Kiến thức

ANY Và ALL Trong SQL

Bạn đang xem: ANY Và ALL Trong SQL

ANY Và ALL Trong SQL

Xem thêm: Mục tiêu và ý nghĩa của Nghề công tác xã hội

Toán Tử ANY và ALL Trong SQL

Các toán tử ANYALL được sử dụng với mệnh đề WHERE hoặc HAVING.

Toán tử ANY trả về TRUE nếu có bất kỳ giá trị truy vấn phụ nào đáp ứng điều kiện.

Toán tử ALL trả về TRUE nếu tất cả các giá trị truy vấn con đáp ứng điều kiện.

Cú Pháp Của ANY

SELECT tên_cột(s) FROM tên_bảng WHERE tên_cột toán_tử ANY (SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE điều_kiện);

Xem thêm: Phương pháp học tốt Sinh lớp 10-Cách học tốt Sinh học lớp 10

Cú Pháp Của ALL

SELECT tên_cột(s) FROM tên_bảng WHERE tên_cột toán_tử ALL (SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE điều_kiện);

Lưu ý: Toán tử phải là toán tử so sánh chuẩn (=, <>, !=, >, > =, < hoặc <=).

Cơ Sở Dữ Liệu Demo

Dưới đây là dữ liệu của bảng san_pham trong cơ sở dữ liệu:

ID_san_pham ten_san_pham ID_nha_cung_cap ID_danh_muc gia
1 Ghế 1 1 180000
2 Bàn 1 1 190000
3 Quạt 1 2 500000
4 Điều hòa 2 2 1000000
5 Đèn 2 2 50000

Dưới đây là dữ liệu của bảng chi_tiet_don_hang trong cơ sở dữ liệu:

ID_chi_tiet_don_hang ID_don_hang ID_san_pham so_luong
1 2 1 12
2 4 2 10
3 5 5 5
4 6 3 9
5 1 4 40

Xem thêm: Ba phương pháp xét dấu đạo hàm tìm cực trị của hàm số-Toán Thầy Định

Ví Dụ Về ANY Trong SQL

Toán tử ANY trả về TRUE nếu bất kỳ giá trị truy vấn con nào đáp ứng điều kiện.

Câu lệnh

SQL

sau trả về TRUE và liệt kê ten_san_pham nếu nó tìm thấy bất kỳ bản ghi nào trong bảng chi_tiet_don_hang có số lượng = 10:

SELECT ten_san_pham FROM san_pham WHERE id_san_pham = ANY (SELECT id_san_pham FROM chi_tiet_don_hang WHERE so_luong = 10);

Kết quả trả về như sau:

+--------------+ | ten_san_pham | +--------------+ | Bàn | +--------------+

Ví dụ 1

Câu lệnh

SQL

sau trả về TRUE và liệt kê ten_san_pham nếu nó tìm thấy bất kỳ bản ghi nào trong bảng chi_tiet_don_hang có số lượng > 9:

SELECT ten_san_pham FROM san_pham WHERE id_san_pham = ANY (SELECT id_san_pham FROM chi_tiet_don_hang WHERE so_luong > 9);

Kết quả trả về như sau:

+--------------+ | ten_san_pham | +--------------+ | Ghế | | Bàn | | Điều hòa | +--------------+

Ví dụ 2

Ví Dụ Về ALL Trong SQL

Toán tử ALL trả về TRUE nếu tất cả giá trị truy vấn con đều đáp ứng điều kiện.

Câu lệnh

SQL

sau trả về TRUE và liệt kê ten_san_pham nếu tất cả mọi bản ghi nào trong bảng chi_tiet_don_hang có số lượng > 10:

SELECT ten_san_pham FROM san_pham WHERE id_san_pham = ALL (SELECT id_san_pham FROM chi_tiet_don_hang WHERE so_luong > 10);

Kết quả sẽ không ra bản ghi nào cả.

Ví dụ 3

Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

  • SQL

  • Database

comment

Câu Lệnh ALTER TABLE Trong…

Ràng Buộc Check Trong SQL

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button