Kiến thức

Danh sách hàm trong Google Trang tính-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Bạn đang xem: Danh sách hàm trong Google Trang tính-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Danh sách hàm trong Google Trang tính

Bảng tính Google hỗ trợ các công thức ô thường tìm thấy trong hầu hết các gói bảng tính dành cho máy tính để bàn. Bạn có thể sử dụng những công thức này để tạo hàm thao tác dữ liệu và tính toán các chuỗi và số.

Dưới đây là danh sách tất cả các hàm có sẵn trong mỗi danh mục. Khi sử dụng các hàm này, hãy nhớ thêm dấu ngoặc kép xung quanh tất cả các thành phần của hàm được tạo bởi các ký tự chữ và số không tham chiếu tới ô hay cột.

Bạn có thể

thay đổi ngôn ngữ của các hàm trong Google Trang tính

giữa tiếng Anh và 21 ngôn ngữ khác.

Thu hẹp theo…Ngày thángKỹ thuậtLọcTài chínhGoogleThông tinLogicTìm kiếmToán họcToán tửThống kêVăn bảnCơ sở dữ liệuTrình phân tích cú phápMảngWeb

Type Name Syntax Description
Ngày tháng Hàm DATE DATE(năm; tháng; ngày) Chuyển đổi năm, tháng và ngày cho sẵn sang một ngày (theo lịch).

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm DATEDIF DATEDIF(ngày_bắt_đầu; ngày_kết_thúc; đơn_vị) Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày tháng.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm DATEVALUE DATEVALUE(chuỗi_ngày_tháng) Chuyển đổi một chuỗi ngày tháng đã cho ở một định dạng đã biết thành một giá trị ngày tháng.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm DAY DAY(ngày) Trả về số thứ tự của ngày trong tháng, dựa trên một giá trị ngày tháng cho sẵn, ở định dạng số.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm DAYS DAYS(ngày_kết_thúc; ngày_bắt_đầu) Trả về số ngày giữa hai ngày tháng.

Tìm hiểu thêm. 

Ngày tháng Hàm DAYS360 DAYS360(ngày_bắt_đầu; ngày_kết_thúc; [phương_thức]) Trả về số ngày giữa hai ngày tháng trên cơ sở một năm có 360 ngày dùng trong một số cách tính lãi suất tài chính.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm EDATE EDATE(ngày_bắt_đầu; tháng) Trả về một ngày (theo lịch) trước hoặc sau một số tháng đã chỉ định kể từ một ngày (theo lịch) khác.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm EOMONTH EOMONTH(ngày_bắt_đầu; tháng) Trả lại ngày tháng đại diện cho ngày cuối cùng của một tháng trước hay sau một số tháng kể từ một ngày tháng khác.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm HOUR HOUR(giờ) Trả về thành phần giờ của một giờ cụ thể, ở định dạng số.

Tìm hiểu thêm

Ngày_tháng
Ngày tháng Hàm MINUTE MINUTE(thời_gian) Trả về thành phần phút của một giờ cụ thể, ở định dạng số.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm MONTH MONTH(ngày_tháng) Trả về tháng của năm căn cứ trên ngày tháng cho sẵn, ở định dạng số.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm NETWORKDAYS NETWORKDAYS(ngày_bắt_đầu; ngày_kết_thúc; [ngày_lễ]) Trả lại số ngày làm việc thực giữa hai ngày đã cho.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL(ngày_tháng_bắt_đầu; ngày_tháng_kết_thúc; [ngày_cuối_tuần]; [ngày_lễ])  Trả về số ngày làm việc thực giữa hai ngày cho trước, không kể những ngày lễ và ngày cuối tuần cụ thể.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm NOW NOW() Trả về ngày tháng và giờ hiện tại dưới dạng giá trị ngày tháng.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm SECOND SECOND(thời_gian) Trả về thành phần giây của một giờ cụ thể, ở định dạng số.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng TIME TIME(giờ; phút; giây) Chuyển đổi giá trị giờ, phút và giây cho sẵn thành giờ.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm TIMEVALUE TIMEVALUE(chuỗi_giờ) Trả về phần của một ngày 24 giờ tương ứng với giờ cho sẵn.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm TODAY TODAY() Trả về ngày tháng hiện tại dưới dạng giá trị ngày tháng.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm WEEKDAY WEEKDAY(ngày, [loại]) Trả về một số đại diện cho ngày trong tuần của ngày tháng đã cho.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm WEEKNUM WEEKNUM(ngày_tháng; [loại]) Trả về số thứ tự của tuần trong năm căn cứ trên ngày tháng cho trước.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm WORKDAY Hàm WORKDAY(ngày_tháng_bắt_đầu; số_ngày; [ngày_nghỉ]) Tính toán ngày kết thúc sau số ngày làm việc được chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL(ngày_tháng_bắt_đầu; số_ngày; [ngày_cuối_tuần]; [ngày_lễ]) Tính toán ngày tháng sau một số ngày làm việc cụ thể, không kể những ngày lễ và ngày cuối tuần cụ thể.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm YEAR YEAR(ngày) Trả về năm được chỉ định bằng một ngày tháng cho sẵn.

Tìm hiểu thêm

Ngày tháng Hàm YEARFRAC YEARFRAC(ngày_bắt_đầu; ngày_kết_thúc; [quy_ước_đếm_ngày]) Trả lại số năm, bao gồm phân số của năm, giữa hai ngày tháng bằng cách sử dụng một quy ước đếm ngày được nêu rõ.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật
Kỹ thuật
Kỹ thuật
Kỹ thuật Hàm BITAND BITAND(giá_trị1; giá_trị2) Boolean đảo bit AND của hai số.

Tìm hiểu thêm. 

Kỹ thuật Hàm BITLSHIFT BITLSHIFT(giá_trị; số_lượng_di_chuyển) Di chuyển các bit của số đã nhập vào một lượng nhất định các vị trí sang trái.

Tìm hiểu thêm

 

Kỹ thuật Hàm BITOR BITOR(giá_trị1; giá_trị2) Boolean đảo bit OR của hai số.

Tìm hiểu thêm. 

Kỹ thuật Hàm BITRSHIFT BITRSHIFT(giá_trị; số_lượng_di_chuyển) Di chuyển các bit của số đã nhập vào một lượng nhất định các vị trí sang phải.

Tìm hiểu thêm. 

Kỹ thuật Hàm BITXOR BITXOR (giá_trị1; giá_trị2) Đảo bit XOR (không bao gồm hàm OR) của 2 số.

Tìm hiểu thêm. 

Kỹ thuật Hàm COMPLEX COMPLEX(phần_thực; phần_ảo; [hậu_tố]) Tạo một số phức được cấp cho hệ số ảo và thực.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật
Kỹ thuật
Kỹ thuật
Kỹ thuật Hàm DELTA DELTA(số1; [số2]) So sánh 2 giá trị số, trả về 1 nếu chúng bằng nhau.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật Hàm ERF ERF(giới_hạn_dưới; [giới_hạn_trên]) Hàm ERF trả về tích phân của hàm sai số Gauss trong một khoảng các giá trị.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm ERF.PRECISE ERF.PRECISE(giới_hạn_dưới; [giới_hạn_trên]) Xem

ERF

Kỹ thuật Hàm GESTEP GESTEP(giá_trị, [bước]) Trả về 1 nếu tỷ lệ này lớn hơn hoặc bằng giá trị bước đã cung cấp hoặc 0 nếu ngược lại. Nếu không cung cấp giá trị bước thì sẽ sử dụng giá trị mặc định là 0.

Tìm hiểu thêm. 

Kỹ thuật
Kỹ thuật Hàm HEX2DEC HEX2DEC(số_thập_lục_phân_có_dấu) Chuyển đổi số thập lục phân có dấu sang định dạng thập phân.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật
Kỹ thuật Hàm IMABS IMABS(số) Trả về giá trị tuyệt đối của một số phức.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật Hàm IMAGINARY IMAGINARY(số_phức) Trả về hệ số ảo của một số phức.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật Hàm IMARGUMENT IMARGUMENT(số) Hàm IMARGUMENT trả về góc (còn được gọi là đối số hoặc theta) của số phức đã cho tính bằng rađian.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật IMCONJUGATE IMCONJUGATE(số) Trả về liên hợp phức của một số.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật Hàm IMCOS IMCOS(số) Hàm IMCOS trả về cosin của một số phức đã cho.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMCOSH IMCOSH(số) Trả về cosin hyperbol của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “cosh(x+yi)”.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMCOT IMCOT(số) Trả về cotang của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “cot(x+yi)”.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMCOTH IMCOTH(số) Trả về cotang hyperbol của số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “coth(x+yi)”. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật IMCSC IMCSC(số) Trả về cosec của số phức đã cho.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMCSCH IMCSCH(số) Trả về cosec hyperbol của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “csch(x+yi)”. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMDIV IMDIV(số_bị_chia; số_chia) Trả về một số phức bị chia cho một số phức khác.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật IMEXP IMEXP(số_mũ) Trả về số Euler, e (~2,718) được nâng lên một lũy thừa phức.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật IMLOG IMLOG(giá_trị; cơ_số) Trả về logarit của một số phức với cơ số đã chỉ định. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMLOG10 IMLOG10(giá_trị) Trả về logarit của một số phức với cơ số 10. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMLOG2 IMLOG2(giá_trị) Trả về lôgarit của một số phức với cơ số 2. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMPRODUCT IMPRODUCT(thừa_số_1; [thừa_số_2; ...]) Trả về kết quả khi nhân một chuỗi các số phức với nhau.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật Hàm IMREAL IMREAL(số_phức) Trả về hệ số thực của một số phức.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật Hàm IMSEC IMSEC(số) Trả về sec của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “sec(x+yi)”. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMSECH IMSECH(số) Trả về sec hyperbol của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “sec(x+yi)”. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật IMSIN IMSIN (số) Trả về sin của một số phức đã cho.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMSINH IMSINH(số) Trả về sin hyperbol của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “sinh(x+yi)”. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMSUB IMSUB(số_đầu_tiên; số_thứ_hai) Trả về hiệu của hai số phức.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật Hàm IMSUM IMSUM(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Trả về tổng của một chuỗi các số phức.

Tìm hiểu thêm

Kỹ thuật IMTAN IMTAN(số) Trả về tang của số phức đã cho.

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật Hàm IMTANH IMTANH(số) Trả về tang hyperbol của số phức đã cho. Ví dụ: một số phức cho trước “x+yi” trả về “tanh(x+yi)”. 

Tìm hiểu thêm

.

Kỹ thuật
Kỹ thuật
Kỹ thuật
Lọc Hàm FILTER FILTER(dải_ô; điều_kiện1; [điều_kiện2]) Trả về phiên bản dải ô nguồn đã được lọc, chỉ trả về các hàng hoặc cột đáp ứng các điều kiện được chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Lọc Hàm SORT SORT(dải_ô; cột_sắp_xếp; tăng_dần; [cột_sắp_xếp2]; [tăng_dần2]) Sắp xếp các hàng của một mảng hoặc dải ô đã cho theo giá trị thuộc một hoặc nhiều cột.

Tìm hiểu thêm

Bộ lọc
Lọc Hàm UNIQUE UNIQUE(dải_ô) Trả về các hàng đơn nhất trong dải ô nguồn đã cho, hủy các hàng trùng lặp. Hàng được trả về theo thứ tự mà chúng lần đầu xuất hiện trong dải ô nguồn.

Tìm hiểu thêm

Tài chính
Tài chính
Tài chính Hàm AMORLINEC AMORLINC(chi_phí; ngày_mua; kết_thúc_kỳ_đầu_tiên; giá_trị_thu_hồi; tỷ_lệ; [cơ_sở]) Trả về khấu hao cho kỳ kế toán hoặc khấu hao theo tỷ lệ nếu mua tài sản vào giữa kỳ.

Tìm hiểu thêm. 

Tài chính
Tài chính
Tài chính Hàm COUPDAYSNC COUPDAYSNC(ngày_kết_toán; ngày_đáo_hạn; tần_suất; [quy_ước_tính_ngày])  Tính toán số ngày từ ngày quyết toán cho đến lần thanh toán lãi hoặc phiếu giảm giá tiếp theo.

Tìm hiểu thêm

Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính Hàm DURATION DURATION(ngày_kết_toán; ngày_đáo_hạn; lãi_suất; lợi_tức; tần_suất; [quy_ước_tính_ngày]). Tính toán số kỳ hạn tính lãi kép bắt buộc đối với khoản đầu tư của giá trị hiện tại được xác định khi đánh giá theo tỷ suất đã cho để đạt đến giá trị mục tiêu.

Tìm hiểu thêm

Tài chính
Tài chính Hàm FV FV(lãi_suất, số_kỳ, khoản_thanh_toán, [giá_trị_hiện_tại], [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu]) Tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư theo niên kim dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Tìm hiểu thêm

Tài chính
Tài chính Hàm INTRATE INTRATE(ngày_mua; ngày_bán; giá_mua; giá_bán; [quy_ước_tính_ngày])  Tính toán lãi suất thực tế phát sinh khi mua một khoản đầu tư ở một giá và bán ở một giá khác mà không kèm theo lãi suất hoặc cổ tức do chính khoản đầu tư đó tạo ra.

Tìm hiểu thêm

Tài chính Hàm IPMT IPST(lãi_suất; kỳ; số_kỳ;giá_trị_hiện_tại; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu]) Tính toán thanh toán lãi suất cho một khoản đầu tư dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Tìm hiểu thêm

Tài chính Hàm IRR IRR(khoản_chi_trả_của_dòng_tiền; [tỷ_suất_ước_lượng]) Tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ từ một khoản đầu tư dựa vào một chuỗi các dòng tiền định kỳ.

Tìm hiểu thêm

Tài chính Hàm ISPM ISPMT(lãi_suất; kỳ; số_kỳ; giá_trị_hiện_tại) Hàm ISPMT tính toán tiền lãi phải trả trong một khoảng thời gian cụ thể của một khoản đầu tư.

Tìm hiểu thêm

.

Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính Hàm NPER NPER(lãi_suất; khoản_thanh_toán; giá_trị_hiện_tại; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu])  Tính toán số kỳ thanh toán cho một khoản đầu tư dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Tìm hiểu thêm

Tài chính Hàm NPV NPV(chiết_khấu; dòng_tiền1; [dòng_tiền2; ...]) Tính toán giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư dựa vào một chuỗi các dòng tiền định kỳ và lãi suất chiết khấu.

Tìm hiểu thêm

Tài chính Hàm PDURATION PDURATION(lãi_suất; giá_trị_hiện_tại; giá_trị_tương_lai) Trả về số kỳ để một khoản đầu tư đạt được một giá trị cụ thể ở lãi suất nhất định. 

Tìm hiểu thêm

.

Tài chính Hàm PMT PMT(lãi_suất; số_kỳ;giá_trị_hiện_tại; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu]) Tính toán khoản thanh toán định kỳ cho khoản đầu tư theo niên kim dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Tìm hiểu thêm

Tài chính Hàm PPMT PPMT(lãi_suất; kỳ; số_kỳ;giá_trị_hiện_tại; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu]) Tính toán khoản thanh toán tiền gốc của khoản đầu tư dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Tìm hiểu thêm

Tài chính
Tài chính
Tài chính Hàm PRICEMAT PRICEMAT(ngày_kết_toán; ngày_đáo_hạn; ngày_phát_hành; lãi_suất; lợi_tức; [quy_ước_tính_ngày])  Tính toán giá của chứng khoán thanh toán lãi suất khi đáo hạn, dựa vào lợi tức dự kiến.

Tìm hiểu thêm

Tài chính Hàm PV PV(lãi_suất; số_kỳ;giá_trị_hiện_tại; khoản_thanh_toán; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu]) Tính toán giá trị hiện tại của một khoản đầu tư theo niên kim dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Tìm hiểu thêm

Tài chính
Tài chính Hàm RECEIVED RECEIVED(ngày_kết_toán;ngày_đáo_hạn; khoản_đầu_tư; chiết_khấu; [quy_ước_tính_ngày])  Tính toán số tiền nhận được khi đáo hạn cho một khoản đầu tư vào các chứng khoán có thu nhập cố định được mua vào một ngày.

Tìm hiểu thêm

Tài chính Hàm RRI RRI(số_kỳ; giá_trị_hiện_tại; giá_trị_tương_lai) Trả về lãi suất cần thiết để một khoản đầu tư đạt đến một giá trị cụ thể trong một số kỳ nhất định. 

Tìm hiểu thêm

.

Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính Hàm VDB VDB(chi_phí; giá_trị_thu_hồi; thời_gian_hoạt_động; khoảng_thời_gian_bắt_đầu; khoảng_thời_gian_kết_thúc; [hệ_số]; [không_chuyển_đổi]) Trả về mức khấu hao tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể (hoặc một phần thời gian). 

Tìm hiểu thêm

.

Tài chính Hàm XIRR XIRR(khoản_chi_trả_của_dòng_tiền; ngày_tương_ứng_với_dòng_tiền; [Deluxeguess]) Tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một khoản đầu tư dựa vào một chuỗi các dòng tiền có khả năng không theo định kỳ.

Tìm hiểu thêm

Tài chính
Tài chính
Tài chính Hàm YIELDDISC YIELDDISC(ngày_kết_toán;ngày_đáo_hạn; giá; giá_trị_hoàn_trả; [quy_ước_tính_ngày])  Tính toán lợi tức hàng năm của một chứng khoán chiết khấu (không chịu lãi suất), dựa vào giá.

Tìm hiểu thêm

Tài chính
Google Hàm ARRAYFORMULA ARRAYFORMULA(công_thức_mảng) Cho phép hiển thị các giá trị được trả về từ công thức mảng thành nhiều hàng và/hoặc cột và sử dụng các hàm không cho mảng với mảng

Tìm hiểu thêm

Google Hàm DETECTLANGUAGE DETECTLANGUAGE(văn_bản_hoặc_dải_ô) Xác định ngôn ngữ dùng trong văn bản bên trong dải ô chỉ định sẵn.

Tìm hiểu thêm

Google Hàm GOOGLEFINANCE GOOGLEFINANCE(mã_chứng_khoán; [thuộc_tính]; [ngày_bắt_đầu]; [ngày_kết_thúc|số_ngày]; [khoảng]) Tìm nạp thông tin chứng khoán hiện tại hoặc quá khứ từ Google Finance.

Tìm hiểu thêm

Google Hàm GOOGLETRANSLATE GOOGLETRANSLATE(văn_bản; [ngôn_ngữ_nguồn]; [ngôn_ngữ_đích]) Dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác 

Tìm hiểu thêm

Google Hàm IMAGE IMAGE(url; [chế_độ]; [chiều_cao]; [chiều_rộng]) Chèn hình ảnh vào ô.

Tìm hiểu thêm

Google Hàm QUERY QUERY(dữ_liệu; truy_vấn; [tiêu_đề]) Chạy một truy vấn bằng Ngôn ngữ truy vấn của API Google Visualization trên nhiều dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Google Hàm SPARKLINE SPARKLINE(dữ_liệu; [tùy_chọn]) Tạo biểu đồ nhỏ trong một ô.

Tìm hiểu thêm

Thông tin
Thông tin Hàm ISBLANK ISBLANK(giá_trị) Kiểm tra liệu ô được tham chiếu có bị trống hay không.

Tìm hiểu thêm

Thông tin Hàm ISDATE ISDATE(giá_trị) Trả về cho dù giá trị là một ngày.

Tìm hiểu thêm. 

Thông tin Hàm ISEMAIL Hàm ISEMAIL(giá_trị) Kiểm tra liệu giá trị có phải là một địa chỉ email hợp lệ.

Tìm hiểu thêm

Thông tin
Thông tin Hàm ISERROR ISERROR(value) Kiểm tra liệu giá trị có phải là một lỗi hay không.

Tìm hiểu thêm

Thông tin
Thông tin Hàm ISLOGICAL ISLOGICAL(giá_trị) Kiểm tra liệu giá trị là `TRUE` hay `FALSE`.

Tìm hiểu thêm

Thông tin Hàm ISNA ISNA(value) Kiểm tra liệu giá trị có phải là lỗi `#N/A` hay không.

Tìm hiểu thêm

Thông tin
Thông tin Hàm ISNUMBER ISNUMBER(giá_trị) Kiểm tra liệu giá trị có phải là một số hay không.

Tìm hiểu thêm

Thông tin
Thông tin Hàm ISTEXT ISTEXT(giá_trị) Kiểm tra liệu giá trị có phải là văn bản hay không.

Tìm hiểu thêm

Thông tin Hàm N N(giá_trị) Trả về đối số được cung cấp dưới dạng một số.

Tìm hiểu thêm

Thông tin Hàm NA NA() Trả về lỗi “không có giá trị”, `#N/A`.

Tìm hiểu thêm

Thông tin Hàm TYPE TYPE(giá_trị) Trả về một số tương ứng với loại dữ liệu được đưa vào trong hàm.

Tìm hiểu thêm

Thông tin Hàm CELL CELL(loại_thông_tin; tham_chiếu) Trả về thông tin được yêu cầu đối với một ô cụ thể.

Tìm hiểu thêm

Logic HÀM AND AND(biểu_thức_logic1, [biểu_thức_logic2, ...]) Trả về true nếu tất cả đối số đã cho là đúng theo logic và trả về false nếu bất kỳ đối số nào đã cho là sai theo logic.

Tìm hiểu thêm

Logic Hàm FALSE FALSE() Trả về giá trị logic `FALSE`.

Tìm hiểu thêm

Logic Hàm IF IF(biểu_thức_logic, giá_trị_nếu_đúng, giá_trị_nếu_sai) Trả về một giá trị nếu một biểu thức logic là `TRUE` và một giá trị khác nếu biểu thức logic là `FALSE`.

Tìm hiểu thêm

Logic Hàm IFERROR Hàm IFERROR(giá trị, [giá_trị_nếu_lỗi]) Trả về đối số thứ nhất nếu không phải là giá trị lỗi, nếu không thì trả về đối số thứ hai nếu đối số này có mặt hoặc để trống nếu đối số này vắng mặt. 

Tìm hiểu thêm

Logic Hàm IFNA IFNA(giá_trị; giá_trị_nếu_lỗi_na) Đánh giá một giá trị. Nếu giá trị là lỗi #N/A, hàm sẽ trả về giá trị đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

.

Hàm logic IFS IFS(điều_kiện1; giá_trị1; [điều_kiện2; giá_trị2]; …) Đánh giá nhiều điều kiện và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện đúng đầu tiên.

Tìm hiểu thêm.

Logic HÀM NOT NOT(biểu_thức_logic) Trả về giá trị ngược với giá trị logic – `NOT(TRUE)` trả về `FALSE`; `NOT(FALSE)` trả về `TRUE`.

Tìm hiểu thêm

Logic Hàm OR OR(biểu_thức_logic1, [biểu_thức_logic2, ...]) Trả về true nếu bất kỳ đối số nào đã cho là đúng theo logic và trả về false nếu tất cả đối số đã cho là sai theo logic.

Tìm hiểu thêm

Hàm logic
Logic Hàm TRUE TRUE() Trả về giá trị logic `TRUE`.

Tìm hiểu thêm

Logic Hàm XOR XOR(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2; ...]) Hàm XOR thực hiện đặc quyền hoặc của 2 đối số để trả về 1 nếu các đối số khác nhau và trả về 0 nếu ngược lại.

Tìm hiểu thêm

.

Tìm kiếm Hàm ADDRESS ADDRESS(hàng, cột, [chế_độ_tương_đối_tuyệt_đối], [sử_dụng_ký_hiệu_a1], [trang_tính]) Trả về tham chiếu ô là một chuỗi.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm CHOOSE CHOOSE(chỉ_mục, lựa_chọn1, [lựa_chọn2, ...]) Trả về phần tử từ danh sách các lựa chọn dựa vào chỉ mục.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm COLUMN COLUMN([tham_chiếu_ô]] Trả về số cột của một ô đã chỉ định, với `A=1`.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm COLUMNS COLUMNS(dải_ô) Trả về số cột trong một mảng hoặc dải ô đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm FORMULATEXT FORMULATEXT(ô) Trả về công thức dưới dạng một chuỗi. 

Tìm hiểu thêm

.

Hàm tra cứu
Tìm kiếm Hàm HLOOKUP HLOOKUP(khóa_tìm_kiếm, dải_ô, chỉ_mục, [được_sắp_xếp]) Tìm kiếm theo chiều ngang. Tìm kiếm theo chiều ngang hàng đầu tiên của dải ô cho một khóa và trả về giá trị của một ô được chỉ định trong cột được tìm thấy.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm INDEX INDEX(tham_chiếu, [hàng], [cột]) Trả về nội dung của ô, được xác định bởi mức chênh lệch giữa hàng và cột

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm INDIRECT INDIRECT(tham_chiếu_ô_dưới_dạng_chuỗi, [là_chú_thích_A1]) Trả về tham chiếu ô được xác định bởi một chuỗi.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm LOOKUP LOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải_ô_tìm_kiếm|mảng_kết_quả_tìm_kiếm; [dải_ô_kết_quả]) Tìm một khóa trong một hàng hoặc cột và trả về giá trị của ô trong một dải ô kết quả được đặt ở cùng một vị trí với hàng hoặc cột tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm MATCH MATCH(khóa_tìm_kiếm, dải_ô, [loại_tìm_kiếm]) Trả về vị trí tương đối của một mục trong dải ô khớp với giá trị được xác định.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm OFFSET OFFSET(tham_chiếu_ô, hàng_bù_trừ, cột_bù_trừ, [chiều_cao], [chiều_rộng]) Trả về tham chiếu của dải ô được chuyển dịch một số lượng hàng và cột đã chỉ định từ một tham chiếu ô khởi đầu.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm ROW ROW([tham_chiếu_ô]) Trả về số hàng của một ô đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm ROWS ROWS(dải_ô) Trả về số hàng trong một mảng hoặc dải ô đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Hàm VLOOKUP VLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải_ô; chỉ_mục; [được_sắp_xếp]) Tìm kiếm theo chiều dọc. Tìm kiếm theo chiều dọc cột đầu tiên của dải ô cho một khóa và trả về giá trị của một ô đã chỉ định trong hàng được tìm thấy.

Tìm hiểu thêm

Toán COTH COTH(giá_trị) Trả về cotang hyperbol của số thực bất kỳ.

Tìm hiểu thêm

.

Toán CSC CSC(góc) Trả về cosec của góc đã cho theo radian.

Tìm hiểu thêm

.

Toán học Hàm ABS ABS(giá_trị) Trả lại giá trị tuyệt đối của một số.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học
Toán học
Toán học
Toán học
Toán học
Toán học
Toán học
Toán học
Hàm toán học
Toán học Hàm CEILING CEILING(giá_trị, [hệ_số]) Làm tròn một số lên đến bội số nguyên có nghĩa gần nhất.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học Hàm CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE(số; [bội_số_làm_tròn]) Làm tròn một số lên đến bội số nguyên gần nhất của số đã chỉ định. Nếu là số dương hoặc âm, giá trị này được làm tròn lên.

Tìm hiểu thêm.

 

Toán học Hàm COMBIN COMBIN(n, k) Trả về số cách để chọn số đối tượng trong một tổ hợp các đối tượng với kích thước đã cho.

Tìm hiểu thêm

Toán học COMBINA COMBINA(n; k) Trả về số cách chọn một số đối tượng trong một tổ hợp các đối tượng với kích thước đã cho, bao gồm cả cách chọn cùng một đối tượng nhiều lần.

Tìm hiểu thêm

.

Toán học
Toán học
Toán học Hàm COT COT(góc) Cotang của góc đã cho, tính bằng radian.

Tìm hiểu thêm

.

Toán học Hàm COUNTBLANK COUNTBLANK(dải_ô) Trả về số ô trống trong một dải ô đã cho.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm COUNTIF COUNTIF(dải_ô, tiêu_chí) Trả về số đếm có điều kiện trên một dải ô.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm COUNTIFS COUNTIFS(dải_ô_tiêu_chí1; tiêu_chí1; [dải_ô_tiêu_chí2; tiêu_chí2; ...]) Trả về số đếm của một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm COUNTUNIQUE COUNTUNIQUE(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Đếm số giá trị duy nhất trong một danh sách các giá trị và dải ô đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm CSCH CSCH(giá_trị) Hàm CSCH trả về cosec hyperbol của số thực bất kỳ.

Tìm hiểu thêm

.

Toán học Hàm DECIMAL DECIMAL(giá_trị; cơ_số) Hàm DECIMAL chuyển đổi bản trình bày văn bản của một số trong cơ số khác, thành cơ số 10 (thập phân).

Tìm hiểu thêm

.

Toán học Hàm DEGREES DEGREES(góc) Chuyển đổi giá trị góc tính bằng radian sang độ.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học Hàm ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE(z) Xem

ERFC

Toán học
Toán học
Toán học
Toán học
Toán học Hàm FLOOR FLOOR(giá_trị, [hệ_số]) Làm tròn một số xuống bội số nguyên có nghĩa gần nhất.

Tìm hiểu thêm

Toán học FLOOR.MATH FLOOR.MATH(số; [bội_số_làm_tròn]; [chế độ]) Làm tròn một số xuống bội số nguyên gần nhất của số được chỉ định, với các số âm được làm tròn về 0 hoặc làm tròn lên tùy theo chế độ.

Tìm hiểu thêm

 

Toán học Hàm FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE(số; [bội_số_làm_tròn]) Hàm FLOOR.PRECISE làm tròn một số về số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa.

Tìm hiểu thêm

.

Toán học
Toán học Hàm GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE(giá_trị) Xem

GAMMALN

Toán học
Hàm toán học
Hàm toán học
Hàm toán học
Toán học Hàm INT INT(giá_trị) Làm tròn số xuống số nguyên gần nhất nhỏ hơn hoặc bằng chính nó.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học Hàm ISO.CEILING ISO.CEILING(số; [ý_nghĩa]) Xem

CEILING.PRECISE

Toán học
Toán học
Toán học
Toán học Hàm LOG LOG(giá_trị, cơ_số) Trả về lôgarit của một số dựa vào cơ số.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học Hàm MOD MOD(số_bị_chia, số_chia) Trả về kết quả của toán tử mô-đun, số dư sau phép chia.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm MROUND MROUND(giá_trị, hệ_số) Làm tròn một số tới bội số nguyên gần nhất của một số khác. 

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học Hàm MUNIT MUNIT(thứ_nguyên) Trả về một ma trận đơn vị có kích thước a x b. 

Tìm hiểu thêm

.

Toán học
Toán học
Toán học Hàm POWER POWER(cơ_số, số_mũ) Trả về một số được nâng lên lũy thừa.

Tìm hiểu thêm

Toán học PRODUCT PRODUCT(hệ_số_1, [hệ_số_2, ...]) Trả về kết quả khi nhân một chuỗi các số cùng với nhau.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm QUOTIENT QUOTIENT(số_bị_chia, số_chia) Trả về một số bị chia cho một số khác.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học Hàm RAND RAND() Trả về một số ngẫu nhiên từ 0 đến dưới 1.

Tìm hiểu thêm

Toán học RANDARRAY RANDARRAY(hàng; cột) Tạo một dãy các số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1. 

Tìm hiểu thêm

.

Toán học Hàm RANDBETWEEN RANDBETWEEN(thấp, cao) Trả về một số nguyên ngẫu nhiên không thay đổi giữa hai giá trị, kể cả hai giá trị này.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm ROUND ROUND(giá_trị, [vị_trí]) Làm tròn một số đến số vị trí thập phân theo quy tắc chuẩn.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm ROUNDDOWN ROUNDDOWN(giá_trị, [địa_điểm]) Làm tròn một số đến số vị trí thập phân, luôn làm tròn xuống gia số hợp lệ ngay sau đó.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm ROUNDUP ROUNDUP(giá_trị, [vị_trí]) Làm tròn một số lên số vị trí thập phân, luôn làm tròn lên gia số hợp lệ ngay sau đó.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học
Toán học Hàm SEQUENCE SEQUENCE(hàng; cột; bắt_đầu; bước) Trả về một mảng gồm các số liên tiếp, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4. 

Tìm hiểu thêm

.

Toán học Hàm SERIESSUM SERIESSUM(x, n, m, a) Tham số đã cho x, n, m và a, trả về tổng của một chuỗi lũy thừa a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), trong đó i là số lượng phần tử trong dải ô `a`.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học
Toán học
Toán học Hàm SQRT SQRT(giá_trị) Trả về căn bậc hai của một số dương.

Tìm hiểu thêm

Toán học
Toán học Hàm SUBTOTAL SUBTOTAL(mã_hàm; dải_ô1; [dải_ô2; ...]) Trả về tổng phụ cho một dải ô dọc sử dụng một hàm kết hợp chỉ định sẵn.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm SUM SUM(giá_trị1, [giá_trị2, ...]) Trả về tổng của một chuỗi các số và/hoặc ô.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm SUMIF SUMIF(dải_ô, tiêu_chuẩn [tổng_giá_trị_của_dải_ô]) Trả về tổng các giá trị có điều kiện qua một dải ô. 

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm SUMIFS SUMIFS(dải_ô_tổng; dải_ô_tiêu_chí 1; tiêu chí 1; [dải_ô_tiêu_chí 2; tiêu chí 2; ...]) Trả về tổng một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.

Tìm hiểu thêm

Toán học Hàm SUMSQ SUMSQ(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Trả về tổng các bình phương của một chuỗi các số và/hoặc ô.

Tìm hiểu thêm

Toán
Toán
Toán học Hàm TRUNC TRUNC(giá_trị; [vị_trí]) Cắt bớt một số thành số có các chữ số có nghĩa bằng cách bỏ bớt các chữ số có nghĩa.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm ADD ADD(giá_trị1; giá_trị2) Trả về tổng của hai số. Tương đương với toán tử `+`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm CONCAT CONCAT(giá_trị1; giá_trị2) Trả về kết hợp của hai giá trị. Tương đương với toán tử `&`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm DIVIDE DIVIDE(số_bị_chia; số_chia) Trả về một số bị chia cho một số khác. Tương đương với toán tử `/`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm EQ EQ(giá_trị1; giá_trị2) Trả về `TRUE` nếu hai giá trị đã chỉ định bằng nhau và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `=`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm GT GT(giá_trị_1; giá_trị_2) Trả về `TRUE` nếu đối số đầu tiên hoàn toàn lớn hơn đối số thứ hai và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `>`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm GTE GTE(giá_trị1; giá_trị2) Trả về `TRUE` nếu đối số đầu tiên lớn hơn hoặc bằng đối số thứ hai và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `>=`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử HÀM ISBETWEEN ISBETWEEN(giá_trị_muốn_so_sánh; giới_hạn_dưới; giới_hạn_trên; bao_gồm_cả_giới_hạn_dưới; bao_gồm_cả_giới_hạn_trên) Kiểm tra xem một số đã cho có nằm giữa hai số khác (lớn hơn hoặc bằng giới hạn dưới và nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn trên; hoặc lớn hơn giới hạn dưới và nhỏ hơn giới hạn trên) hay không.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm LT LT(giá_trị1; giá_trị2) Trả về `TRUE` nếu đối số thứ nhất hoàn toàn nhỏ hơn đối số thứ hai và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `<`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm LTE LTE(giá_trị_1; giá_trị_2) Trả về `TRUE` nếu đối số thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng đối số thứ hai và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `<=`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm MINUS MINUS(giá_trị1; giá_trị2) Trả về hiệu của hai số. Tương đương với toán tử `-`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm MULTIPLY MULTIPLY(thừa_số_1; thừa_số_2) Trả về tích của hai số. Tương đương với toán tử `*`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm NE NE(giá_trị1; giá_trị2) Trả về `TRUE` nếu hai giá trị đã cho không bằng nhau và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `<>`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm POW POW(cơ_số; số_mũ) Trả về một số được nâng lên lũy thừa.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm UMINUS UMINUS(giá_trị) Trả về một số có dấu bị đảo ngược.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm UNARY_PERCENT UNARY_PERCENT(phần_trăm) Trả về một giá trị được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm; có nghĩa là, `UNARY_PERCENT(100)` tương đương với `1`.

Tìm hiểu thêm

Toán tử UNIQUE UNIQUE(dải_ô, theo_cột, chỉ_một_lần) Trả về các hàng đơn nhất trong dải ô nguồn đã cho, loại bỏ các hàng trùng lặp. Hàng được trả về theo thứ tự mà chúng lần đầu xuất hiện trong dải ô nguồn.

Tìm hiểu thêm

Toán tử Hàm UPLUS UPLUS(giá_trị) Trả về một số chỉ định sẵn, không thay đổi. 

Tìm hiểu thêm

Hàm thống kê AVERAGE.WEIGHTED AVERAGE.WEIGHTED(giá_trị; trọng_số; [giá_trị_bổ sung]; [trọng_số_bổ_sung]) Tìm trung bình cộng gia quyền của một tập giá trị khi biết các giá trị và trọng số tương ứng.

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm AVEDEV AVEDEV(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Tính toán trung bình độ lớn của độ lệch dữ liệu từ điểm giữa của tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm AVERAGE AVERAGE(giá_trị_1; [giá_trị_2; ...]) Trả về giá trị trung bình số học trong một tập dữ liệu, bỏ qua văn bản.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm AVERAGEA AVERAGEA(giá_trị1; [giá_trị2, ...]) Trả lại giá trị trung bình số học trong một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm AVERAGEIF AVERAGEIF(dải_ô_tiêu_chí; tiêu chí; [dải_ô_trung_bình]) Trả về giá trị trung bình của một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm AVERAGEIFS AVERAGEIFS(dải_ô_trung_bình; dải_ô_tiêu_chí1; tiêu_chí1; [dải_ô_tiêu_chí2; tiêu_chí2; ...]) Trả lại giá trị trung bình của một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.

Tìm hiểu thêm

Thống kê BETA.DIST BETA.DIST(giá_trị; alpha; beta; tích_lũy; cận_dưới; cận_trên) Trả về xác suất của một giá trị đã cho như được xác định bằng hàm phân phối beta.

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm BETA.INV BETA.INV(xác_suất; alpha; beta; giới_hạn_dưới; giới_hạn_trên) Trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối beta cho một xác suất đã cho.

Tìm hiểu thêm. 

Thống kê Hàm BETADIST BETADIST(giá_trị; alpha; beta; giới_hạn_dưới; giới_hạn_trên) Xem 

BETA.DIST

.

Thống kê Hàm BETAINV BETAINV(xác_suất; alpha; beta; giới_hạn_dưới; giới_hạn_trên)  Xem 

BETA.INV 

Thống kê Hàm BINOM.DIST BINOM.DIST(số_lần_thành_công; số_phép_thử; xác_suất_thành_công; tích_lũy)

Xem BINOMDIST

Thống kê Hàm BINOM.INV BINOM.INV(số_phép_thử; xác_suất_thành_công; xác_suất_đích) Xem

CRITBINOM

Thống kê
Hàm thống kê
Thống kê Hàm CHIINV CHIINV(xác_suất; bậc_tự_do) Tính toán nghịch đảo của hàm phân phối chi bình phương bên phải.

Tìm hiểu thêm

Hàm thống kê CHISQ.DIST CHISQ.DIST(x; bậc_tự_do; tích_lũy) Tính toán hàm phân phối chi bình phương bên trái, thường được dùng trong kiểm định giả thuyết.

Tìm hiểu thêm

Hàm thống kê
Hàm thống kê
Hàm thống kê
Thống kê Hàm CHISQ.TEST CHISQ.TEST(dải_ô_đã_quan_sát; dải_ô_dự_kiến) Xem

CHITEST

Hàm thống kê
Thống kê Hàm CONFIDENCE CONFIDENCE(alpha; độ_lệch_chuẩn; kích_thước_tập_hợp) Hãy xem

CONFIDENCE.NORM

Thống kê Hàm CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM(alpha; độ_lệch_chuẩn; kích_thước_tập_hợp) Tính toán độ rộng của một nửa khoảng tin cậy cho một hàm phân phối chuẩn.

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T(alpha; độ_lệch_chuẩn; kích_thước) Tính toán độ rộng của một nửa khoảng tin cậy cho một hàm phân phối t của Student.

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm CORREL CORREL(dữ_liệu_y; dữ_liệu_x) Tính r, hệ số tương quan mômen tích Pearson của một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm COUNT COUNT(giá_trị1; [giá_trị2, ...]) Trả về tổng số giá trị bằng số trong một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Thống kê Hàm COVARIANCE.P COVARIANCE.P(dữ_liệu_y; dữ_liệu_x) Xem

COVAR

Thống kê Hàm COVARIANCE.S COVARIANCE.S(dữ_liệu_y; dữ_liệu_x) Tính toán hiệp phương sai của một tập dữ liệu, trong đó tập dữ liệu là một mẫu của toàn bộ tập hợp.

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê
Thống kê
Thống kê EXPON.DIST EXPON.DIST(x; lambda; tích_lũy) Trả về giá trị của hàm phân phối mũ có lambda đã cho tại một giá trị đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm EXPONDIST EXPONDIST(x; lambda; tích_lũy) Xem 

EXPON.DIST

Hàm thống kê
Thống kê
Hàm thống kê
Hàm thống kê F.TEST F.TEST(dải_ô1; dải_ô2) Xem

FTEST

.

Hàm thống kê
Hàm thống kê
Thống kê
Thống kê
Thống kê Hàm FORECAST FORECAST(x, dữ_liệu_y; dữ_liệu_x) Dự đoán giá trị y cho một x đã chỉ định dựa vào hồi quy tuyến tính của một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR(x; dữ_liệu_y; dữ_liệu_x) Xem

FORECAST

Hàm thống kê
Thống kê Hàm GAMMA GAMMA(số) Trả về hàm Gamma được đánh giá ở giá trị đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

.

Hàm thống kê
Thống kê Hàm GAMMA.INV GAMMA.INV(xác_suất; alpha; beta) Hàm GAMMA.INV trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy gamma cho xác suất đã chỉ định cũng như thông số beta và alpha.

Tìm hiểu thêm

.

Hàm thống kê
Thống kê Hàm GAMMAINV GAMMAINV(xác_suất; alpha; beta) Xem 

GAMMA.INV

.

Thống kê Hàm GAUSS GAUSS(z) Hàm GAUSS trả về xác suất một biến ngẫu nhiên, được rút ra từ một hàm phân phối bình thường, sẽ nằm giữa độ lệch chuẩn trung bình và z trên (hoặc dưới) giá trị trung bình.

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê
Thống kê
Thống kê Hàm HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST(số_lần_thành_công; số_lần_rút; số_lần_thành_công_trong_tập_hợp; kích_thước_tập_hợp) Xem

HYPGEOMDIST

Thống kê Hàm HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST(số_lần_thành_công; số_lần_rút; số_lần_thành_công_trong_tập_hợp; kích_thước_tập_hợp)  Tính xác suất của việc rút được một số lần thành công nhất định trong một số lần thử nhất định, cho sẵn tập hợp có kích thước nhất định, có chứa một số lần thành công nhất định, mà không bố trí lại số lần rút.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Thống kê
Thống kê Hàm LARGE LARGE(dữ_liệu; n) Trả về phần tử lớn nhất thứ n của một jtập dữ liệu, trong đó n do người dùng xác định.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Thống kê Hàm LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST(x; giá_trị_trung_bình; độ_lệch_chuẩn) Xem

LOGNORMDIST

Thống kê Hàm LOGNORM.INV LOGNORM.INV(x; giá_trị_trung_bình; độ_lệch_chuẩn) Xem

LOGINV

Thống kê
Hàm thống kê
Thống kê Hàm MAX MAX(giá_trị1; [giá_trị2, ...]) Trả về giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu số.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Hàm thống kê MAXIFS MAXIFS(dải_ô; dải_ô_tiêu_chí1; tiêu_chí1; [dải_ô_tiêu_chí2; tiêu_chí2; ...]) Trả về giá trị lớn nhất trong dải ô được lọc theo một nhóm tiêu chí.

Tìm hiểu thêm.

Thống kê Hàm MEDIAN PHẠM VI(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Trả về giá trị trung bình trong một tập dữ liệu số.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm MIN MIN(giá_trị_1; [giá_trị_2; ...]) Trả về giá trị nhỏ nhất trong một tập dữ liệu số.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Hàm thống kê
Thống kê Hàm MODE MODE(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Trả về giá trị thường xuyên xảy ra nhất trong một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm MODE.MULT MODE.MULT(giá_trị1; giá_trị2) Trả về giá trị thường xuyên xảy ra nhất trong một tập dữ liệu. 

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm MODE.SNGL MODE.SNGL(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Xem

MODE

 

Thống kê Hàm NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST(số_lần_thất_bại; số_lần_thành_công; xác_suất_thành_công) Xem

NEGBINOMDIST

Thống kê
Thống kê Hàm NORM.DIST NORM.DIST(x; giá_trị_trung_bình; độ_lệch_chuẩn; tích_lũy) Xem

NORMDIST

Thống kê Hàm NORM.INV NORM.INV(x; giá_trị_trung_bình; độ_lệch_chuẩn) Xem

NORMINV

Thống kê Hàm NORM.S.DIST NORM.S.DIST(x) Xem

NORMSDIST

Thống kê Hàm NORM.S.INV NORM.S.INV(x) Xem

NORMSINV

Thống kê Hàm NORMDIST NORMDIST(x; giá_trị_trung_bình; độ_lệch_chuẩn; tích_lũy) Trả về giá trị của hàm phân phối chuẩn (hoặc hàm phân phối tích lũy chuẩn) cho một giá trị, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Thống kê
Thống kê
Thống kê
Thống kê Hàm PERCENTILE PERCENTILE(dữ_liệu; phân_vị) Trả về giá trị tại một phân vị đã cho của một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC(dữ_liệu; phân_vị) Trả về giá trị tại một phân vị đã cho của một tập dữ liệu giữa 0 và 1. 

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC(dữ_liệu; phân_vị) Xem

PERCENTILE

Thống kê Hàm PERCENTRANK PERCENTRANK(dữ_liệu; giá_trị; [chữ_số_có_nghĩa]) Trả lại thứ hạng phần trăm (phân vị) của một giá trị đã chỉ định trong một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC(dữ_liệu; giá_trị; [chữ_số_có_nghĩa]) Trả về thứ hạng phần trăm (phân vị) từ 0 đến 1 không kể một giá trị cụ thể trong một tập dữ liệu. 

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC(dữ_liệu; giá_trị; [chữ_số_có_nghĩa]) Trả về thứ hạng phần trăm (phân vị) từ 0 đến 1 bao gồm một giá trị đã chỉ định sẵn trong một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm PERMUTATIONA PERMUTATIONA(số; số_đã_chọn) Trả về số lượng hoán vị để chọn một nhóm đối tượng (có sự thay thế) trong tổng số đối tượng. 

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê
Thống kê Hàm PHI PHI(x) Hàm PHI trả về giá trị của hàm phân phối chuẩn có giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1.

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm POISSON POISSON(x; giá_trị_trung_bình; tích_lũy) Xem 

POISSON.DIST

Thống kê POISSON.DIST POISSON.DIST(x; giá_trị_trung_bình; [tích_lũy]) Trả về giá trị của hàm phân phối Poisson (hoặc hàm phân phối tích lũy Poisson) cho một giá trị và giá trị trung bình đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Thống kê Hàm QUARTILE QUARTILE(dữ_liệu; số_tứ_phân_vị) Trả về giá trị gần nhất đối với một tứ phân vị cụ thể của một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC(dữ_liệu; số_tứ_phân_vị) Trả về giá trị gần nhất đối với một tứ phân vị cụ thể của một tập dữ liệu giữa 0 và 4. 

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm QUARTILE.INC QUARTILE.INC(dữ_liệu; số_tứ_phân_vị) Xem

QUARTILE

Thống kê Hàm RANK RANK(giá_trị; dữ_liệu; [đang_tăng]) Trả về thứ hạng của một giá trị được chỉ định trong một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm RANK.AVG Hàm RANK.AVG(giá_trị; dữ_liệu; [đang_tăng]) Trả về thứ hạng của một giá trị được chỉ định trong một tập dữ liệu. Nếu tập dữ liệu có nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, hàm sẽ trả về thứ hạng trung bình của các mục nhập.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm RANK.EQ RANK.EQ(giá_trị; dữ_liệu; [đang_tăng]) Trả về thứ hạng của một giá trị chỉ định sẵn trong một tập dữ liệu. Nếu có nhiều hơn một mục nhập của cùng một giá trị trong tập dữ liệu, hàm sẽ trả về thứ hạng cao nhất của các mục nhập.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Thống kê
Thống kê Hàm SKEW.P SKEW.P(giá_trị1; giá_trị2) Tính toán độ lệch của một tập dữ liệu đại diện cho toàn bộ tập hợp. 

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm SLOPE SLOPE(dữ_liệu_y; dữ_liệu_x) Tính toán độ dốc của đường hồi quy tuyến tính của một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Thống kê
Thống kê Hàm STDEV STDEV(giá_trị_1; [giá_trị_2; ...]) Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm STDEV.P STDEV.P(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Xem

STDEVP

Thống kê Hàm STDEV.S STDEV.S(giá_trị1; [giá_trị2, ...]) Xem

STDEV

Thống kê
Thống kê
Thống kê
Thống kê
Thống kê Hàm T.DIST T.DIST(x; bậc_tự_do; tích_lũy) Trả về hàm phân phối Student đuôi phải cho giá trị x. 

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm T.DIST.2T T.DIST.2T(x; bậc_tự_do) Trả về hàm phân phối Student hai đuôi cho giá trị x. 

Tìm hiểu thêm

.

Thống kê Hàm T.DIST.RT T.DIST.RT(x; bậc_tự_do) Trả về phân phối Student đuôi phải cho giá trị x. 

Tìm hiểu thêm

.

Hàm thống kê
Hàm thống kê
Thống kê Hàm T.TEST T.TEST(dải_ô_1; dải_ô_2; phía; loại) Trả về xác suất được liên kết với phép thử t của Student. Xác định xem 2 mẫu có khả năng xuất phát từ hai tập hợp gốc có cùng giá trị trung bình hay không.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm TDIST TDIST(x; độ_tự_do; đuôi) Tính toán xác suất cho phân phối t của Student với dữ liệu đầu vào cho sẵn (x).

Tìm hiểu thêm

Hàm thống kê
Thống kê
Thống kê Hàm VAR VAR(giá_trị1, [giá_trị2, ...]) Tính toán phương sai dựa trên một mẫu.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm VAR.P VAR.P(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Xem

VARP

Thống kê Hàm VAR.S VAR.S(giá_trị1; [giá_trị2; ...]) Xem

VAR

Thống kê
Thống kê
Thống kê Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, đặt văn bản thành giá trị `0`.

Tìm hiểu thêm

Thống kê
Thống kê Hàm WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST(x; hình_dạng; tỷ_lệ; tích_lũy) Xem

WEIBULL

Thống kê Hàm Z.TEST Z.TEST(dữ_liệu; giá_trị; [độ_lệch_chuẩn]) Trả về giá trị P một phía của phép thử Z với hàm phân phối chuẩn.

Tìm hiểu thêm

Thống kê Hàm ZTEST ZTEST(dữ_liệu; giá_trị; [độ_lệch_chuẩn]) Xem 

Z.TEST

.

Thống kê Hàm COUNTA COUNTA(giá_trị_1; [giá_trị_2; ...]) Trả về tổng số giá trị trong một tập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Hàm thống kê Hàm TTEST TTEST(dải_ô1; dải_ô2; phía; loại) Xem 

T.TEST

.

Văn bản
Văn bản Hàm ASC ASC(văn_bản) Chuyển đổi ký tự katakana và ASCII có độ rộng tối đa thành ký tự nửa độ rộng. Tất cả các ký tự có độ rộng chuẩn sẽ vẫn giữ nguyên.

Tìm hiểu thêm.

 

Văn bản Hàm CHAR CHAR(số_bảng) Chuyển đổi một số thành một ký tự theo bảng mã Unicode hiện tại.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm CLEAN CLEAN(văn_bản) Trả về văn bản sau khi xóa các ký tự ASCII không thể in được.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm CODE CODE(chuỗi) Trả về giá trị bản đồ dạng số Unicode của ký tự đầu tiên trong chuỗi đã cho. 

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm CONCATENATE CONCATENATE(chuỗi1; [chuỗi2; ...]) Kết hợp các chuỗi thành một chuỗi.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm DOLLAR DOLLAR(số; [số_vị_trí]) Định dạng một số thành định dạng tiền tệ theo ngôn ngữ dành riêng cho địa phương.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm EXACT EXACT(chuỗi1; chuỗi2) Kiểm tra liệu hai chuỗi có giống nhau hay không.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm FIND FIND(tìm_kiếm; văn_bản_cần_tìm_kiếm; [bắt_đầu_tại]) Trả về vị trí mà tại đó chuỗi lần đầu được tìm thấy trong văn bản.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm FINDB FINDB(tìm_kiếm; văn_bản_để_tìm_kiếm; [vị_trí_bắt_đầu]) Trả về vị trí mà ở đó một chuỗi được tìm thấy đầu tiên bên trong văn bản, mỗi ký tự đôi được đếm thành 2.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm FIXED FIXED(số; [số_vị_trí]; [ẩn_dấu_phân_cách]) Định dạng một số với số vị trí thập phân cố định.

Tìm hiểu thêm

Văn bản THAM GIA JOIN(dấu_phân_tách; giá_trị_hoặc_mảng1, [giá_trị_hoặc_mảng2; ...]) Kết hợp các phần tử của một hoặc nhiều mảng một chiều bằng một dấu tách chỉ định sẵn.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm LEFT LEFT(chuỗi; [số_lượng_ký_tự]) Trả về một chuỗi con từ vị trí đầu tiên của một chuỗi đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm LEFTB LEFTB(chuỗi; số_byte) Trả về phần bên trái của một chuỗi đến một số lượng byte nhất định. 

Tìm hiểu thêm

.

Văn bản Hàm LEN LEN(văn_bản) Trả về độ dài của một chuỗi.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm LENB LENB(chuỗi) Trả về độ dài của một chuỗi bằng byte. 

Tìm hiểu thêm

.

Văn bản Hàm LOWER LOWER(văn_bản) Chuyển đổi một chuỗi đã chỉ định thành chữ thường.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm MID MID(chuỗi; bắt_đầu_tại; trích_xuất_độ_dài) Trả về một phân đoạn của chuỗi.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm MIDB MIDB(chuỗi) Trả về một phần của chuỗi bắt đầu từ một ký tự đã cho và đến một số lượng byte đã chỉ định. 

Tìm hiểu thêm

.

Văn bản Hàm PROPER PROPER(văn_bản_cần_viết_hoa) Viết hoa mỗi từ trong một chuỗi đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm REGEXEXTRACT REGEXEXTRACT(văn_bản; biểu_thức_chính_quy) Trích xuất chuỗi con theo một biểu thức chính quy.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm REGEXMATCH REGEXMATCH(văn_bản, biểu_thức_chính_quy) Xem một đoạn văn bản có khớp với một biểu thức chính quy hay không.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm REGEXREPLACE REGEXREPLACE(văn_bản; biểu_thức_chính_quy; thay_thế) Thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác bằng biểu thức chính quy.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm REPLACE REPLACE(văn_bản; vị_trí; độ_dài; văn_bản_mới) Thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm REPLACEB REPLACEB(văn_bản; vị_trí; số_byte; văn_bản_mới) Thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác dựa trên số lượng byte. 

Tìm hiểu thêm

.

Văn bản Hàm REPT REPT(văn_bản_cần_lặp_lại; số_lần_lặp_lại) Trả về văn bản được lặp lại theo một số lần được chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm RIGHT RIGHT(chuỗi; [số_lượng_ký_tự]) Trả về chuỗi con từ vị trí cuối của chuỗi đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm RIGHTB RIGHTB(chuỗi; số_byte) Trả về phần bên phải của một chuỗi đến một số lượng byte nhất định. 

Tìm hiểu thêm

.

Văn bản
Văn bản Hàm SEARCH SEARCH(tìm_kiếm; văn_bản_cần_tìm_kiếm; [bắt_đầu_tại]) Trả về vị trí mà tại đó chuỗi lần đầu được tìm thấy trong văn bản.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm SEARCHB SEARCHB(tìm_kiếm; văn_bản_cần_tìm_kiếm; [bắt_đầu_tại]) Trả về vị trí mà ở đó một chuỗi được tìm thấy đầu tiên bên trong văn bản, mỗi ký tự đôi được đếm thành 2.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm SPLIT SPLIT(văn_bản; dấu_phân_tách; [tách_theo_mỗi]; [xóa_văn_bản_trống]) Chia văn bản bằng một ký tự hoặc chuỗi đã chỉ định, đặt mỗi đoạn vào một ô riêng trong hàng.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm SUBSTITUTE SUBSTITUTE(văn_bản_cần_tìm_kiếm; tìm_kiếm; thay_thế_bằng; [số_lần_xuất_hiện]) Thay thế văn bản đã tồn tại bằng một văn bản mới trong chuỗi.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm T T(giá_trị) Trả về đối số chuỗi dưới dạng văn bản.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm TEXT TEXT(số; định_dạng_số) Chuyển đổi một số thành văn bản theo định dạng đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Văn bản TEXTJOIN TEXTJOIN(dấu_phân_tách; bỏ_qua_ô_trống; văn_bản1; [văn_bản2]; …) Kết hợp văn bản từ nhiều chuỗi và/hoặc mảng bằng dấu phân tách có thể xác định để tách các văn bản khác nhau.

Tìm hiểu thêm.

Văn bản Hàm TRIM TRIM(văn_bản) Loại bỏ các khoảng trống trước và sau trong một chuỗi đã chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm UNICHAR UNICHAR(số) Trả về ký tự Unicode cho một số. 

Tìm hiểu thêm

.

Văn bản UNICODE UNICODE(văn_bản) Trả về giá trị Unicode thập phân của ký tự đầu tiên trong văn bản.

Tìm hiểu thêm.

Văn bản Hàm UPPER UPPER(văn_bản) Chuyển đổi một chuỗi đã chỉ định thành chữ hoa.

Tìm hiểu thêm

Văn bản Hàm VALUE VALUE(văn_bản) Chuyển đổi chuỗi ở định dạng ngày tháng, giờ, số mà Google Trang tính hiểu thành số.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu Hàm DAVERAGE DAVERAGE(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí) Trả về giá trị trung bình của một tập hợp giá trị được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sơ dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu Hàm DCOUNT DCOUNT(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí) Đếm các giá trị bằng số được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu Hàm DCOUNTA DCOUNTA(cơ_sở_dữ_liệu, trường, tiêu_chí) Đếm các giá trị, bao gồm văn bản, được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu Hàm DGET DGET(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí) Trả về một giá trị đơn nhất từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu Hàm DMAX DMAX(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí) Trả về giá trị lớn nhất được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu Hàm DMIN DMIN(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí) Trả về giá trị nhỏ nhất được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu Hàm DPRODUCT DPRODUCT(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí) Trả về tích của các giá trị được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu Hàm DSTDEV DSTDEV(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí) Trả về độ lệch chuẩn của một mẫu tập hợp được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu Hàm DSUM DSUM(cơ_sở_dữ_liệu, trường, tiêu_chí) Trả về tổng các giá trị được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL. 

Tìm hiểu thêm

Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu Hàm DVARP DVARP(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí) Trả về phương sai của toàn bộ tập hợp được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

Tìm hiểu thêm

Trình phân tích cú pháp Hàm CONVERT CONVERT(giá_trị; đơn_vị_đầu; đơn_vị_cuối) Chuyển đổi một giá trị số sang một đơn vị đo khác.

Tìm hiểu thêm

Trình phân tích cú pháp Hàm TO_DATE TO_DATE(giá_trị) Chuyển đổi một số đã cho thành giá trị ngày.

Tìm hiểu thêm

Trình phân tích cú pháp Hàm TO_DOLLARS TO_DOLLARS(giá_trị) Chuyển đổi một số đã cho thành giá trị đô la.

Tìm hiểu thêm

Trình phân tích cú pháp Hàm TO_PERCENT TO_PERCENT(giá_trị) Chuyển đổi một số đã cho thành tỷ lệ phần trăm.

Tìm hiểu thêm

Trình phân tích cú pháp Hàm TO_PURE_NUMBER TO_PURE_NUMBER(giá_trị) Chuyển đổi giá trị ngày/giờ, tỷ lệ phần trăm, tiền tệ hoặc các giá trị số được định dạng khác thành số thuần túy không được định dạng.

Tìm hiểu thêm

Trình phân tích cú pháp Hàm TO_TEXT TO_TEXT(giá_trị) Chuyển đổi một số đã cho thành giá trị văn bản.

Tìm hiểu thêm

Mảng Hàm ARRAY_CONSTRAIN ARRAY_CONSTRAIN(dải_ô_đầu_vào; số_hàng; số_cột) Ràng buộc giá trị mảng vào một kích thước được chỉ định.

Tìm hiểu thêm

Mảng FLATTEN FLATTEN(dải_ô1; [dải_ô2;...]) Xem

FLATTEN

.

Mảng Hàm FREQUENCY FREQUENCY(dữ_liệu, lớp) Tính phân bố tần suất của các giá trị trong một cột, căn cứ trên các lớp cho sẵn.

Tìm hiểu thêm

Mảng Hàm GROWTH GROWTH(dữ_liệu_đã_biết_y; [dữ_liệu_đã_biết_x]; [dữ_liệu_mới_x]; [b]) Cho sẵn một phần dữ liệu về một xu hướng tăng trưởng của hàm mũ, tìm xu hướng tăng trưởng hàm mũ phù hợp và/hoặc dự đoán thêm giá trị.

Tìm hiểu thêm

Mảng Hàm LINEST LINEST(dữ_liệu_đã_biết_y; [dữ_liệu_đã_biết_x], [tính_b], [chi_tiết]) Cho sẵn một phần dữ liệu về một xu hướng tuyến tính, tính các tham số về xu hướng tuyến tính lý tưởng bằng cách sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất.

Tìm hiểu thêm

Mảng
Mảng
Mảng
Mảng Hàm MMULT MMULT(ma_trận1; ma_trận2) Tính tích ma trận của 2 ma trận chỉ định sẵn dưới dạng mảng hoặc dải ô.

Tìm hiểu thêm

Mảng Hàm SUMPRODUCT SUMPRODUCT(mảng1; [mảng2; ...]) Tính tổng tích của các phần tử tương ứng trong 2 mảng hoặc dải ô có kích thước bằng nhau.

Tìm hiểu thêm

Mảng Hàm SUMX2MY2 SUMX2MY2(mảng_x; mảng_y) Tính tổng của hiệu các bình phương của các giá trị trong hai mảng.

Tìm hiểu thêm

Mảng
Mảng Hàm SUMXMY2 SUMXMY2(mảng_x; mảng_y) Tính tổng của bình phương của các hiệu của các giá trị trong 2 mảng.

Tìm hiểu thêm

Mảng Hàm TRANSPOSE TRANSPOSE(mảng_hoặc_dải_ô) Chuyển vị các hàng và cột của một mảng hoặc dải ô.

Tìm hiểu thêm

Mảng Hàm TREND TREND(dữ_liệu_đã_biết_y; [dữ_liệu_đã_biết_x]; [dữ_liệu_mới_x]; [b]) Cho sẵn một phần dữ liệu về một xu hướng tuyến tính, tìm một xu hướng tuyến tính phù hợp bằng cách sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu và/hoặc dự đoán thêm giá trị.

Tìm hiểu thêm

Web ENCODEURL ENCODEURL(văn_bản) Mã hóa một chuỗi văn bản để dùng trong một truy vấn URL. 

Tìm hiểu thêm

.

Web
Web
Web
Web
Web
Web Hàm IMPORTXML IMPORTXML(url; truy_vấn_xpath) Nhập dữ liệu từ bất kỳ loại dữ liệu nào có cấu trúc bao gồm XML, HTML, CSV, TSV và nguồn cấp dữ liệu RSS và ATOM XML.

Tìm hiểu thêm

Web Hàm ISURL ISURL(giá_trị) Kiểm tra liệu giá trị có phải là một URL hợp lệ hay không.

Tìm hiểu thêm

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive