Kiến thức

Giới hạn của hàm số là gì? Lý thuyết, Bài tập và Cách giải

Trong chương trình toán học 11, chuyên đề giới hạn của hàm số là phần kiến thức trọng tâm yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức lý thuyết cũng như cách giải các dạng bài tập. Vậy cụ thể giới hạn của hàm số là gì? Lý thuyết, Bài tập và cách tìm giới hạn của hàm số? Thế nào là giới hạn của hàm số vô định? Cách giải dạng toán giới hạn hàm số toán cao cấp?… Trong nội dung chi tiết của bài viết dưới đây,

DINHNGHIA.VN

sẽ giúp bạn tìm hiểu về chủ đề này nhé!

Mục lục

 • 1 Định nghĩa giới hạn của hàm số là gì?

 • 2 Lý thuyết giới hạn hàm số lớp 11

  • 2.1 Giới hạn hữu hạn là gì?

  • 2.2 Giới hạn một bên là gì?

  • 2.3 Giới hạn hữu hạn của hàm số vô cực

  • 2.4 Giới hạn vô cực của hàm số là gì?

 • 3 Giới hạn hàm số giải tích lớp 11

  • 3.1 Giới hạn hàm số nâng cao

 • 4 Các dạng toán về giới hạn hàm số

  • 4.1 Dạng 1: Tìm giới hạn xác định bằng cách sử dụng trực tiếp các định nghĩa, định lý

  • 4.2 Dạng 2: Tìm giới hạn vô định dạng (frac{0}{0})

  • 4.3 Dạng 3: Tìm (lim_{xrightarrow pm infty } frac{f(x)}{g(x)}) trong đó (f(x),g(x)rightarrow infty)

  • 4.4 Dạng 4: Dạng vô định (infty -infty) và (0.infty)

  • 4.5 Dạng 5: Dạng vô định các hàm lượng giác

 • 5 Giới hạn hàm số dạng vô định là gì?

 • 6 Bài tập giới hạn hàm số toán cao cấp

Định nghĩa giới hạn của hàm số là gì?

định nghĩa giới hạn của hàm số là gì

Lý thuyết giới hạn hàm số lớp 11

Dưới đây là lý thuyết về giới hạn hàm số 11 giúp các em có thể nắm bắt kiến thức: 

Bạn đang xem: Giới hạn của hàm số là gì? Lý thuyết, Bài tập và Cách giải

Giới hạn hữu hạn là gì?

 • Giới hạn đặc biệt

(lim_{xrightarrow x_{0}}, x = x_{0})

(lim_{xrightarrow x_{0}}, c = c) (c: hằng số)

 • Định lý

Giả sử:

(lim_{xrightarrow x_{0}}, f(x) = L,, lim_{xrightarrow x_{0}} g(x) = M). Khi đó:

 • (lim_{xrightarrow x_{0}},left | f(x) + g(x) right | = L + M)
 • (lim_{xrightarrow x_{0}},left | f(x) – g(x) right | = L – M)
 • (lim_{xrightarrow x_{0}},left | f(x).g(x) right | = L.M)
 • (lim_{xrightarrow x_{0}},frac{f(x)}{g(x)} = frac{L}{M},, Mneq 0)

Nếu (f(x)geq 0) và (lim_{xrightarrow x_{0}} f(x) = L) thì (Lgeq 0) và (lim_{xrightarrow x_{0}}sqrt{f(x)} = sqrt{L})

Giới hạn một bên là gì?

 • Số L là:
  • Giới hạn bên phải của hàm số (y = f(x)) kí hiệu là (lim_{xrightarrow _{x_{0}}^{+}} f(x) = L)
  • Giới hạn bên trái của hàm số (y = f(x)) kí hiệu là (lim_{xrightarrow _{x_{0}}^{-}} f(x) = L)
 • Định lý: (lim_{xrightarrow _{x_{0}}} f(x) = L Leftrightarrow lim_{xrightarrow _{x_{0}}^{+}} f(x) = L = lim_{xrightarrow _{x_{0}}^{-}} f(x) = L)

Xem thêm: Tính chất cơ bản của điện tích-Thư viện khoa học

Giới hạn hữu hạn của hàm số vô cực

Hàm số (y = f(x)) có giới hạn là số L khi (xrightarrow +infty) (hoặc (xrightarrow -infty)) kí hiệu là: (lim_{xrightarrow +infty} f(x) = L) (hoặc (lim_{xrightarrow -infty} f(x) = L))

Với c,k là

hằng số

và k nguyên dương, ta luôn có:

(lim_{xrightarrow pm infty} c = c), (lim_{xrightarrow pm infty} frac{c}{x^{k}} = 0)

Giới hạn vô cực của hàm số là gì?

 • Giới hạn vô cực 

Giới hạn của hàm số tại vô cực là gì?

Hàm số (y=f(x)) có giới hạn là (pm infty) khi (xrightarrow pm infty) kí hiệu là (lim_{xrightarrow pm infty } f(x) = x = pm infty)

(lim_{xrightarrow +infty } f(x) = +infty Leftrightarrow lim_{xrightarrow +infty }left | -f(x) right | = -infty)

 • Một số giới hạn đặc biệt:
  • (lim_{xrightarrow +infty } x^{k} = +infty) với k nguyên dương.
  • (lim_{xrightarrow -infty } x^{k} = +infty) nếu k chẵn và (lim_{xrightarrow -infty } x^{k} = -infty) nếu k lẻ.
  • (lim_{xrightarrow pm infty } c = c)
  • (lim_{xrightarrow pm infty } frac{c}{x^{k}} = 0)
  • (lim_{xrightarrow 0^{-} } frac{1}{x} = -infty)
  • (lim_{xrightarrow 0^{+} } frac{1}{x} = +infty)
  • (lim_{xrightarrow 0^{-} } frac{1}{left |x right |} = lim_{xrightarrow 0^{+}} = +infty)
 • Định lý

Ta có định lý: 

giới hạn của hàm số tại vô cực

Các công thức về giới hạn:

(lim_{xrightarrow infty }(1+frac{a}{x})^{x} = e^{a},, (aneq 0))

Khi a = 1 ta có:

 • (lim_{xrightarrow infty }(1+frac{1}{x})^{x} = e (e = 2,71828))
 • (lim_{xrightarrow 0 }, frac{sinx}{x} = 1)
 • (lim_{xrightarrow 0 }, frac{tanx}{x} = 1)
 • (lim_{xrightarrow 0 }, frac{arcsinx}{x} = 1)
 • (lim_{xrightarrow 0 }, frac{arctan}{x} = 1)

Giới hạn hàm số giải tích lớp 11

Giới hạn hàm số nâng cao

Ví dụ: Ta có bài toán sau:

Cho (a_{1}, a_{2},…, a_{n}) và (b_{1}, b_{2},…, b_{m}) là các số cho trước. Tìm giới hạn sau

(L = lim_{xrightarrow +infty }(sqrt[n]{(x+a_{1})(x+a_{2})…(x+a_{n})} – sqrt[m]{(x+b_{1})(x+b_{2})…(x+b_{m})}))

Cách giải:

Bằng phương pháp thêm bớt hạng tử ta có:

(L = lim_{xrightarrow +infty }[(sqrt[n]{(x+a_{1})(x+a_{2})…(x+a_{n})} – x) – (sqrt[m]{(x+b_{1})(x+b_{2})…(x+b_{m})} – x)])

Từ đó suy ra:

(L = frac{1}{n}sum ^{n}_{i=1}a_{i} – frac{1}{m}sum ^{m}_{i=1}b_{i})

Tìm giới hạn hàm số bằng máy tính

Ví dụ:  Tìm giới hạn của hàm số sau: (frac{-x^{2}-x+6}{x^{2}+3x})

Cách giải:

tính giới hạn của hàm số sau ví dụ

Các dạng toán về giới hạn hàm số

Xem thêm: Các dạng bài tập toán lượng giác và phương pháp giải-Toán lớp 10

Dạng 1: Tìm giới hạn xác định bằng cách sử dụng trực tiếp các định nghĩa, định lý

Phương pháp giải:

 • Chọn hai dãy số khác nhau ((a_{n})) và ((b_{n})) thỏa mãn (a_{n}) và (b_{n}) thuộc tập xác định của hàm số y = f(x) và khác ((x_{0})); (a_{n}rightarrow x_{0},, b_{n}rightarrow x_{0})
 • Chứng minh (lim f(a_{n}) neq lim f(b_{n})) hoặc chứng minh một trong hai giới hạn này không tồn tại.
 • Từ đó suy ra (lim_{xrightarrow x_{0}} f(x)) không tông tại. TH (xrightarrow _{0}^{pm }) hoặc (xrightarrow pm infty) chứng minh tương tự

Ví dụ 1: Cho hàm số (f(x) = frac{x^{2}+1}{2sqrt{x}}), (lim_{xrightarrow 3} f(x)) bằng bao nhiêu?

Cách giải:

Hàm số đã cho xác định trên ((0;+infty ))

Giả sử ((x_{n})) là một dãy số bất kỳ, thỏa mãn (x_{n} > 0, x_{n} neq 3) và (x_{n} rightarrow 3) khi (n rightarrow +infty). Ta có:

(lim f(x_{n}) = limfrac{x_{n}^{2}+1}{2sqrt{x_{n}}} = frac{3^{2}+1}{2sqrt{3}} = frac{5sqrt{3}}{3}) (áp dụng quy tắc về giới hạn hữu hạn của dãy số). Do đó (lim_{xrightarrow 3} f(x) = frac{5sqrt{3}}{3})

Dạng 2: Tìm giới hạn vô định dạng (frac{0}{0})

Tính (lim_{xrightarrow x_{0}} frac{f(x)}{g(x)}) khi (lim_{xrightarrow x_{0}} f(x) = lim_{xrightarrow x_{0}} g(x) = 0) trong đó f(x) và g(x) là đa thức hoặc căn thức.

Phương pháp giải:

 • Phân tích tử và mẫu thành tích các nhân tử giản ước
 • Nếu f(x) và g(x) có chứa căn thức thì có thể nhân tử và mẫu với biểu thức liên hợp trước khi phân tích chúng thành tích để giản ước

Ví dụ 2: Tìm giới hạn của (lim_{xrightarrow x_{1}} frac{x^{m}-x^{n}}{x-1}, (m,n in N^{*}))

Cách giải:

lý thuyết giới hạn của hàm số

Xem thêm: Hàm POW-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Dạng 3: Tìm (lim_{xrightarrow pm infty } frac{f(x)}{g(x)}) trong đó (f(x),g(x)rightarrow infty)

Ví dụ 3: Tìm giới hạn (lim_{xrightarrow -infty } frac{sqrt{4x^{2}-3x_4} + 3x}{sqrt{x^{2}+x+1} – x})

Cách giải:

(lim_{xrightarrow -infty } frac{sqrt{4x^{2}-3x_4} + 3x}{sqrt{x^{2}+x+1} – x} = lim_{xrightarrow -infty }frac{-sqrt{4-frac{3}{x}+frac{4}{x^{2}}}+3}{-sqrt{1+frac{1}{x}+frac{1}{x^{2}}}-1})

(=frac{-2+3}{-1-1} = -frac{1}{2})

Dạng 4: Dạng vô định (infty -infty) và (0.infty)

Ví dụ 4: Tìm giới hạn của (lim_{xrightarrow +infty }(sqrt{x^{2} – x +1} – x))

Cách giải:

giới hạn của hàm số tại vô định

Dạng 5: Dạng vô định các hàm lượng giác

Ví dụ 5: Tìm giới hạn của (lim_{xrightarrow 0 }frac{sqrt{cosx} – sqrt[3]{cosx}}{sin^{2}x})

Cách giải:

giới hạn của hàm số và dạng vô định các hàm lượng giác

Giới hạn hàm số dạng vô định là gì?

giới hạn hàm số dạng vô định là gì

kiến thức giới hạn hàm số dạng vô định

một số bài tập giới hạn hàm số dạng vô định

Bài tập giới hạn hàm số toán cao cấp

bài tập giới hạn hàm số toán cao cấp

DINHNGHIA.VN đã tổng hợp kiến thức lý thuyết, bài tập cũng như cách giải các dạng toán giới hạn hàm số. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đã tìm thấy những kiến thức hữu ích cho mình trong việc tìm hiểu và nghiên cứu về chủ đề giới hạn của hàm số. Đừng quên tham khảo bài giảng bên dưới nhé! Chúc bạn luôn học tốt!

Xem thêm >>>

Lim là gì? Phương pháp tính và bài tập về giới hạn lim

 

Xem thêm >>>

Giới hạn của dãy số lớp 11: Lý thuyết, Bài tập và Các dạng toán

 

Tu khoa lien quan

 • giới hạn dãy số khó
 • giới hạn của hàm số là gì
 • giới hạn hàm số nâng cao
 • giới hạn vô cực của hàm số
 • giới hạn hàm số lượng giác
 • bài tập giới hạn hàm số khó
 • giới hạn hàm số giải tích 11
 • tìm giới hạn hàm số chứa căn
 • bài tập giới hạn dãy số có lời giải
 • chuyên đề giới hạn hàm số lớp 11
 • trắc nghiệm giới hạn hàm số violet
 • tìm giới hạn hàm số bằng máy tính
 • giới hạn hàm số lượng giác toán cao cấp

Xem chi tiết qua bài giảng dưới đây:

(Nguồn: www.youtube.com)

Rate this post

Please follow and like us:

error

fb-share-icon

Tweet

fb-share-icon

Tagged:

toán 11

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive