Kiến thức

Hóa lớp 12-Chương 6-Bài 3: Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ

Bạn đang xem: Hóa lớp 12-Chương 6-Bài 3: Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ

Video Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ – HocHay

Đang cập nhật

Kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước

Dạng 1: Hỗn hợp kim loại tác dụng với nước

– Gồm: kim loại kiềm và Ba, Ca, Sr

+ Kim loại kiềm:

      2M + 2H2O → 2MOH + H2­

+ Kim loại kiềm thổ:

       M + 2H2O → M(OH)2 + H2­

– Phương trình tổng quát:  2M + 2nH2O → 2M(OH)n + nH

Quá trình phản ứng của nước: 2H2O + 2e → H2 + 2OH

Nhận xét:  

Dung dịch sinh ra tác dụng với axit:  H+  +  OH → H2

nH+ trung hòa = nOH = 2nH2

Trung hòa bằng HCl

Trung hòa bằng H2SO4

Dạng 2: Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

(1) Nếu trong dung dịch có H+ thì  H+ tác dụng đầu tiên với kim loại:  2H+ + 2e → H2

(2) Khi H+ hết thì kim loại tan trong nước:  2H2O + 2e → H2 + 2OH

(3) Sau đó, kiềm sinh ra phản ứng với muối tạo kết tủa

      nOH + Rn+ → R(OH)n

      M2+ + SO42- → MSO4↓ (với M là Ba hoặc Ca)

Quan hệ số mol

– Nếu 2nH2 < nH+bđầu => H+ dư: nH+ dư = nH+ đầu – 2nH2

– Nếu 2nH2 = nH+ bđầu  => H+ vừa hết

– Nếu 2nH2 > nH+bđầu => kim loại tan trong H+ và trong H2O => dung dịch sau phản ứng có OH

=> nOH = 2nH2 + nH+bđầu

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp  giải:

Trường hợp 1: $ n_{OH^−} ≤ n_{CO_2} => n_{HCO_3^-} = n_{OH^−}$

Trường hợp 2: $ n_{CO_2} < n_{OH^−} < 2n_{CO_2} $

– Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: $ n_{CO_2} = n_{HCO_3^−} + n_{CO_3^{2−}} $

– Sử dụng bảo toàn điện tích: $n_{OH^−} = n_{HCO_3^−} + 2n_{{CO_3}^{2−}} $

$n_{CO_3^{2−}} = n_{OH^−} − n_{CO_2}$

– Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để kết luận số mol kết tủa.

Ví dụ: $n_{Ca^{2+}} < n_{{CO_3}^{2−}} => n_{CaCO_3} = n_{Ca^{2+}}$

Trường hợp 3: $2n_{CO_2} ≤ n_{OH^−} => n_{{CO_3}^{2−}} = n_{CO_2}$

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Hóa lớp 12 – Chương 6 – Bài 3: Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ – HocHay

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive