Kiến thức

DataTables-jQuery Plugin quản lý table tuyệt hảo-aduka.asia

Home

Lập Trình

Javascript

DataTables – jQuery Plugin quản lý table tuyệt hảo

1967

1

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Linkedin

Contents

 • 1 Mở đầu

  • 1.1 Bước 1

  • 1.2 Bước 2

  • 1.3 Bonus : tích hợp thêm các button download định dạng PDF, XLSX, CSV, PRINT…

Mở đầu

DataTables là một jQuery Plugin rất nổi tiếng và được rất nhiều các dev sử dụng trong dự án, tích hợp phân trang, tìm kiếm nhanh, download các định dạng file PDF, XLSX, CSV…mang lại trải nhiệm người dùng rất tuyệt vời. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng DataTables.

 • Hướng dẫn sử dụng Chosen jQuery – Plugin quản lý select box tuyệt vời

 • Hướng dẫn cài đặt tích hợp CKFinder vào CKEditor

 • Owl Carousel 2 – Plugin jQuery tạo slide tuyệt đẹp

DataTables cung cấp cho người dùng rất nhiều UI đẹp để tùy biến giao diện, trong bài này mình sẽ tích hợp Bootstrap 3 cho nó gần gũi và đơn giản mà lại đẹp, các bạn có thể tham khảo thêm các UI khác tại đây : 

DOWNLOAD

Bạn đang xem: DataTables-jQuery Plugin quản lý table tuyệt hảo-aduka.asia

Bước 1

Các bạn sẽ chèn các file css và js cần thiết vào project

<head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Demo Select2 jQuery - aduka.asia</title> <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> <link href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/dataTables.bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script> </head>

Bước 2

Tạo table với khối dữ liệu như sau, khi làm việc vs MySQL và PHP thì các bạn sẽ lấy dữ liệu từ Database ra và foreach ra bên ngoài, trong phạm vi bài viết này mình sẽ demo như sau

<table id="example" class="table table-striped table-bordered" cellspacing="0" width="100%"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Position</th> <th>Office</th> <th>Age</th> <th>Start date</th> <th>Salary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiger Nixon</td> <td>System Architect</td> <td>Edinburgh</td> <td>61</td> <td>2011/04/25</td> <td>$320,800</td> </tr> <tr> <td>Garrett Winters</td> <td>Accountant</td> <td>Tokyo</td> <td>63</td> <td>2011/07/25</td> <td>$170,750</td> </tr> <tr> <td>Ashton Cox</td> <td>Junior Technical Author</td> <td>San Francisco</td> <td>66</td> <td>2009/01/12</td> <td>$86,000</td> </tr> <tr> <td>Cedric Kelly</td> <td>Senior Javascript Developer</td> <td>Edinburgh</td> <td>22</td> <td>2012/03/29</td> <td>$433,060</td> </tr> <tr> <td>Airi Satou</td> <td>Accountant</td> <td>Tokyo</td> <td>33</td> <td>2008/11/28</td> <td>$162,700</td> </tr> <tr> <td>Brielle Williamson</td> <td>Integration Specialist</td> <td>New York</td> <td>61</td> <td>2012/12/02</td> <td>$372,000</td> </tr> <tr> <td>Herrod Chandler</td> <td>Sales Assistant</td> <td>San Francisco</td> <td>59</td> <td>2012/08/06</td> <td>$137,500</td> </tr> <tr> <td>Rhona Davidson</td> <td>Integration Specialist</td> <td>Tokyo</td> <td>55</td> <td>2010/10/14</td> <td>$327,900</td> </tr> <tr> <td>Colleen Hurst</td> <td>Javascript Developer</td> <td>San Francisco</td> <td>39</td> <td>2009/09/15</td> <td>$205,500</td> </tr> <tr> <td>Sonya Frost</td> <td>Software Engineer</td> <td>Edinburgh</td> <td>23</td> <td>2008/12/13</td> <td>$103,600</td> </tr> <tr> <td>Jena Gaines</td> <td>Office Manager</td> <td>London</td> <td>30</td> <td>2008/12/19</td> <td>$90,560</td> </tr> <tr> <td>Quinn Flynn</td> <td>Support Lead</td> <td>Edinburgh</td> <td>22</td> <td>2013/03/03</td> <td>$342,000</td> </tr> <tr> <td>Charde Marshall</td> <td>Regional Director</td> <td>San Francisco</td> <td>36</td> <td>2008/10/16</td> <td>$470,600</td> </tr> <tr> <td>Haley Kennedy</td> <td>Senior Marketing Designer</td> <td>London</td> <td>43</td> <td>2012/12/18</td> <td>$313,500</td> </tr> <tr> <td>Michael Silva</td> <td>Marketing Designer</td> <td>London</td> <td>66</td> <td>2012/11/27</td> <td>$198,500</td> </tr> <tr> <td>Paul Byrd</td> <td>Chief Financial Officer (CFO)</td> <td>New York</td> <td>64</td> <td>2010/06/09</td> <td>$725,000</td> </tr> <tr> <td>Gloria Little</td> <td>Systems Administrator</td> <td>New York</td> <td>59</td> <td>2009/04/10</td> <td>$237,500</td> </tr> <tr> <td>Gavin Joyce</td> <td>Developer</td> <td>Edinburgh</td> <td>42</td> <td>2010/12/22</td> <td>$92,575</td> </tr> <tr> <td>Jennifer Chang</td> <td>Regional Director</td> <td>Singapore</td> <td>28</td> <td>2010/11/14</td> <td>$357,650</td> </tr> <tr> <td>Brenden Wagner</td> <td>Software Engineer</td> <td>San Francisco</td> <td>28</td> <td>2011/06/07</td> <td>$206,850</td> </tr> <tr> <td>Fiona Green</td> <td>Chief Operating Officer (COO)</td> <td>San Francisco</td> <td>48</td> <td>2010/03/11</td> <td>$850,000</td> </tr> <tr> <td>Martena Mccray</td> <td>Post-Sales support</td> <td>Edinburgh</td> <td>46</td> <td>2011/03/09</td> <td>$324,050</td> </tr> <tr> <td>Unity Butler</td> <td>Marketing Designer</td> <td>San Francisco</td> <td>47</td> <td>2009/12/09</td> <td>$85,675</td> </tr> <tr> <td>Howard Hatfield</td> <td>Office Manager</td> <td>San Francisco</td> <td>51</td> <td>2008/12/16</td> <td>$164,500</td> </tr> <tr> <td>Hope Fuentes</td> <td>Secretary</td> <td>San Francisco</td> <td>41</td> <td>2010/02/12</td> <td>$109,850</td> </tr> <tr> <td>Vivian Harrell</td> <td>Financial Controller</td> <td>San Francisco</td> <td>62</td> <td>2009/02/14</td> <td>$452,500</td> </tr> <tr> <td>Sakura Yamamoto</td> <td>Support Engineer</td> <td>Tokyo</td> <td>37</td> <td>2009/08/19</td> <td>$139,575</td> </tr> <tr> <td>Thor Walton</td> <td>Developer</td> <td>New York</td> <td>61</td> <td>2013/08/11</td> <td>$98,540</td> </tr> <tr> <td>Finn Camacho</td> <td>Support Engineer</td> <td>San Francisco</td> <td>47</td> <td>2009/07/07</td> <td>$87,500</td> </tr> <tr> <td>Serge Baldwin</td> <td>Data Coordinator</td> <td>Singapore</td> <td>64</td> <td>2012/04/09</td> <td>$138,575</td> </tr> <tr> <td>Zenaida Frank</td> <td>Software Engineer</td> <td>New York</td> <td>63</td> <td>2010/01/04</td> <td>$125,250</td> </tr> <tr> <td>Jonas Alexander</td> <td>Developer</td> <td>San Francisco</td> <td>30</td> <td>2010/07/14</td> <td>$86,500</td> </tr> <tr> <td>Shad Decker</td> <td>Regional Director</td> <td>Edinburgh</td> <td>51</td> <td>2008/11/13</td> <td>$183,000</td> </tr> <tr> <td>Michael Bruce</td> <td>Javascript Developer</td> <td>Singapore</td> <td>29</td> <td>2011/06/27</td> <td>$183,000</td> </tr> <tr> <td>Donna Snider</td> <td>Customer Support</td> <td>New York</td> <td>27</td> <td>2011/01/25</td> <td>$112,000</td> </tr> </tbody> <tfoot> <tr> <th>Name</th> <th>Position</th> <th>Office</th> <th>Age</th> <th>Start date</th> <th>Salary</th> </tr> </tfoot> </table>

Bảng trên có id="example" và đoạn script để gọi plugin ra như sau

<script> $(document).ready(function() { $('#example').DataTable(); }); </script>

Vậy là xong rồi đó, chúng ta cùng mở thành quả ra xem nhé. Với các phần như vùng khoanh đỏ trong hình, các bạn có thể thay đổi bằng cách mở file jquery.dataTables.min.js ra và chỉnh sửa ở trong đó.

Bonus : tích hợp thêm các button download định dạng PDF, XLSX, CSV, PRINT…

Chèn các file css và js cần thiết

<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> <link href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/dataTables.bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> <link href="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/css/buttons.dataTables.min.css" rel="stylesheet" /> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/js/dataTables.buttons.min.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/js/buttons.flash.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.1.3/jszip.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.32/pdfmake.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.32/vfs_fonts.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/js/buttons.html5.min.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.1/js/buttons.print.min.js"></script>

Bảng table vẫn dữ nguyên như bên trên, đoạn script bây giờ sẽ thêm các thuộc tính sau

<script> $(document).ready(function() { $('#example').DataTable({ dom: 'Bfrtip', buttons: [ 'copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print' ] }); }); </script>

Các bạn hãy F5 để xem kết quả nhé ^^. Vậy là chúng ta đã làm thành công rồi đó, hãy click vào một button nào đó và nó sẽ down file xuống.

Trên trang chủ của DataTables còn rất rất nhiều thứ mà mình cũng chưa tìm hiểu hết được, các bạn có thể tham khảo tại : 

Trang chủ

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình, mọi thắc mắc các bạn hãy comment tại bài viết này mình sẽ support. Thank all !

 • TAGS
 • DATATABLES

 • JQUERY

 • JQUERY PLUGIN

 • TABLES

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Linkedin

Previous article

Hướng dẫn sử dụng Chosen jQuery – Plugin quản lý select box tuyệt vời

Next article

Tư vấn chọn mua laptop cho nghề lập trình

aduka.asia

Hãy like + share + comment nếu bạn thấy bài viết hữu ích và thể hiện là con người văn minh… Thank You !

1 COMMENT

 1. Mua Theme

  08/11/2018 at 16:03

  Bài hướng dẫn của bạn rất chi tiết, và dễ hiểu. Cảm ơn ad rất nhiều.

  Reply

LEAVE A REPLY

Cancel reply

Please enter your comment!

Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam.

Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive