Kiến thức

[PDF] tại đây-Free Download PDF

tại đây

May 10, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A

Share

Embed

Report this link

Bạn đang xem: [PDF] tại đây-Free Download PDF

Short Description

Download tại đây…

Description

KIỂM TRA BÀI CŨ – Thế điện cực chuẩn của kim loại là gì? – Xác định Eº Mg2+/Mg.Biết E0 Pin (Mg – H ) là 2,37 V ? 2

TIẾT 36: BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ – KHỬ: II. PIN ĐIỆN HOÁ: III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần LOẠI:

Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là gì?

Li+ K+ Ba2+ Ca2+ Na+ Mg2+ Al3+ Mn2+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ 2H+ Cu2+ Fe3+ Hg 2+ Ag+ Pd 2+ Au3+

Li

K

Ba

Ca

Na Mg Al Mn Zn Cr

Fe

Ni

Sn

Pb H2 Cu Fe2+ Hg Ag Pd Au

-3,01 -2,93 -2,90 -2,87 -2,70 -2,37 -1,66 -1,18 -0,76 -0,74 -0,44 -0,26 -0,14 -0,13 0,00+0,34+0,77+0,79+0,80+0,99+1,50

Tính khử của kim loại giảm dần

– Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy sắp xếp các kim loại theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn.  Theo chiều E0Mn+/M tăng: +Tính oxi hóa của ion kim loại càng tăng. +Tính khử của kim loại càng giảm.

Theo chiều từ trái sang phải: Tính oxi hóa của ion kim loại và tính khử của kim loại biến đổi như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa dãy điện hóa của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại?

TIẾT 36:BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ – KHỬ: II. PIN ĐIỆN HOÁ: III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: V. Ý NGHĨA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: 1.So sánh tính oxi hóa–khử: – Dựa vào thế điện cực chuẩn của cặp oxh – khử để so sánh. BT 1: Tính oxi hóa của ion KL nào mạnh nhất, tính khử của KL nào mạnh nhất ? biết : EºMg2+/Mg = -2,37V; EºAl3+/Al= -1,66V; Eº Cu 2+ /Cu = 0,34V

Thế điện cực chuẩn E0 Mn+/ M càng lớn thì: + Tính oxi hoá của cation Mn+càng mạnh. + Tính khử của kim loại M càng yếu và ngược lại.

Dựa vào yếu tố nào để so sánh tính oxh – khử của các cặp oxh – khử với nhau?

Đáp án BT1: – Tính OXH mạnh nhất:Cu 2+ – Tính khử mạnh nhất: Mg

Hãy rút ra quy luật so sánh tính oxi hóa – khử khi dựa vào thế điện cực chuẩn?

TIẾT 36:BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ – KHỬ: II. PIN ĐIỆN HOÁ: III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: 1. So sánh tính oxi hóa–khử: 2. Xác định chiều của pứ oxi hóa –khử: BT2: cho biết: EºAg+/Ag = +0,80 V; Eº Cu2+/Cu= +0,34 V

Đáp án BT2: 2Ag+ + Cu   Cu 2+ + 2Ag Cu

2+

Cu

Ag

+

Ag

Viết ptpứ xảy ra giữa các cặp oxi hoákhử.

Qui tắc 

Chất OXH yếu Chất khử mạnh

Chiều của phản ứng xảy ra theo qui tắc  ?

Chất OXH mạnh Chất khử yếu

TIẾT 36:BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ – KHỬ: II. PIN ĐIỆN HOÁ: III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KL:

1. So sánh tính oxi hóa–khử: 2. Xác định chiều của pứ oxi hóa – khử: 3.Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa:

Nhắc lại công thức tính suất điện động và suất điện động chuẩn của pin điện hóa.

Eopin = Eo(+) – Eo (- ) Chú ý: Eopin >0 BT3: Tính suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Cu, biết: E0 Cu2+/Cu = +0,34 V ; EºZn2+/Zn = – 0,76V

Đáp án BT3: E0pin = E0 Cu2+/Cu – Eº Zn2+/Zn = 0,34 – (–0,76) = 1,10V

TIẾT 36:BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ – KHỬ: II. PIN ĐIỆN HOÁ: III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KL: V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: 1. So sánh tính oxi hóa–khử: 2. Xác định chiều của pứ oxi hóa – khử: 3. Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa: 4. Xác định thế điện cực chuẩn của cặp oxihóa–khử: BT4: Biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn – Ag là 1,56 V và thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Ag+/Ag là +0,80 V. Hãy xác định thế điện cực chuẩn của cặp Zn2+/Zn

– Khi biết E0pin và thế điện cực chuẩn của 1 cặp oxi hóa–khử thì tính được thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử còn lại.

Đáp án BT4: E0pin = E0 Ag+/Ag – E0 Zn2+/Zn → E0 Zn2+/Zn = E0 Ag+ /Ag – E0pin = +0,80 – 1,56 = – 0,76 V

TIẾT 36: BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ – KHỬ: II. PIN ĐIỆN HOÁ: III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI:  Theo chiều E0 Mn+/ M tăng: +Tính oxi hóa của ion kim loại càng mạnh. +Tính khử của kim loại càng yếu . V.Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI:  So sánh tính oxi hóa–khử.  Xác định chiều của pứ oxi hóa –khử.  Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa.  Xác định thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho (1)E0 Fe2+/ Fe = -0,44 V; (2) E 0 Na+/ Na = -2,70 V;

(3)E0 Cu2+/ Cu = +0,34 V;(4) E0 Zn2+/ Zn = -0,76 V; (5) E0 Fe3+/ Fe2+ = +0,77 V

A.1, 2, 3, 4, 5.

B.2, 1, 3, 4, 5. C. 2, 4, 1, 3, 5. D.5, 3, 1, 4, 2.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 10

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho E0 Mg2+/ Mg = – 2, 37 V; E0 2H+/ H2 = 0,00 V;

A. Mg2+ + 2H+ B. 2H+ + Mg C. Mg + H2 D. Mg2+ + H2

Mg + H2 Mg2+ + H2 Mg2++ 2H+ Mg + 2H+

9 8 7 6 5 4 3 2 1 10

VỀ NHÀ : – Làm bài tập: Trang 112 SGK – 12 NC – Chuẩn bị: Câu 1:Tính chất chung của Kim loại. Nguyên nhân? Câu 2:Suất điện động chuẩn của kim loại giống hay khác so với suất điện động của kim loại.

+ Chuẩn bị trước phần bài tập Trang 125,126 SGK 12 NC

BÀI TẬP:

Tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Ni2+/ Ni. Biết E0Pin( Ni-Cu) = 0,60 V và E0 Cu 2+ / Cu = +0,34 V.

GIẢI: Ta có: E0 Pin( Ni-Cu) = E0

Cu

2+

/ Cu

– E0 Ni2+/ Ni

E0 Ni 2+/ Ni = E0 Cu2+/ Cu – E0 Pin( Ni-Cu)

= 0,34 – 0,60 = -0,26 V

View more…

Comments

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button