Kiến thức

Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5 SBT Hóa học 8

Bạn đang xem: Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5 SBT Hóa học 8

Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5 SBT Hóa học 8

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5 SBT Hóa học 8

Bài 4.2 trang 5 sách bài tập Hóa 8: Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử:

A. Vô cùng nhỏ.

B. Trung hòa về điện.

C. Tạo ra các chất.

D. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hóa học.

Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D?) với phần còn lại trống trong câu:

“Nguyên tử là hạt …, vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân”.

Lời giải:

Chọn: B.

Bài 4.3 trang 5 sách bài tập Hóa 8: Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau:

Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5 SBT Hóa học 8 | Giải sách bài tập Hóa học 8

Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Lời giải:

(Lập bảng như trong SGK)

Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số lớp electron Số e lớp ngoài cùng

Nitơ

Neon

Silic

Kali

7

10

14

19

7

10

14

19

2

2

3

4

5

8

4

1

Bài 4.4 trang 5 sách bài tập Hóa 8: Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra:

a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.

b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron.

c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri. (xem sơ đồ trong Bai 4 – SGK).

Lời giải:

a)

Nguyên tố Lớp electron

Nitơ

Neon

Silic

Kali

2 lớp electron

2 lớp electron

3 lớp electron

4 lớp electron

b) Nguyên tử có cùng số electron: nitơ, neon.

c) Nguyên tử sillic có cùng số lớp electron như nguyên tử natri. (3 lớp e)

Bài 4.5 trang 5 sách bài tập Hóa 8: Yêu cầu như bài 4.4.

a) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đồ trong bài tập 5, bài 4 – SGK) có số lớp electron như nguyên tử nào.

c) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Lời giải:

a) Nguyên tử kali có số electron ngoài cùng như nguyên tử natri. (1 e lớp ngoài cùng)

b) Nguyên tử cacbon có số lớp electron như nguyên tử nitơ và nguyên tử neon. (2 lớp e)

c) Nguyên tử sillic có số electron có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon. (4 e lớp ngoài cùng)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button