=CH2: vinyl benzoat

CH3COOC6H5: phenyl axetat

CH3COOCH2C6H5: benzyl axetat

C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2: etyl isopropyl ađipat

(CH3COO)2C2H4: etylenglicol điaxetat

CH2(COOC2H5)2: đietyl malonat

(CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5: glixeryl trioleat (hay triolein hay trioleoylglixerol)

CH3[CH2]14COO[CH2]15CH3: miricyl panmitat (hay sáp ong)

Bài tập vận dụng

Câu 1. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. C3H7COOH

D. CH3COOC2H5

Đáp án A

Metyl propionat: C2H5COOCH3

Câu 2. A là một este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đủ hai mol KOH trong dung dịch, tạo một muối và hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:

A. Metyl etyl malonat

B. Metyl Vinyl malonat

C. Vinyl alyl oxalat

D. Metyl etyl ađipat

A tác dụng với 2 mol KOH ⇒ A là este hai chức ⇒ n = 2

⇒ A có CTPT là: C6H10O4

Nhận thấy:

CH3OOCCH2COOC2H5 + 2KOH → CH3OH + C2H5OH + KOOCCH2COOK

(thỏa mãn)

Vậy A là: etyl metyl malonat

Đáp án: A

Câu 3. Viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phần đơn chức, mạch hở có thể có của C3H6O2.

C3H6O2 có độ bất bão hòa ∆ = 1 và phân tử có hai nguyên tử oxi.

⇒ Có đồng phân về este đơn chức no và axit carboxylic đơn chức, no.

Đồng phân este: HCOOC2 H5 etyl fomiat

CH3COOCH3metyl axetat

Đồng phân axit cacboxylic: CH3CH2 COOH axit propionic

Câu 4. Viết công thức cấu tạo các chất có tên sau đây:

a) Isopropyl

b) alylmetacrylat

c) Phenyl axetat

d) sec – Butyl fomiat

Xem đáp án

Đáp án

a) Isopropyl: CH3COOCH(CH3)2

b) alylmetacrylat: H2C=C(CH3)-COO-CH2-CH=CH2

c) Phenyl axetat: CH3COOC6H5

d) sec – Butyl fomiat: HCOO-CH(CH3)-CH2-CH3

Câu 5. Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là:

A. Metyl vinylat

B. Etyl axetat

C. Vinyl axetat

D. Metyl acrylat

Xem đáp án

Đáp án CH3COOCH=CH2: vinyl axetat

Câu 6. Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:

A. Este là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức -COO- liên kết với gốc R và R’

B. Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm -OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm -OR’

C. Este là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với axit cacboxylic

D. Este là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với axit

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 7. Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là:

A. 24,8 gam

B. 28,4 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 8. Khử este no, đơn chức E bằng LiAlH4 thu đc 1 ancol duy nhất G. đốt cháy m g G cần 2,4 m g O2. Đốt cháy m g E thu được tổng CO2 và H2O là 52,08g. CHo toàn bộ CO2, H2O này vào 500ml dd Ba(OH)2 1M thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 25,61

B. 31,52

C. 35,46

D. 39,4

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 9. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Tên este RCOOR’ gồm: tên gốc hiđrocacbon R’ + tên anion gốc axit (đuôi “at“).

B. Khi thay nguyên tử H ở nhóm –COOH của axit cacboxylic bằng gốc hiđrocacbon thì được este.

C. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều và gọi là phản ứng xà phòng hoá.

D. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C vì este có khối lượng phân tử nhỏ hơn.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 10. Trong sơ đồ mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất chứa oxi, ankan được đặt ở ô trung tâm vì

A. ankan tương đối trơ về mặt hoá học.

B. ankan có thể tách H2 tạo thành các hiđrocacbon không no và cộng O2 sinh ra dẫn xuất chứa oxi.

C. ngành công nghiệp hoá chất lấy dầu mỏ làm nền tảng. Từ ankan trong dầu mỏ người ta sản xuất ra các hiđrocacbon khác và các loại dẫn xuất của hiđrocacbon.

D. lí do khác.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 11. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có dạng.

A. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)

B. CnH2nO2 (n ≥ 2)

C. CnH2nO2 ( n ≥ 3)

D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 12. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tối đa được tạo ra là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 13. Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp 3 axit béo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH để thu được chất béo khác nhau. Số CTCT có thể có là bao nhiêu?

A. 21

B. 18

C. 16

D. 19

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 14. Glixerol C3H5(OH)3 có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit R’COOH và R”COOH (có H2SO4 đặc xúc tác) thì thu được tối đa là bao nhiêu este?

A. 2

B. 6

C. 4

D. 8

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21g, sau đó cho qua dd Ca(OH)2 dư thu được 34,5g kết tủa. Các este nói trên thuộc loại:

A. No đơn chức

B. Không no đơn chức

C. No đa chức

D. Không no đa chức.

Xem đáp án

Đáp án A

P2O5 hấp thụ H2O => nH2O = 0,21/18 = 0,345 mol

Ca(OH)2 hấp thụ CO2 => nCO2 = 0,345 mol

Ta thấy nCO2 = nH2O => Este no, đơn chức, mạch hở

Câu 16. Este etyl fomat có công thức là

A. CH3COOCH3.

B. HCOOC2H5.

C. HCOOCH=CH2.

D. HCOOCH3.

Xem đáp án

Đáp án B

Etyl: CH3CH2

Fomat: HCOO –

→ Este etyl fomat có công thức là HCOOC2H5

 Câu 17. Este vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH = CH2.

B. CH3COOCH3.

C. CH2 = CHCOOCH3.

D. HCOOCH3.

Xem đáp án

Đáp án A

axetat: CH3COO –

vinyl: CH2 = CH –

→ Este vinyl axetat có công thức là CH3COOCH=CH2

Câu 18. Etse X có công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5– : phenyl). Tên gọi của X là:

A. metyl benzoat.

B. phenyl axetat.

C. benzyl axetat

D. phenyl axetic.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 19. Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây biểu thị một chất béo?

A. (C17H35COO)3C3H5.

B. CH3COOC2H5.

C. C3H5COOC2H5.

D. (CH3COO)3C3H5.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 20. Công thức của triolein là:

A. (CH3[CH2]16COO)3C3H5.

B. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5.

C. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5.

D. (CH3[CH2]14COO)3C3H5.

Xem đáp án

Đáp án C

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

 • Cách điều chế, nhận biết Este

 • Bài toán về phản ứng đốt cháy Este

 • Xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo

 • Bài toán về chất béo

 • Hiệu suất phản ứng Este hóa

 • 30 bài tập Este trong đề thi Đại học

 • 30 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Este có đáp án

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu:

Dạng bài tập cách gọi tên Este

. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu

Hóa học lớp 10

,

Giải bài tập Hóa học lớp 11

,

Hóa học lớp 12

,

Thi thpt Quốc gia môn Văn

,

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

,

Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

,

Thi thpt Quốc gia môn Toán

,

đề thi học kì 1 lớp 11

,

đề thi học kì 2 lớp 11

mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm

Tài liệu học tập lớp 12

của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

 • Giải bài tập Hóa học 12 bài 33: Hợp kim của sắt

 • Giải bài tập Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

 • Giải bài tập Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

 • Giải bài tập Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

 • Giải bài tập Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button