Kiến thức

Đưa việc học tập chuyên đề năm 2020 trở thành thường xuyên, nền nếp, theo đúng quy định.

Bạn đang xem: Đưa việc học tập chuyên đề năm 2020 trở thành thường xuyên, nền nếp, theo đúng quy định.

Đưa việc học tập chuyên đề năm 2020 trở thành thường xuyên, nền nếp, theo đúng quy định.

Ngày 10/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTBTU về  Sinh hoạt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Mục đích nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

I. ĐỐI VỚI SINH HOẠT CHI BỘ

Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, dành ít nhất 45 phút (trước hoặc sau khi triển khai các nội dung sinh hoạt định kỳ) để học tập từng chuyên đề về Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020, cụ thể như sau:

1.1. Tháng 1: Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

1.2. Tháng 2: Tổ chức sinh hoạt học tập nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.  

1.3. Tháng 3: Tổ chức kể mẩu chuyện “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo đúng mục đích yêu cầu của hướng dẫn này.  

1.4. Tháng 4: Tổ chức sinh hoạt học tập nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”

Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”.  

1.5. Tháng 5: Tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

– Tuyên truyền, giáo dục về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật những cống hiến vĩ đại của Người đối với dân tộc, với thế giới và với Đảng ta.

– Tuyên truyền và tuyên dương các tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Kết hợp sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2020), khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

1.6. Tháng 6: Tổ chức kể mẩu chuyện “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”

– Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo đúng mục đích yêu cầu của hướng dẫn này.  

1.7. Tháng 7: Tổ chức sinh hoạt học tập nội dung “Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”

– Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày nội dung“Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

– Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về “Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh  để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo đúng mục đích yêu cầu của hướng dẫn này.  

– Tổ chức giám sát việc thực hiện bản đăng ký nêu gương của một số cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

1.8. Tháng 8: Tổ chức sinh hoạt học tập nội dung “Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay”

– Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày nội dung “Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay”. 

– Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về “Những vấn đề về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay” để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo đúng mục đích yêu cầu của hướng dẫn này.  

1.9. Tháng 9: Tổ chức sinh hoạt học tập nội dung “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

– Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày nội dung “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo đúng mục đích yêu cầu của hướng dẫn này.  

1.10. Tháng 10: Tổ chức sinh hoạt học tập nội dung “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

– Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày những nội dung “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc” để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo đúng mục đích yêu cầu của hướng dẫn này.  

– Thảo luận về tình hình thực hiện giải pháp của chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương, của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện chuyên đề năm 2020 và giải pháp trong thời gian tới. 

– Giám sát việc thực hiện bản đăng ký nêu gương của một số cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

1.11. Tháng 11: Đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

– Đánh giá kết quả triển khai của chi bộ về xây dựng gương điển hình; bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

– Giới thiệu, tuyên truyền các gương sáng, việc hay, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ và của đơn vị, địa phương mình.

1.12. Tháng 12/2020 và tháng 01/2021: Đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, gắn với kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020

– Đánh giá kết quả sinh hoạt các chuyên đề nói trên trong năm 2020.

– Đánh giá kết quả triển khai vấn đề trọng tâm thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của chi bộ.

– Kiểm điểm kết quả thực hiện Kế hoạch tu dưỡng rèn luyện năm 2020 của cán bộ, đảng viên đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục.

II. ĐỐI VỚI SINH HOẠT CỦA MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

– Căn cứ vào nội dung học tập theo từng chủ đề từng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt, tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở thông qua sinh hoạt Mặt trận, chi hội, chi đoàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ… sao cho thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

– Tập trung quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Đại đoàn kết”; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính.

– Nghiêm túc triển khai xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Gia Phúc

Lượt xem: 1963

  • File đính kèm:

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button