Kiến thức

Trắc nghiệm Lực đẩy Ác-si-mét Vật Lý Lớp 8

Trắc nghiệm Lực đẩy Ác-si-mét Vật Lý Lớp 8

 • Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lực đẩy Ác-si-mét Vật Lý Lớp 8

  Câu 1:

  Một vật nằm trong một chất lỏng. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về các lực tác dụng lên vật?

  A. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là trọng lực P.

  B. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là Lực đẩy Ac-si-met.

  C. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Acsimet, hai lực này đều có cùng phương nhưng ngược chiều.

  D. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Acsimet, hai lực đẩy này đều có cùng phương và cùng chiều.

 • Câu 2:

  Treo một vật vào một lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 13,8 N. Vẫn treo một vật bằng lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ F’ = 8,8 N. Biết khối lượng riêng của nước là D = 1000kg/m3. Thể tích của vật và khối lượng riêng của vật.

   

  A. V = 0,0005 m3 và D = 7260 kg/m3

  B. V = 0,0005 m3 và D = 2760 kg/m3

  C. V = 0,05 m3 và D = 276 kg/m3

  D. Một cặp giá trị khác

 • Câu 3:

  Một  vật có khối lượng 598,5g làm bằng chất có khối lượng riêng d = 10,5 g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước. Cho trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là bao nhiêu?

  A. Fa = 0,37 N

  B. Fa = 0,47 N

  C. Fa = 0,57 N

  D. Fa = 0,67 N

 • Câu 4:

  Treo một vật nhỏ vào một lực kế và đặt chúng trong không khí, thấy lực kế chỉ F = 12 N. Vẫn treo bằng lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ F = 7 N. Cho khối lượng riêng của nước là D = 1000kg/m3. Thể tích của vật và trọng lượng riêng của nó có thể là giá trị nào trong các giá trị sau:

  A. V = 0,0005 m3 và d = 24 N/m3

  B. V = 0,005 m3 và d = 240 N/m3

  C. V = 0,0005 m3 và d = 24000 N/m3

  D. Một cặp giá trị khác.

 • Câu 5:

  Một vật bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100 cm3. Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7,8 N. Cho trọng lượng riêng của nước là d = 10 000 N/m3. Vật làm bằng chất gì?

  A. Đồng

  B. Nhôm

  C. Sắt

  D. Sứ

 • Câu 6:

  Một vật bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100 cm3. Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7,8 N. Cho trọng lượng riêng của nước là d = 10 000 N/m3. Tính lực đẩy Acsimet.

  A. F = 7,8 N

  B. F = 0,01 N

  C. F = 0,1 N

  D. F = 1 N

 • Câu 7:

  Thể tích một miếng sắt là 2dm3. Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước sẽ nhận giá trị nào trong các giá trị sau.

  A. F  = 10N

  B. F = 15 N

  C. F = 20 N

  D. F = 25 N

 • Câu 8:

  Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: Sắt, nhôm, sứ  có hình dạng khác nhau nhưng thể tích bằng nhau được nhúng trong nước. Lực đẩy của nước tác dụng lên ba vật sẽ như thế nào?

  A. Không bằng nhau vì ba vật làm bằng ba chất khác nhau.

  B. Bằng nhau vì chúng có cùng thể tích và cùng được nhúng trong cùng một chất lỏng là nước.

  C. Không bằng nhau vì chúng có hình dạng khác nhau.

  D. Bằng nhau vì ba vật có trọng lượng riêng giống nhau.

 • Câu 9:

  Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: Đồng, Sắt, Nhôm có khối lượng bằng nhau, khi nhúng ngập chúng vào trong nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào vật nào là lớn nhất, bé nhất?

  A. Nhôm và Đồng

  B. Nhôm và Sắt

  C. Sắt và nhôm

  D. Đồng và sắt

 • Câu 10:

  Điền từ vào chỗ trống: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ……………

  A. Trái sang phải

  B. Trên xuống dưới

  C. Dưới lên trên.

  D. Phải sang trái.

 • Câu 11:

  Treo một vật nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ giá trị P1. Nhúng vật nặng trong nước, lực kế chỉ giá trị P2?

  A. P1 = P2

  B. P1>P2

  C. P1

  D.  P1>= P2

 • Câu 12:

  Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước như hình vẽ. Hỏi lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất?

  A. Quả cầu 2 vì lớn nhất.

  B. Quả cầu 3 vì sâu nhất.

  C. Quả câu một vì nhỏ nhất.

  D. Bằng nhau vì cùng bằng thép nhúng trong nước.

 • Xem thêm: Thể bị động của People Say that

  Câu 13:

  Thả một viên bi rơi vào một cốc nước. Kết quả nào sau đây là đúng?

  A. Càng xuống sâu, lực đẩy Acsimet càng tăng, áp suất tác dụng lên viên bi càng giảm.

  B. Càng xuống sâu, lực đẩy Acsimet không đổi, áp suất tác dụng lên viên bi tăng lên.

  C. Càng xuống sâu, lực đẩy Acsimet càng giảm, áp suất tác dụng lên viên bi càng giảm.

  D. Càng xuống sâu, lực đẩy Acsimet càng giảm, áp suất tác dụng lên viên bi càng tăng.

 • Câu 14:

  Trong công thức tính lực đẩy Acsimet F = d.V. Các đại lượng d và V là gì?

  A. d là trọng lượng riêng của vật, V là thể tích của vật.

  B. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của vật.

  C. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể ích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  D. Một câu trả lời khác.

 • Câu 15:

  Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào các yếu tố nào?

  A. Trọng lượng riêng của vật.

  B. Trọng lượng riêng của chất lỏng.

  C. Thể tích của vật và thể tích của chất lỏng.

  D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng bị vật chiểm chỗ.

 • Câu 16:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hướng của lực đẩy Ascimet?

  A. Hướng thẳng đứng lên trên.

  B. Hướng thẳng đứng xuống dưới.

  C. Theo mọi hướng.

  D. Theo một hướng khác.

 • Câu 17:

  Một vật đặc có thể tích 64cm3 được thả vào một bể nước, người ta đo được phần nổi lên trên có có thể tích 58,88cm3. Trọng lượng riêng của vật đó là: 

  A. 800 N/m3

  B. 8000 N/m3

  C. 1280 N/m3

  D. 12 800 N/m3

 • Câu 18:

  Gọi dv là trọng lượng riêng của chất làm vật, d là trọng lượng riêng của chất lỏng. Điều nào sau đây là không đúng?

  A. Vật sẽ chìm xuống khi dv > d

  B. Vật sẽ chìm xuống một nửa khi dv < d

  C. Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi dv > d

  D. Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi dv = d

 • Câu 19:

  Nếu gọi P là trọng lượng của vật, F là lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng hoàn toàn trong chất lỏng. Điều kiện nào sau đây là đúng cho trường hợp vật nổi lên bề mặt chất lỏng? 

  A.  P = F

  B. P > F

  C. P < F

  D. P ≥ F

 • Câu 20:

  Móc một vật vào lực kế, ngoài không khí lực kế chỉ 2.75N. Khi nhúng chìm vật trong nước lực kế chỉ 1,82N. Thể tích của vật là: 

  A. 930 cm3

  B. 9300 cm3

  C. 93 cm3

  D. 9,3 cm3

 • Câu 21:

  Trong các câu sau, câu nào đúng?

  A. Lực đẩy Ac si met cùng chiều với trọng lực.

  B. Lực đẩy Ac si met tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

  C. Lực đẩy Ac si met có điểm đặt ở vật.

  D. Lực đẩy Ac si met luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

 • Câu 22:

  Một vật móc vào 1 lực kế; ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Thể tích của vật là:

  A. 213cm3

  B. 183cm3

  C. 30cm3

  D. 396cm3

 • Câu 23:

  Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Lực đẩy Acsimét có độ lớn là:

  A. 1,7N

  B. 1,2N

  C. 2,9N

  D. 0,5N.

 • Câu 24:

  Treo một vật nặng có thể tích 0,5dm3 vào đầu của lực kế rồi nhúng ngập vào trong nước, khi đó lực kế chỉ giá trị 5N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, trọng lượng thực của vật nặng là

  A. 10N.

  B. 5,5N.

  C.  5N.

  D. 0,1N.

 • Câu 25:

  Một vật có thể tích 0,1m3 và trọng lượng 2500N. Để giữ vật cân bằng trong nước phải tác dụng lên vật một lực có phương thẳng đứng hướng từ dưới lên trên và có độ lớn: 

  A. 2500N

  B. 1000N

  C. 1500N

  D. > 2500N

 • Xem thêm: Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3

  Câu 26:

  Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si met lớn hơn? Vì sao?

  A. Thỏi đồng ở trong dầu chịu lực đẩy Ác si met lớn hơn vì trọng lượng riêng của dầu lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

  B. Thỏi đồng ở trong nước chịu lực đẩy Ác si met nhỏ hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

  C. Thỏi đồng ở trong nước chịu lực đẩy Ác si met lớn hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

  D. Lực đẩy Ác si met tác dụng lên hai thỏi như nhau vì cả hai thỏi cùng chiếm trong chất lỏng một thể tích như nhau.

 • Câu 27:

  Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: đồng, sắt, nhôm có khối lượng bằng nhau. Khi nhúng ngập chúng vào trong nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào các vật theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

  A. Đồng – nhôm – sắt.

  B. Nhôm – đồng – sắt.

  C. Nhôm – sắt – đồng.

  D. Sắt – nhôm – đồng.

 • Câu 28:

  Ba quả cầu có cùng thể tích , quả cầu 1 làm bằng nhôm, quả cầu 2 làm bằng đồng, quả cầu 3 làm bằng sắt. Nhúng chìm cả 3 quả cầu vào trong nước. So sánh lực đẩy Acsimét tác dụng lên mỗi quả cầu ta thấy.

  A. F1A > F2A > F3A

  B. F1A = F2A = F3A

  C. F3A > F2A > F1A

  D. F2A > F3A > F1A

 • Câu 29:

  Trong các phát biểu sau đây về lực đẩy Acsimet, phát biểu nào là đúng?

  A. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật theo mọi phương.

  B. Lực đẩy Acsimet bao giờ cũng hướng thẳng đứng từ dưới lên trên.

  C. Lực đẩy Acsimet bao giờ cũng hướng thẳng đứng từ dưới lên trên.

  D. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật bao giờ cũng ngược chiều với lực khác tác dụng lên vật đó.

 • Câu 30:

  Một quả cầu bằng thép được nhúng lần lượt vào nước và rượu. phát biểu nào sau đây đúng ?

  A. Nhúng quả cầu vào nước càng sâu lực đẩy Ác-si-mét càng lớn.

  B. Nhúng quả cầu vào rượu càng sâu lực đẩy Ác-si-mét càng nhỏ.

  C. Nhúng quả cầu vào rượu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn khi nhúng vào nước.

  D. Nhúng quả cầu vào nước lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn khi nhúng vào rượu.

 • Câu 31:

  Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố:

  A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.

  C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

 • Câu 32:

  Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố:

  A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.

  C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

 • Câu 33:

  Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì

  A. Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên nó càng tăng, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng.

  B. Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên nó càng giảm, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng.

  C. Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng.

  D. Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó không đổi.

 • Câu 34:

  Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8 N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6 N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104 N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác – si – mét của không khí. Thể tích của vật nặng là

  A.  480 cm3

  B. 360 cm3

  C. 120 cm3

  D. 20 cm3

 • Câu 35:

  Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:

  A. Trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nước.

  B. Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

  C. Lực đẩy Ác – si –mét lớn hơn trọng lượng của vật.

  D. Lực đẩy Ác – si –mét nhỏ hơn trọng lượng của vật.

 • Câu 36:

  Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì chỉ số của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước? Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3

  A. 10,5

  B. 12,5

  C. 13,5

  D. 11,5

 • Câu 37:

  Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng là 1,458N. Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu rồi hàn kín lại, để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước? Biết trọng lượng riêng của nước và nhôm lần lượt là 10 000 N/m3 và 27 000 N/m3.

  A. 33cm3

  B. 34cm3

  C. 35cm3

  D. 36cm3

 • Xem thêm: Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) – Trường Đại học Đà Lạt

  Câu 38:

  Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác – si –mét tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu. Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ác – si – mét có thay đổi không? Tại sao?

  A. Trong rượu lớn hơn

  B. Trong nước lớn hơn

  C. Không thay đổi

  D. Chưa đủ dữ kiện để kết luận

 • Câu 39:

  Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: đồng, sắt, nhôm có khối lượng bằng nhau, khi nhúng ngập chúng vào nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào ba vật có khác nhau không? Tại sao?

  A. Nhôm lớn nhất

  B. Đồng lớn nhất

  C. Sắt lớn nhất

  D. Cả ba như nhau

 • Câu 40:

  Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước. Hỏi lực Ác – si –mét tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng:

   

  A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất.

  B. Quả 2, vì nó lớn nhất.

  C. Quả 1, vì nó nhỏ nhất.

  D. Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng trong nước.

 • Câu 41:

  Lực đẩy Ác – si – mét nhỏ hơn trọng lượng thì:

  A. Vật chìm xuống

  B. Vật nổi lên

  C. Vật lơ lửng trong chất lỏng

  D. Vật chìm xuống đáy chất lỏng

 • Câu 42:

  Một vật nặng 4kg có khối lượng riêng bằng 2000 kg/m3. Khi thả vào chất lỏng có khối lượng riêng bằng 800 kg/m3. Khối lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ bằng:

  A. 1800g.

  B. 850g.  

  C. 1700g.   

  D. 1600g.

 • Câu 43:

  Khi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật (FA = P) thì vật có thể ở trong trạng thái nào dưới đây?

  A. Vật chỉ có thể lơ lửng trong chất lỏng.

  B. Vật chi có thể nổi trên mặt chất lỏng.

  C. Vật chìm xuống và nằm yên ở đáy bình đựng chất lỏng.

  D. Vật có thể lơ lửng trong chất lỏng hoặc nổi trên mặt chất lỏng.

 • Câu 44:

  Một vật nặng 50kg đang nổi trên mặt chất lỏng. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật bằng:

  A. > 500N

  B.  500N

  C. < 500N

  D. Không đủ dữ liệu để xác định

 • Câu 45:

  Ba quả cầu có cùng thể tích , quả cầu 1 làm bằng nhôm, quả cầu 2 làm bằng đồng, quả cầu 3 làm bằng sắt. Nhúng chìm cả 3 quả cầu vào trong nước. Lực đẩy Acsimét tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất:

  A. Quả cầu đồng

  B. Quả cầu sắt

  C. Quả cầu nhôm

  D. Lực đẩy Acsimét tác dụng lên 3 quả cầu như nhau

 • Câu 46:

  Một vật nặng 3600g có khối lượng riêng bằng 1800kg/m3. Khi thả vào chất lỏng có khối lượng riêng bằng 850kg/m3, nó hoàn toàn nằm dưới mặt chất lỏng. Vật đã chiếm chỗ chất lỏng có thể tích bằng:

  A. 2m3 

  B. 2.10-1 m3

  C. 2.10-2 m3

  D. 2.10-3 m3

 • Câu 47:

  Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sứ (có khối lượng riêng là 2300kg/m3), nhôm (có khối lượng riêng là 2700kg/m3), sắt (có khối lượng riêng là 7800kg/m3) có khối lượng bằng nhau, khi nhúng chúng ngập vào nước thì độ lớn lực đẩy của nước tác dụng vào:

  A. Sắt lớn nhất, sứ nhỏ nhất

  B. Ba vật như nhau

  C. Sứ lớn nhất, sắt nhỏ nhất

  D. Sắt lớn nhất, nhôm nhỏ nhất

 • Câu 48:

  Một vật đặc treo vào 1 lực kế, ở ngoài không khí chỉ 3,56N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,4N. Hỏi vật đó được làm bằng chất gì? Biết khối lượng riêng của nhôm, sắt, đồng, chì theo thứ tự là 2700 kg/m3 , 7800 kg/m3 , 8900 kg/m3 , 11300 kg/m3

  A. Đồng

  B. Nhôm

  C. Chì

  D. Sắt

 • Câu 49:

  Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi 

  C. Không thay đổi

  D. Chỉ số 0.

 • Câu 50:

  Một vật móc vào 1 lực kế; ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Thể tích của vật là:

  A. 213cm3

  B. 183cm3

  C. 30cm3

  D. 396cm3

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button