Kiến thức

Tìm USCLN và BSCNN-Em Yêu Tin Học

Tìm USCLN và BSCNN

2

Nội dung chính

 • ƯỚC và BỘI

  • 1. Định nghĩa :

  • 2. Kí hiệu :

  • 3. Cách tìm ước và bội :

 • 4. Tìm USCLN và BSCNN

ƯỚC và BỘI

Bạn đang xem: Tìm USCLN và BSCNN-Em Yêu Tin Học

1. Định nghĩa :

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

2. Kí hiệu :

B(a) : tập hợp các bội của a.
Ư(a) : tập hợp các ước của a.

Bội của 4 là:

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,…(thêm 4 để được bội số tiếp theo).

Bội của 6 là:

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66,… (thêm 6 để được bội số tiếp theo).

Bội chung của 4 và 6 là các số cùng xuất hiện trong hai dãy trên (không tính số 0):

12, 24, 36, 48,….
Vậy bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12

3. Cách tìm ước và bội :

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lược cho 1, 2, 3, …

4. Tìm USCLN và BSCNN

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a, b bất kỳ, hiển thị ước chung lớn nhất của hai số và bội chung nhỏ nhất của hai số đó.

Ước số và bội sốƯớc số và bội số
F9 kiểm tra lỗi chương trình Tìm USCLN và BSCNN
ước số và bội sốước số và bội số
chạy thử chương trình Tìm USCLN và BSCNN
Program UC_BC; Uses crt; Var a, b,x,y,uc: integer; bc:real; BEGIN Clrscr; Writeln('Nhap so thu nhat '); readln(a); x:=a; Writeln('nhap so thu hai '); readln(b); y:=b; While (a<>b) do If a>b then a:=a-b else b:=b-a; uc:=a; bc:=(x*y)/uc; Write('USCLN va BSCNN ',x,' va ',y,' la US ',uc,' BS ',bc:2:0); Readln End.
 1. Số hoàn hảo

 2. In ra màn hình dãy số Fibonaci

 3. Chuyển đổi hệ số

4.4 8 votes
Article Rating

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button