Kiến thức

Từ khai triển biểu thức (3x – 4)^17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số

Bạn đang xem: Từ khai triển biểu thức (3x – 4)^17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số

Từ khai triển biểu thức (3x – 4)^17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Bài 5 trang 58 Toán 11: Từ khai triển biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.

Trả lời

Đặt f(x) = (3x – 4)17 = a17x17 + a16x16 + … + a1x + a0

Ta cần tính: a0 + a1 + a2 … + a17

Dễ thấy f(1) = (3 – 4)17 = a0 + a1 + … + a17 ⇔ a0 + a1 + a2 + … + a17 = –1

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button