Kiến thức

Hoá học 12 Bài 9: Amin

Lý thuyết

17 Trắc nghiệm

26 BT SGK

Nội dung bài học trình bày cô đọng kiến thức về khái niệm, phân loại cách gọi tên Amin đồng thời nhấn mạnh đến các tính chất của Amin.

<!–

var _abdm = _abdm || []; /* load placement for account: congha, site: http://hoc247.net, size: 300×50 – mobile, zone: in_page */ _abdm.push([“1494486632″,”InPage”,”1548228356″,”InPage_1548228356″]); –>

YOMEDIA

Bạn đang xem: Hoá học 12 Bài 9: Amin

1. Video bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1. Khái niệm, phân loại và danh pháp Amin

2.2. Tính chất vật lí của Amin

2.3. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

3. Bài tập minh hoạ

3.1. Bài tập Amin – Cơ bản

3.2. Bài tập Amin – Nâng cao

4. Luyện tập bài 9 Hóa học 12 

4.1. Trắc nghiệm 

4.2. Bài tập SGK & Nâng cao 

5. Hỏi đáp về Bài 9 Chương 3 Hoá học 12

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Khái niệm, phân loại và danh pháp Amin

a. Khái niệm, phân loại

 • Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NHbằng gốc hidrocacbon ta thu được Amin.
 • Amin thường có đồng phân về mạch Cacbon, về vị trí nhóm chức và về bậc Amin.
 • Phân loại:
  • Theo gốc hidrocacbon:
   • Amin mạch hở: CH3NH2 (Metylamin), C2​​​H5NH2 (Etylamin),…
   • Amin thơm: C6H5NH2 (Phenylamin),…
  • Theo bậc của Amin ( Bậc amin thường được tính bằng số gốc hidrocacbon liên kết với nguyên tử N):
   • Amin bậc I: CH3NH2, C2​​​H5NH2, …
   • Amin bậc II: CH3-NH-CH3
   • Amin bậc III: CH3N(CH3)CH3

​b. Danh pháp

 • Danh pháp gốc – chức: tên gốc Hidrocacbon + amin
 • Ví dụ: CH3-NH-CH(Đimetylamin); (CH3)3N (Trimetylamin); …

2.2. Tính chất vật lí của Amin

 • Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là những chất khí mùi khai, độc, dễ tan trong nước. Các amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn.

 • Anilin là chất lỏng, rất độc, nhiệt độ sôi 184oC, ít tan trong nước, tan trong ancol…

 • Các Amin đều độc.

2.3. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học của Amin

Xem thêm: Trị tuyệt đối trong Excel-Cách dùng và ví dụ

a. Cấu tạo phân tử

 • Amin có tính bazơ và dễ bị oxi hóa tương tự NH3.
 • Amin còn có tính chất của gốc hidrocacbon.

b. Tính chất hóa học

 • Tính bazơ: Dung dịch Metylamin hoặc Propylamin làm màu quỳ chuyển xanh, còn Anilin thì quỳ tím không đổi màu.
   • Tính bazơ của amin phụ thuộc mật độ e trên nguyên tử N: mật độ e lớn, tính bazơ mạnh

    • Gốc HC đẩy e làm tăng tính bazơ

    • Gốc hút e làm giảm tính bazơ

    • Amin béo > NH3 > amin thơm

    • Amin béo bậc II > amin béo bậc I

 • Phản ứng thế ở nhân thơm của Anilin:

Bài tập minh họa

 
 

3.1. Bài tập Amin – Cơ bản

Bài 1:

Viết đồng phân amin bậc 1 có công thức C4H11N

Hướng dẫn:

Amin bậc 1 của C4H11N có 4 đồng phân:

(C – C – C – C – N{H_2})

(C – C – Cleft( {N{H_2}} right) – C)

(C – Cleft( {C{H_3}} right) – C – N{H_2})

({left( {C{H_3}} right)_3} – C – N{H_2})

Xem thêm: Công thức nào sau đây là công thức thấu kính:

Bài 2:

Sắp xếp tăng dần tính bazơ của các chất ở dãy sau: NH3, C6H5NH2, CH3NHCH3, CH3CH2NH2.

Hướng dẫn:

 • Dựa vào Gốc amin: Gốc đẩy e 3

 C6H5NH2 3 3CH2NH,CH3NHCH3

 • Dựa vào bậc Amin: Bậc 33

CH3CH2NH2 3NHCH3

⇒ C6H5NH2 3 3CH2NH3NHCH3

Bài 3:

Cho 9,3 gam anilin tác dụng với brom dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Hướng dẫn:

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2NH2(Br)3↓ + 3HBr
⇒ mkết tủa = 33 g

Xem thêm: Cách sử dụng thẻ ghi nợ trả trước trong chương trình Viện trợ do Tác động Kinh tế mà không phải trả phí

Bài 4:

Amin X đơn chức. Cho 0,1 mol X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, thu được 8,15 gam muối. %mC trong X có giá trị là:

Hướng dẫn:

RNH2 + HCl → RNH3Cl
 namin = nmuối = 0,1 mol
 Mmuối = 81,5g  R = 29 (C2H5)
Amin là C2H5NH2
⇒ %mC(X) = 53,33%

3.2. Bài tập Amin – Nâng cao

Bài 1:

Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo tỷ lệ số mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là 

Hướng dẫn:

(C_{bar{n}}H_{2bar{n}+3}N+HClrightarrow C_{bar{n}}H_{2bar{n}+3}NHCl)
a                 → a                → a
(a=frac{31,68-20}{36,5}=0,32(mol))
(bar{M}=frac{20}{0,32}=14bar{n}+17)
(bar{n}=3,25)
Gọi    n        C có amin (I)   1mol
      (n+1)                    (II)   10mol
      (n+2)                   (III)   5mol
(bar{n}=3,25=frac{n.1+(n+1)10+(n+2)5}{16}Rightarrow n=2)
C2H7N, C3H9N, C4H11N

4. Luyện tập Bài 9 Hóa học 12

Sau bài học cần nắm:

 • khái niệm, phân loại và cách gọi tên Amin 
 • tính chất hóa học của Amin.

4.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 9

có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

 • Câu 1:

  Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường?

  • A. anilin.
  • B. iso propyl amin.
  • C. butyl amin.
  • D. trimetyl amin.
 • Câu 2:

  Số amin có công thức phân tử C3H9N là

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.
 • Câu 3:

  Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước Brom tạo kết tủa trắng. Amin X là:

  • A. Anilin.   
  • B. Metyl amin  
  • C. Đimetyl amin
  • D. Benzylamin
 • Câu 4:

  Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm 2amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl x mol/lit, thu được dung dịch chứa 15,6 gam hỗn hợp muối.Gía trị của x là:

  • A. 0,5.
  • B. 1,5.
  • C. 2,0.
  • D. 1,0.
 • Câu 5:

  Hòa tan 0,1 mol metylamin vào nước được 1 lít dung dịch X. Khi đó: 

  • A. Nồng độ của ion CH3NH3+ bằng 0,1M.
  • B. Dung dịch X có pH = 13. 
  • C. Dung dịch X có pH lớn hơn 13.
  • D. Nồng độ của ion CH3NH3+ nhỏ hơn 0,1.
 • Câu 6:

  Chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

  • A. CH3-NH2
  • B. (CH3)2-CH-NH2
  • C. CH3-NH-CH3
  • D. (CH3)3-N

Câu 3- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn

Giải bài tập Hóa học 12 Bài 9

.

Bài tập 9.3 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.4 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.5 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.6 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.7 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.8 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.9 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.10 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.11 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.12 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài tập 3 trang 61 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 61 SGK Hóa học 12 nâng cao

5. Hỏi đáp về Bài 9 Chương 3 Hoá học 12

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục 

Hỏi đáp

 để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

 

Bài học cùng chương

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button