Kiến thức

Tính x lũy thừa y, tính n!-Em Yêu Tin Học

Tính x lũy thừa y, tính n!

3

Bạn đang xem: Tính x lũy thừa y, tính n!-Em Yêu Tin Học

Tính x lũy thừa y, tính n!

Program X_LUYTHUA_Y; {Tính x lũy thừa y} Uses CRT; Var lt, x,y,z: real; Begin Clrscr; Writeln(‘TINH X LUY THUA Y: ’); Writeln('----------------------------------'); Write('Nhap x = '); readln(x); Write('nhap y = '); readln(y); If x>=0 then Begin z:=exp(y*ln(x)); Writeln('x ^ y = ',z: 4: 2); End Else Writeln('Khong tinh duoc do x la so am'); Readln; End.

Tính giai thừa n!

Program TINH_N_GIAI_THUA; Uses CRT; Var i,n,gt: integer; Begin Clrscr; Writeln(' TINH N GIAI THUA: '); Writeln('----------------------------------'); Write('Nhap n ='); readln(n); gt:=1; For i:=1 to n do gt:=gt*i; Writeln(n, '!= ',gt); Readln; End.
4.2 9 votes
Article Rating

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button