Kiến thức

Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

Bạn đang xem: Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

6

5155

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Bài toán: Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

Input: chuỗi s

Xử lý: Gán đếm=0

Duyệt chuỗi, nếu s[i] là khoản trắng và s[i+1] khác khoản trắng thì tăng đếm +1

Nhưng như vậy thì từ đầu tiên không có khoản trắng thì sao?

Ví dụ: Le   Cong   Danh nó sẽ đếm được 2 từ

Vậy nếu s[0] khác khoản trắng thì dem=1 còn nếu nó có khoản trắng thì vòng lặp trên nó sẽ duyệt qua

output: đếm

Hàm đếm số từ

int demsotu(char *s) { int n=strlen(s),i; int dem=0; if(s[0]!=' ') dem=1; for( i=0;i<n-1;i++) { if(s[i]==' ' && s[i+1]!=' ') dem++; } return dem; }

Chương trình

#include<stdio.h> #include<conio.h> #include<string.h> int demsotu(char *s); void main() { char s[90]; printf("nhap chuoi "); gets(s); int kq=demsotu(s); printf("nSo tu trong chuoi la: %d",kq); getch(); } int demsotu(char *s) { int n=strlen(s),i; int dem=0; if(s[0]!=' ') dem=1; for( i=0;i<n-1;i++) { if(s[i]==' ' && s[i+1]!=' ') dem++; } return dem; }

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

  • TAGS
  • Đếm từ trong xâu

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Previous article

Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s

Next article

Tiến trình thực hiện thiết kế giải pháp CNTT

Lê Công Danh

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button