Kiến thức

Gợi ý giải đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2010

  • Dân Trí

  • Giáo dục – Hướng nghiệp

  • Tuyển sinh

  • Đề thi – Đáp án

Thứ tư, 02/06/2010 – 18:16

Gợi ý giải đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2010

Dân trí

Cũng như môn thi Văn sáng nay, buổi chiều nhiều thí sinh chia sẻ môn Hóa không quá khó, đề thi vừa sức. Gợi ý giải đề thi môn Hóa học dưới đây do Ths. Trần Hớn Quốc – Trường ĐH KHTN TPHCM thực hiện.

Gợi ý giải đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2010 - 1

Những gương mặt thí sinh Cần Thơ hớn hở sau khi thi môn Hóa học. (Ảnh: Huỳnh Hải)

 
 
KỲ  THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ  THÔNG NĂM 2010

Môn thi : HÓA HỌC – Giáo dục trung học phổ  thông

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Cl=35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108

I. Phần chung cho tất cả thí  sinh (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 1 : Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại

      A. đồng  B. natri   C. nhôm  D. chì

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 2 : Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

      A. Li   B. Ca   C. K   D. Be

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 3 : Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

      A. CaSO4  B. NaCl  C. Na2CO3  D. CaCO3

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 4 : Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

      A. ns2np2  B. ns2np1  C. ns1   D. ns2

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 5 : Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

      A. màu da cam  B. màu tím  C. màu vàng  D. màu đỏ

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 6 : Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

      A. 16,2   B. 9,0   C. 36,0   D. 18,0

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 7 : Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

      A. 3   B. 1   C. 2   D. 4

Câu 8 : Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. 100   B. 200   C. 50   D. 150

Câu 9 : Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. có kết tủa trắng và bọt khí   B. không có hiện tượng gì

      C. có kết tủa trắng    D. có bọt khí thoát ra

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 10 : Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?

      A. Ba(OH)2 và Fe(OH)   B. Cr(OH)3 và Al(OH)3

      C. NaOH và Al(OH)3    D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 11 : Vinyl axetat có công thức là

      A. CH3COOCH3 B. C2H5COOCH3 C. HCOOC2H5  D. CH3COOCH=CH2

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 12 : Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

      A. C6H5NH2     B. H2NCH(CH3)COOH C. CH3COOH  D. C2H5OH

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 13 : Chất có tính lưỡng tính là

      A. NaOH  B. KNO3  C. NaHCO3  D. NaCl

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 14 : Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

      A. H2SO4 (đặc, nguội)    B. KOH C. NaOH  D. H2SO4 (loãng)

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 15 : Cho dãy các kim loại : Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là

      A. Fe   B. Mg   C. Cr   D. Na

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 16 : Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

      A. 2,0   B. 6,4   C. 8,5   D. 2,2

Câu 17 : Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. 16,4   B. 19,2   C. 9,6   D. 8,2

Câu 18 : Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. 8,1 gam  B. 1,35 gam  C. 5,4 gam  D. 2,7 gam

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 19 : Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

      A. Protein  B. Saccarozơ  C. Glucozơ  D. Tinh bột

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 20 : Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

      A. C2H5OH  B. H2NCH2COOH C. CH3COOH  D. CH3NH2

Câu 21 : Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. 1   B. 4   C. 3   D. 2

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 22 : Trong tự nhiên,canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

      A. Thạch cao sống B. Đá vôi  C. Thạch cao khan D. Thạch cao nung 

Câu  23 : Điều chế kim loại K bằng phương pháp

      A. dùng khí CO khử ion K+ trong K2O ở nhiệt độ cao

  

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 B. điện phân dung dịch KCl có màng ngăn

      C. điện phân KCl nóng chảy

      D. điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn

Câu 24 : Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. xenlulozơ  B. protein  C. poli(vinyl clorua) D. glixerol

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 25 : Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

      A. CuSO4  B. Na2CO3  C. CaCl2  D. KNO3

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

      A. 2,24. B. 4,48. C. 3,36. D. 1,12.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 27: Cho dãy các chất : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

      A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 28: Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là

      A. Fe2O3. B. FeO. C. Fe(OH)3. D. Fe(OH)2

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 29: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

      A. Na. B. K. C. Rb. D. Cs.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 30: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

      A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 31: Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

      A. Zn, Cu, K. B. K, Zn, Cu. C. K, Cu, Zn. D. Cu, K, Zn.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 32: Chất không phải axit béo là

      A. axit axetic. B. axit stearic. C. axit oleic. D. axit panmitic.

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (8 câu)

Thí  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 33: Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

      A. NaOH. B. BaCl2. C. KNO3. D. HCl.

Câu 34: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3. B. NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2.

      C. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3. D. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 35: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

      A. nilon-6,6.  B. poli(metyl metacrylat).

      C. poli(vinyl clorua).  D. polietilen.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 36: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?

      A. Dung dịch HNO3 (loãng, dư). B. Dung dịch H2SO4 (loãng).

      C. Dung dịch HCl.  D. Dung dịch CuSO4.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 37: Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3

      A. +4. B. +6. C. +2. D. +3.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 38: Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

      A. Al2O3. B. CuO. C. K2O. D. MgO.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 39: Tinh bột thuộc loại

      A. monosaccarit. B. polisaccarit. C. đisaccarit. D. lipit.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 40: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

      A. CH3COONa và CH3COOH. B. CH3COONa và CH3OH.

      C. CH3COOH và CH3ONa. D. CH3OH và CH3COOH. 

B. Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 41: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

      A. trùng hợp. B. este hóa. C. xà phòng hóa. D. trùng ngưng.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 42: Dung dịch có pH > 7 là

      A. K2SO4. B. FeCl3. C. Al2(SO4)3. D. Na2CO3.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 43: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ?

      A. CO. B. Cr2O3. C. CuO. D. CrO3.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 44: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

      A. Bông. B. Tơ visco. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ tằm.

Câu 45: Cho Eo (Zn2+/Zn) = –0,76V; Eo (Sn2+/Sn) = –0,14V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Sn là

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. 0,90V. B. –0,62V. C. 0,62V. D. –0,90V.

Câu 46: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

 A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 47: Đồng phân của saccarozơ là

      A. xenlulozơ. B. glucozơ. C. fructozơ. D. mantozơ.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Câu 48: Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là

      A. Cu ®Cu2+ + 2e. B. 2Cl®Cl2 + 2e. C. Cl2 + 2e ®2Cl. D. Cu2+ + 2e ®Cu.
 
***
 
Dưới đây là gợi ý bài giải môn Hóa học:
 

Gợi ý giải đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2010 - 50
Gợi ý giải đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2010 - 51
Gợi ý giải đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2010 - 52

Sự kiện:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button