Kiến thức

Free GMAT Flashcards about Factorials-giai thua

Bạn đang xem: Free GMAT Flashcards about Factorials-giai thua

Factorials-giai thua

Question Answer
0! = ? 1
Highest prime factor of 50! nghĩa là từ 1 đến 50, số prime lớn nhất là 49
Last non-zero digit là gì? số cuối cùng khác không …abc000000 — hỏi c
explaination of 12! là gì? là phép tính cụ thể của 12! bằng mấy…
Last non-zero digit in explaination of 12! cách tính viết hết giai thừa ra, bỏ các cặp số nhân ra 0, các số còn lại nhân nhau ra kết quả, chỉ lấy hàng đơn vị và nhân tiếp lần lượt cho đến hết số…
với a< b, thì b! có chia hết cho a không?
Remainder when (15! + 100) is divided by 13? tìm số dư thì tách tổng ra để xét tính chia hết, đối với tích thì không cần
How many trailing zeros that 32! has? Tính xem có bao nhiêu cặp 2×5 trong 32! –> 32! chia hết cho 5 mũ mấy lấy 32 chia 5 được 6 + 6 chia 5 được 1 –> 32 chia hết cho 5^7 –> có 7 số 5 = 7 số 0
What is the highest power of 2 in 20! 20! chia hết cho 2 mũ mấy — chia liên tục kết quả cho 2 20:2= 10 chia 2 =5 chia 2= 2 chia 2=1
11! có chia hết cho (4!)^ 3 không? 1. Tách 4!=1.2.3.4= 3.2^3 2. Lấy tính xem 11! chia hết đc cho 2 mũ mấy cao nhất và 3 mũ mấy cao nhất 3. Nếu số mũ ở bước 2 bé hơn bước 1 thì chia hết
20! có chia hết cho (7!)^2 … số lớn quá làm sao? 20! = 14! .15.16.17…20 14! sẽ luôn chia hết cho (7!)^2
x#y represent the highest integer power of y in x, so y = ? to get the highest 50#y Tách y thành prime và tìm 50#prime để tìm ra 50#y lớn nhất. NOTE: khi tách y=prime^a thì 50#y=50#prime chia cho a
What is represent the highest integer power of y in x ? x#y
Với các dạng bài tìm x#y hay x!#y hay x!#y! thì đều phải tách phần y ra thành prime^a, và tính x#prime = (x chia liên tục cho prime, lấy tổng phần dư) –> sau đó chia cho a
a^n = 64 thì có những a và n nào? 2^6 4^3 8^2
8! chyia hết cho a^n, biết n=6, tìm a? thì a phải là số mà 8! có thể chia hết cho a^6 –> thử 8!/2 và 8!/3

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button