Kiến thức

HÔ HẤP (CON ĐƯỜNG HÔ HẤP (Hô hấp sáng (Khái niệm: Là quá trình hấp thụ…

Bạn đang xem: HÔ HẤP (CON ĐƯỜNG HÔ HẤP (Hô hấp sáng (Khái niệm: Là quá trình hấp thụ…

HÔ HẤP (CON ĐƯỜNG HÔ HẤP (Hô hấp sáng (Khái niệm: Là quá trình hấp thụ…

  • HÔ HẤP
   • KHÁI QUÁT
    • Định nghĩa
     • Là quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng, một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP.
     • PTPƯ: C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + Q (năng lượng: ATP + nhiệt)
    • Vai trò
     • Giải phóng ATP được sử dụng cho các quá trình sống của cơ thể: trao đổi chất, hấp thụ và vận chuyển các chất, …
     • Hình thành nhiều sản phẩm trung gian là nguyên liệu của các quá trình tổng hợp nhiều chát khác trong cơ thể.
     • Giải phóng nhiệt để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây.
   • MỐI QUAN HỆ GIỮA
    HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP
    • Sản phẩm của quang hợp (C6H12O6 và O2) là nguyên liệu của hô hấp và chất oxi hoá trong hô hấp.
    • Sản phẩm của hô hấp (CO2 và H2O) là nguyên liệu để tổng hợp nên C6H12O6 và giải phóng O2 trong quang hợp.
   • CON ĐƯỜNG
    HÔ HẤP
    • Phân giải kị khí
     • Điều kiện: Thiếu O2
     • Gồm 2 giai đoạn: đường phân và lên men
      • Đường phân xảy ra ở tế bào chất
       PTPƯ: 1 C6H12O6 -> 2 axit piruvic + 2 ATP
      • Lên men xảy ra ở tế bào chất, tạo ra rượu etylic + CO2 (lên men etylic) hoặc axit lactic (lên men lactic).
     • Hiệu quả năng lượng: 2 ATP
    • Phân giải hiếu khí
     • Điều kiện: Đủ O2
     • Gồm 2 giai đoạn:
      đường phân và hô
      hấp hiếu khí
      • Đường phân xảy ra ở tế
       bào chất
       PTPƯ: 1 C6H12O6 -> 2 axit piruvic + 2 ATP
      • Hô hấp hiếu khí gồm chu trình crep (chất nền ti thể) và chuỗi chuyền e (màng trong ti thể).
       Sản phẩm: 2 axit piruvic -> 6 CO2 + 6 H2O + 36 ATP
     • Hiệu quả năng lượng: 38ATP
    • Hô hấp sáng
     • Khái niệm: Là quá trình
      hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.
     • Đối tượng: thực vật C3
      Điều kiện: cường độ ánh sáng cao, [CO2] thấp, [O2] cao.
     • Bộ máy hô hấp ánh sáng:
      lục lạp (nơi hình thành nguyên liệu), peroxixom (nơi oxi hoá nguyên liệu nhờ enzim oxigenaza) và ti thể (nơi giải phóng CO2).
     • Vai trò: không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp, có hình thành 1 vài axit amin (serin, glixin).

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button